Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Vrátenie 1 splátky za energetický certifikát - platí pre žiadosti podané v období od 1.1.2024 do 30.6.2024“

Československá obchodná banka, a. s.,

so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „ČSOB“) verejne vyhlasuje túto akciu, ktorá sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá tejto akcie (ďalej len „akcia“).

Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub podľa § 850 Občianskeho zákonníka.

ČSOB sa zaväzuje v lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom vyplatiť benefit vo forme peňažnej odmeny zodpovedajúcej maximálne jednej anuitnej splátke, maximálne do výšky 500 EUR (ďalej len „Benefit“).

Podmienky akcie

Akcia je určená pre účastníka - klienta, ktorý súčasne splní všetky podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • požiada o Úver na bývanie (ďalej len „Úver“) v ČSOB v období od 1.1.2024 najneskôr do 30.6.2024 (vrátane), Zmluvu o poskytnutí úveru na bývanie (ďalej len „Zmluva“) podpíše najneskôr do 31.7.2024 (vrátane) s účelom:
  • kúpa/kúpa nešpecifikovanej nehnuteľnosti
  • rekonštrukcia, zariadenie bývania, modernizácia a oprava nehnuteľnosti
  • výstavba/prestavba nehnuteľnosti (pri tomto účele predloží energetický certifikát spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím v lehote určenej v Zmluve)
  • vysporiadanie majetkových pomerov spojených s nehnuteľnosťou
  • splatenie skôr poskytnutých úverov
  • kombinácia vyššie uvedených účelov,
 • predloží energetický certifikát k financovanej nehnuteľnosti do 6 mesiacov od dočerpania úveru alebo pri účele výstavba/prestavba nehnuteľnosti ho predloží spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím v lehote určenej v Zmluve
 • energetický certifikát je s energetickou triedou A alebo lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované do 31.12.2020 vrátane) alebo A0 a lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované od 1.1.2021 vrátane)
 • Benefit je možné získať pri financovanej nehnuteľnosti iba raz
 • klient má Bežný účet vedený v ČSOB (nie technický bežný účet), ktorý je uvedený v Zmluve ako účet pre splácanie (ďalej len „Bežný účet“),
 • existuje Zmluva, klient uhrádza Anuitné splátky Úveru podľa Zmluvy a sú riadne a včas plnené všetky podmienky Zmluvy v čase vyplatenia Benefitu.

Vyplatenie Benefitu

Benefit bude vyplatený vo výške 1 anuitnej splátky max. však do výšky 500 EUR, v lehote do 90 kalendárnych dní po splnení všetkých podmienok stanovených týmto Štatútom na Bežný účet klienta.

 

Upozornenie:

Nárok na Benefit nevznikne v prípade bezúčelovej hypotéky alebo ak klient doložil energetický certifikát k objektu úveru a žiada o ďalší úver s rovnakým objektom úveru – benefit je možné uplatniť iba raz.

Pri developerských projektoch podporovaných ČSOB nemusí energetický certifikát predložiť klient. Stačí, ak ho predloží developer v čase kolaudácie stavby. Aktuálny zoznam developerských projektov podporovaných ČSOB nájdete na Developerské projekty (csob.sk).

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Benefitu podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov:

Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Vrátenie 1 splátky za energetický certifikát - platí pre žiadosti podané v období od 1.1.2024 do 30.6.2024“, použité na vyplatenie Benefitu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke Právne informácie - ČSOB (csob.sk)

Tento Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.csob.sk / Štatúty súťaží a akcií/hypotéky.

V Bratislave dňa 1.1.2024

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu