Štatúty súťaží

Späť ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE O 1000 EUR SO SMARTSLUŽBAMI+

Organizátor súťaže

Propagačnú súťaž „Súťaž o 1000 EUR so SmartSlužbami+“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Propagačná súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá propagačnej súťaže (ďalej len „súťaže“).

Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 10.10. 2022 a končí 30.11. 2022

Podmienky účasti v súťaži

Súťaž o 40 x 1000 EUR je určená pre fyzické osoby– rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, nových aj existujúcich klientov, ktorí:

  • Majú akýkoľvek bežný účet v ČSOB,
  • Zároveň si aspoň 1 x otvoria SmartSlužby+ v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Súťaže sa môžu zúčastniť noví aj existujúci klienti nad 18 rokov, ktorí majú akýkoľvek bežný účet v ČSOB.

Výhra v súťaži

Výhra v súťaži pozostáva z:

  • peňažnej výhry, ktorou je 1 153,00 EUR, a bude určená žrebovaním, spomedzi účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky účasti.

Peňažná výhra (po zdanení) bude pripísaná na účet výhercov.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním.

Dane

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZDP“). Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú podľa ZDP oslobodené od dane z príjmov. Pri výhrach s hodnotou nad 350 eur podlieha zdaneniu len suma prevyšujúca sumu 350 EUR.

V prípade tejto peňažnej výhry bude zdanenie zrealizované zo strany organizátora súťaže (ČSOB) prostredníctvom zrážky dane vo výške 19%, pričom zrážková daň sa vyberie zo sumy prevyšujúcej sumu oslobodenia 350eur. Zrážkovú daň ČSOB odvedie správcovi dane. Daňová povinnosť sa vykonaním zrážky bude považovať za vysporiadanú.

Osobitné ustanovenia

Spracúvanie osobných údajov účastníka sa spravuje ustanoveniami osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účel oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľskej súťaži v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. a) a čl. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Klienti:

  • udelili súhlas s poskytnutím a so spracúvaním osobných údajov na účely oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach,
  • a zároveň majú v informačných systémoch ČSOB vedené aktuálne kontaktné údaje (email, telefón), prostredníctvom ktorých budú kontaktovaní v prípade výhry v súťaži.

Vyhodnotenie a odovzdanie výhry

Organizátor súťaže vyžrebuje náhodným vygenerovaním spomedzi účastníkov súťaže 40 (štyridsať) výhercov peňažnej výhry a 10 (desať) náhradníkov.

Žrebovanie prebehne v dvoch kolách:

  • 1. kolo november (do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnili podmienky súťaže v čase od 10.10.2022 do 31.10.2022) - najneskôr do 30.11.2022,
  • 2. kolo december (do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnili podmienky súťaže v čase od 01.11.2022 do 30.11.2022) - najneskôr do 31.12.2022.

V každom kole bude vyžrebovaných 20 výhercov a 5 náhradníkov.

Viac násobné prihlásenie nezvyšuje šancu na výhru. Prihlásenie do SmartSlužieb+ sa vyhodnocuje každý mesiac samostatne. Výhercovia z 1. kola žrebovania, sú z 2. kola žrebovania automaticky vylúčení.

Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu súťaže, ktorého bude o výhre informovať telefonicky, alebo cez e-mailovú adresu účastníka súťaže vedenú v systémoch ČSOB banky najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania.

Peňažná výhra bude pripísaná na účet výhercov najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave dňa 7.10.2022

 

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE O 1000 EUR SO SMARTSLUŽBAMI+

Organizátor akcie týmto Dodatkom č. 1 mení znenie Štatútu akcie - „Súťaž o 1000 EUR so SmartSlužbami+” zo dňa 7.10.2022 a dopĺňa podčiarknutú časť:

v časti Podmienky účasti v súťaži

Súťaž o 40 x 1000 EUR je určená pre fyzické osoby– rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, nových aj existujúcich klientov, ktorí:  

  • Majú akýkoľvek bežný účet v ČSOB,
  • Zároveň si aspoň 1 x otvoria SmartSlužby+ v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking a kliknú na akúkoľvek zo služieb SmartSlužby+

Ostatné časti textu Štatútu akcie „Súťaž o 1000 EUR so SmartSlužbami+” zo dňa 7.10.2022 zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže. 

V Bratislave, dňa 24.10.2022