Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Leasing

  • pri nedostatku vlastných zdrojov klient nie je nútený zadovážiť si cudzie zdroje,
  • platby za prenájom sú rozložené v čase, pričom ide o nákladové položky znižujúce daňový základ,
  • lepšie plánovanie hotovostných tokov.
 


Výhody

Jednou z ciest, ako využívať stroje, zariadenia, dopravné prostriedky a nehnuteľnosti bez nutnosti financovať ich jednorazové obstaranie/nákup v plnej výške, je leasing – prenájom. Nájomca je oprávnený používať predmet leasingu za stanovenú odplatu na základe leasingovej zmluvy uzatvorenej s prenajímateľom.

  • nemusíte vynaložiť jednorazovo mnohokrát vysoké čiastky na kúpu majetku,
  • pri nedostatku vlastných zdrojov nie ste nútený zadovážiť si cudzie zdroje, napr. úver,
  • platby za prenájom sú rozložené v čase, pričom ide o nákladové položky znižujúce daňový základ,
  • leasing umožňuje zrýchlené odpisovanie majetku (odpisy sú súčasťou nákladov, a teda položkou ovplyvňujúcou základ dane),
  • môžete lepšie plánovať hotovostné toky.

 


Finančný leasing

Finančný leasing je dlhodobý prenájom majetku s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Po ukončení doby nájmu prechádza vlastnícke právo k predmetu nájmu z prenajímateľa na nájomcu. Právnym vlastníkom predmetu leasingu je počas trvania zmluvy prenajímateľ (leasingová spoločnosť), ekonomickým vlastníkom je nájomca (klient), ktorý počas trvania nájmu odpisuje prenajatý majetok.

 


Operatívny leasing

Operatívny leasing je krátkodobý alebo strednodobý prenájom, kde doba nájmu je spravidla kratšia ako životnosť predmetu leasingu. Po ukončení doby nájmu zostáva predmet leasingu v majetku prenajímateľa. Nájomca prenajímateľovi nespláca celú hodnotu majetku, ale len tú časť, ktorá predstavuje jeho ekonomické opotrebenie. Starostlivosť o predmet leasingu a služby s jeho prevádzkovaním je na prenajímateľovi.

 


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne


ČSOB 2020