Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN
  • Life Plus
  • Poistenie bývania
  • Vario
  • Vario Junior
  • Perspektiv
  • Poistenie ku kreditnej karte
  • Investovanie
  • MicroSME

Výber zo širokej škály pripoistení a možnosť získať viacero zliav a bonusov.


Na čo slúži rizikové poistenie Life Plus?

V čase dočasnej alebo trvalej straty príjmu budú všetky vaše výdavky uhradené. V prípade zdravotných ťažkostí, si zabezpečíte kvalitnú liečbu, ako aj plnohodnotnú a profesionálnu starostlivosť.


Prečo si vybrať rizikové poistenie v ČSOB Poisťovni?

V prípade smrti pri dopravnej nehode dvojnásobné poistné plnenie uľahčí vašim najbližším finančne zvládnuť najbližšie roky. Výška vyplatených peňazí vašej rodine sa znásobí každým ďalším poistením, v ktorom je zahrnuté riziko smrti.


Ako mi poistenie pomôže v prípade vážnej choroby?

Po diagnostikovaní vážnej choroby hrá často dôležitú úlohu čas. Poistné plnenie dostanete vyplatené hneď po zdokumentovaní prvých príznakov a uľahčí vám rozhodovanie o liečbe.


Čo znamená indexácia poistného?

Indexácia poistného zabezpečí zachovanie reálnej hodnoty poistenia vzhľadom na meniacu sa úroveň inflácie.

Komplexné poistenie vášho domova.


Na čo slúži poistenie bývania?

Spokojnosť a pohodlie domova môžu ovplyvniť rôzne nepríjemné situácie, ktoré ohrozujú váš majetok a tým aj peňaženku. S poisteným bývaním máte zabezpečenú rýchlu pomoc a finančnú náhradu v prípade vzniknutej škody.


Aký je rozdiel medzi poistením budovy a poistením domácnosti?

Základným rozdielom je rozsah poistného krytia. Zatiaľ, čo poistenie budovy zahŕňa rodinný dom alebo byt vo vlastníctve, poistenie domácnosti kryje hnuteľný majetok, peniaze či cennosti, ktoré sa v dome alebo byte nachádzajú. Odporúčame poistiť si nehnuteľnosť aj domácnosť.

Budova Domácnosť
rodinný dom, aj rozostavaný hnuteľné veci
byt vo vlastníctve vo vlastníctve alebo v oprávnenom užívaní
rekreačná chata elektromotory (do 7 rokov)
garáž, aj na inej adrese malé mechanizmy
stavebné súčasti a materiál peniaze, cennosti
vedľajšie budovy na pozemku elektronika
zapustený bazén sklá
elektromotory (do 7 rokov) príslušenstvo motorového vozidla
  veci v spoločných pristoroch

V akých situáciách mi pomôže poistenie bývania?

Poistenie je platné nielen v prípade pôsobenia prírodných živlov (oheň, voda...), ale aj pri vlámaní či krádeži. Nahradíme aj škody, ktoré neúmyselne spôsobia členovia vašej domácnosti iným osobám, vrátane domácich zvierat.


Prečo si vybrať poistenie bývania v ČSOB Poisťovni?

V komplexnom balíku nájdete širokú škálu pripoistení, vďaka ktorým za vás uhradíme množstvo škôd. S asistenčnou službou sme vám k dispozícii nonstop.


V akých situáciách môžem využiť Asistenčnú službu?

Poradíme pri nahlasovaní poistnej udalosti, organizácii administratívnych úkonov, poskytneme právnu asistenciu, ale radi vám pomôžeme aj v bežných situáciách - ak si nešťastne zabuchnete dvere, stratíte kľúče alebo vám vo vašej domácnosti preteká voda či uniká plyn.


Ako funguje pripoistenie zodpovednosti za škodu a kde si ho možno uplatniť?

Pripoistenie sa vzťahuje na všetkých členov domácnosti. Zahŕňa riziká ujmy na zdraví i na veciach - poškodenie, zničenie, strata, vrátane ušlého zisku. Nárokovať si ho môžete na celom území Európy.

Životné poistenie s možnosťou investovania finančných prostriedkov pre všetkých od 14 do 65 rokov.


Na čo slúži investičné životné poistenie Vario?

Kvalitné zabezpečenie svojho zdravia a života v budúcnosti kombináciou rizikového poistenia a investície. Vaši najbližší tak finančne zabezpečení poistení v prípade vašej smrti alebo trvalej invalidity.


Prečo by som si mal vybrať investičné životné poistenie v ČSOB Poisťovni?

V prípade smrti pri dopravnej nehode dvojnásobné poistné plnenie a to vo všetkých pripoisteniach smrti – riziko smrti, smrť úrazom aj smrť s klesajúcou poistnou sumou.


Ako mi poistenie pomôže v prípade trvalej invalidity?

Výhodou je administratívne odľahčenie, pri trvalej invalidite stačí potvrdenie zo Sociálnej poisťovne.


Komu sa vyplatí poistné plnenie?

Máte možnosť určiť si oprávnené osoby, ktorým bude vyplatené poistné plnenie v prípade úmrtia poistenej osoby – priamo a rýchlo bez dedičského konania.


Čo znamená indexácia a vinkulácia poistného?

Odporúčame vám indexáciu a vinkuláciu poistného, zabezpečia zachovanie reálnej hodnoty poistenia vzhľadom na meniacu sa úroveň inflácie.

Spojenie poistnej ochrany a investovania pre deti od 2 týždňov do 13 rokov.


Na čo slúži investičné životné poistenie Vario Junior?

Kvalitné zabezpečenie svojho zdravia a života v budúcnosti kombináciou rizikového poistenia a investície. Vaši najbližší tak finančne zabezpečení poistení v prípade vašej smrti alebo trvalej invalidity.


Prečo by som si mal vybrať investičné životné poistenie v ČSOB Poisťovni?

Rýchlo a správne liečený úraz nemusí zanechať žiadne následky. Vyplatené peniaze hneď po úraze vám dáva možnosť zabezpečiť pre dieťa liečbu u najlepších odborníkov. V prípade úrazu dieťaťa do 14 rokov môže počítať s dvojnásobným poistným plnením.


Čo znamená indexácia a vinkulácia poistného?

Odporúčame vám indexáciu a vinkuláciu poistného, zabezpečia zachovanie reálnej hodnoty poistenia vzhľadom na meniacu sa úroveň inflácie.

Spojenie poistnej ochrany a jednorazovej investície pre všetkých vo veku od 18 do 91 rokov.


Na čo slúži investičné životné poistenie Perspektiv?

Využite daňové a odvodové výhody plynúce z investovania do Perspektivu v ČSOB.

Investuje do zaujímavých podkladových aktív a zároveň získate výhody, ktoré vám ponúka poistná zmluva. Pri určení oprávnenej osoby navyše výhoda výplaty priamo určenej oprávnenej osobe – mimo dedičského konania.


Ako funguje investičné životné poistenie Perspektiv?

Poistenie je platné nielen v prípade pôsobenia prírodných živlov (oheň, voda...), ale aj pri vlámaní či krádeži. Nahradíme aj škody, ktoré neúmyselne spôsobia členovia vašej domácnosti iným osobám, vrátane domácich zvierat.


Prečo si vybrať poistenie bývania v ČSOB Poisťovni?

Pripoistenie smrti plníme vo výške 1 % z jednorazového poistného, v prípade smrti následkom dopravnej nehody s plnením vo výške 75 % z jednorazového poistného. Navyše, neplatíte žiadne zdravotné odvody.

Predĺžená záruka a ochrana nákupu.


Na čo slúži Poistenie ku kreditnej karte?

Predĺžená záruka kryje riziká poškodenia alebo zničenia predmetu poistenia vnútornou chybou po uplynutí zákonom stanovenej záruky. S ochranou nákupu budete poistený v prípadoch náhodného poškodenia alebo zničenia predmetu poistenia, ktoré nevzniklo vnútornou chybou, poškodenia alebo odcudzenia krádežou, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím.


Prečo by som si mal poistiť kreditnú kartu v ČSOB Poisťovni?

Získate predĺženie záruky a ochranu tovaru nakúpeného nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku, Rakúsku, ako aj v Maďarsku a v Poľsku. Poistenie dostanete bez poplatku a bez dodatočnej zmluvnej dokumentácie.


Na ktoré kreditné karty sa poistenie vzťahuje?

Poistenie automaticky dostanete ku kartám MC Credit Standard a MC Credit Gold.


Kedy je poistenie platné?

Doba predlženej záruky trvá 1 rok a začína plynúť nasledujúcim dňom po skončení zákonnej záručnej lehoty. Doba poistenia ochrany nákupu trvá 6 mesiacov a začína plynúť buď dňom zakúpenia predmetu poistenia alebo dňom dodania predmetu poistenia.