Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Štatút akcie Investujeme spolu s Vami

Štatúty súťaží

Štatút akcie Investujeme spolu s Vami

Štatút akcie Investujeme spolu s Vami v znení zmeny zo dňa 15.2.2022

Organizátor akcie

Akciu "Investujeme spolu s Vami“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4 314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“).

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania SR, alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

  • zriadia si nový Investičný program (t.j. na nový ISIN fondu, čiže ide o fond, do ktorého účastník pravidelne neinvestoval pred 31.12.2021) (ďalej len „Investičný program“), a
  • v rámci Investičného programu zrealizujú aspoň 3 (slovom: tri) platby v 3 (slovom: troch) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch, pričom prvá platba musí byť zrealizovaná (t.j. pripísaná na účet príslušného fondu) najskôr od 01.01.2022 a najneskôr do 28.02.2022, a
  • uvedené platby s riadnym označením (t.j. variabilný symbolom konkrétneho účastníka) zrealizujú každú v minimálnej výške 30 € mesačne (vrátane vstupného poplatku) prostredníctvom trvalého príkazu (a to aj prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking).

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Trvanie akcie

Akcia, resp. obdobie, v ktorom je možné zrealizovať prvú pravidelnú platbu v novom Investičnom programe, sa začína dňa 01.01.2022 a končí dňa 28.02.2022.

Súčasť kampane

Akcia je súčasťou kampane „Investície“ organizátora akcie na podporu zvyšovania povedomia o možnostiach pravidelného investovania.

Bonus

Benefitom v tejto akcii je:

Bonus vo výške 15 € (vrátane vstupného poplatku) vo forme investície do fondu, pre ktorý bol zriadený Investičný program (ďalej len „Bonus“).

Bonus získa účastník spĺňajúci Podmienky účasti špe cifikované v tomto Štatúte. Jeden účastník získa len jeden Bonus (investíciu, vrátane vstupného poplatku), bez ohľadu na to, koľko nových Investičných programov si zriadi. ČSOB si vyhradzuje právo poskytnúť Bonus pre prvých 4200 klientov, rozhodujúci je dátum pripísania prvej platby.

Zodpovednosť organizátora akcie

Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka. ČSOB vyplatí Bonus vo výške, lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom a to len tým účastníkom, ktorí splnia podmienky účasti v zmysle tohto Štatútu.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností je zodpovedný príjemca bonusu.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Bonusu podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Investujeme spolu s Vami“, použité na priradenie Bonusu.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Vyplatenie Bonusu

Bonus poukáže organizátor akcie na účet fondu k novozriadenému Investičnému programu účastníka s príslušným variabilným symbolom účastníka a to jednorazovo najneskôr do 30.06.2022. V prípade, že si účastník zriadi viac ako jeden Investičný program, Bonus bude pripísaný na jeden vybraný Investičný program podľa rozhodnutia ČSOB.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

V Bratislave dňa 15.02.2022

Upozornenie:

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti→Sporenie a investovanie→Fondy.

Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov.

V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.