Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

EN

Právne informácie

  • Podmienky používania
  • MiFID
  • EMIR
  • Ochrana osobných údajov
  • Ochrana vkladov
  • Legalizácia

Tieto informácie o Podmienkach používania internetových stránok sa  publikujú za účelom informovania fyzických a právnických osôb – používateľov (ďalej len „používateľ") o právach a povinnostiach príslušných členov ČSOB Finančnej skupiny  („ČSOB FS") ako aj právach používateľov v súvislosti s prístupom a využívaním týchto internetových stránok.

ČSOB je prevádzkovateľom internetových stránok www.csob.sk ako aj ostatných v jej prospech zaregistrovaných domén, na ktoré môžu odkazovať obchodné podmienky príslušného člena ČSOB FS alebo reklamné kampane príslušného člena ČSOB FS (ďalej len „internetové stránky" alebo „stránky"). Príslušný člen ČSOB FS ako autor týchto stránok má podľa autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov) majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Iba ČSOB FS , resp. jej príslušný člen je oprávnený stanoviť, zverejniť, meniť a rušiť obsah týchto internetových stránok, ako aj podmienok ich používania. Používateľ použitím týchto internetových stránok dáva súhlas s týmito Podmienkami používania internetových stránok a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Používateľ je oprávnený využívať internetové stránky výlučne pre vlastné potreby. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu ČSOB FS, resp. jej príslušného člena do ich obsahu alebo prostredníctvom nich distribuovať, zverejňovať alebo umožniť distribuovanie alebo zverejnenie čo i len časti ich obsahu (vrátane grafických zobrazení, akéhokoľvek loga a pod). V prípade porušenia tohto zákazu je ČSOB FS , resp. jej príslušný člen oprávnený vyvodiť sankcie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, že prístup k niektorým údajom a informáciám na internetových stránkach je podmienený poskytnutím údajov, ktoré môžu mať charakter osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), používateľ súhlasí s ich spracúvaním a archiváciou ČSOB FS , resp. jej príslušným členom ako aj s tým, že ČSOB FS , resp. jej príslušný člen je oprávnený osloviť používateľa s ponukou svojich služieb a produktov, resp. s ponukou služieb a produktov ktoréhokoľvek člena ČSOB FS.

Informácie uverejnené na internetových stránkach majú informatívny charakter a s výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetových stránkach, charakter právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi ČSOB FS , resp. jej príslušným členom a používateľom internetových stránok, ak nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak (v takýchto prípadoch sa vzniknutý právny vzťah riadi týmito podmienkami platnými v čase vzniku príslušného právneho vzťahu). ČSOB FS , resp. jej príslušný člen nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú používateľovi použitím týchto internetových stránok, ani za obsah informácií alebo reklamy, resp. propagácie tretích osôb, ktoré je možno použiť prostredníctvom týchto internetových stránok.

Tieto Podmienky používania internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky sa zverejňujú dňa 13.2.2013.

Základné informácie

Ak Vaša spoločnosť uzatvára akékoľvek mimoburzové derivátové obchody (druhy obchodov - forwardy, opcie alebo swapy) s akýmkoľvek podkladovým aktívom (úroky, meny, komodity, kurzy, indexy), bude musieť spĺňať požiadavky nového nariadenia EÚ o regulácii trhu s mimoburzovými derivátmi. Výnimku tvoria fyzické osoby nepodnikatelia.

Cieľom tejto regulácie je významné zvýšenie stability, transparentnosti a dôvery verejnosti vo finančné trhy a zabezpečiť prístup k dátam o týchto obchodoch pre regulačné úrady.

Viac informácií

Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia našich klientov je pri spracovaní osobných údajov veľmi dôležitá. ČSOB Finančná skupina („ČSOB FS") garantuje dodržiavanie všetkých zákonom stanovených povinností prevádzkovateľov informačných systémov. Pri spracovaní osobných údajov nám obzvlášť záleží na zabezpečení najvyššej úrovne ochrany osobných údajov klientov.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracovávané osobné údaje klientov, je príslušný člen ČSOB FS. V jeho mene sú osobné údaje spracovávané aj inými subjektmi („sprostredkovatelia"), ktorí sú oprávnení k spracúvaniu a k prístupu k osobným údajom na základe písomnej zmluvy. Sprostredkovatelia sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a spracovávať osobné údaje len podľa pokynov jednotlivých členov ČSOB FS. Informácie o členoch ČSOB FS ako prevádzkovateľoch informačných systémov, účelu a podmienkach spracovávania osobných údajov, ako aj zoznam sprostredkovateľov, ktorým môžu byť osobné údaje klientov sprístupnené, nájdete v nasledovných dokumentoch:

Informácie o spracúvaní osobných údajov a o spolupráci pri výmene informácií spracúvaných v spoločnom registri bankových informácií a v nebankovom registri klientskych informácií nájdete v dokumentoch:

Zo zmluvného vzťahu medzi klientom a ČSOB FS vyplývajú obom zúčastneným stranám rôzne práva a povinnosti. Najdôležitejšie z nich uvádzame v dokumente Najdôležitejšie práva a povinnosti pri spracovávaní osobných údajov.

Pri prevodoch do zahraničia sú údaje, ktoré sú predmetom prevodu, osobitne spracovávané prostredníctvom medzinárodne pôsobiacej spoločnosti SWIFT. Spoločnosť SWIFT prevádzkuje celosvetovú sieť, prostredníctvom ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. Bližšie informácie o medzinárodných prevodoch nájdete v dokumente Medzinárodné prevody.

Pre otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ochrany údajov vo všeobecnosti, sa obráťte písomne na príslušného člena ČSOB FS.

Vklady fyzických osôb a niektorých právnických osôb v ČSOB, a.s. a ČSOB Stavebnej sporiteľni, a.s. sú v zmysle zákona o ochrane vkladov č. 118/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov chránené a v prípade, ak sa tieto stanú nedostupnými, bude za ne poskytnutá náhrada z prostriedkov Fondu ochrany vkladov, najviac však vo výške 100 000 €.

Ak ste právnickou osobou, ktorej vklady sú chránené/ nechránené v zmysle Zákona č.118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyplňte Oznámenie a prineste ho na svoju pobočku ČSOB v čo najkratšom čase.

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Informácia o ochrane banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v zmysle Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou")

Vedenie a všetci zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny (ďalej len „banka") pri svojej práci, vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom banky dôsledne uplatňujú platné právne predpisy. Medzi základné a hlavné právne normy, ktoré sú pre banku záväzné a plne sa v banke uplatňujú, patria aj zákony – zákon o bankách a  zákon o ochrane pred legalizáciou. Svojou obozretnosťou pri výkone všetkých bankových činností a dodržiavaním povinností v uvedených zákonoch (hlavne  pri plnej identifikácii a overovaní totožnosti klientov, pri analýze klientov a bankových operácií, ktoré sú neobvyklé a existuje riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pri aktívnej spolupráci s inými subjektmi a organizáciami pri plnení uvedených zákonov a pod.) sa banka snaží zabrániť, aby bola zneužitá na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a na podporu alebo financovanie terorizmu. Princíp „Poznaj svojho klienta" a s tým súvisiace postupy na identifikáciu každého klienta boli plne implementované do bankových postupov a procesov.

Koncepcia banky pri plnení uvedených povinností bola zapracovaná do jej interných smerníc a do kontrolného systému. Boli stanovené základné predpoklady  a podmienky na priebežnú realizáciu opatrení na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu pri výkone bankových činností a pri realizácii obchodov s klientmi.

Koncepcia banky je trvale presadzovaná a realizovaná členmi štatutárneho orgánu a dozornou radou banky, jej vedúcimi zamestnancami ako aj jednotlivými zamestnancami banky. Všetci zamestnanci banky sú ihneď pri nástupe do banky a tiež aj neskôr každý rok pravidelne školení o uplatňovaní pravidiel zameraných na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, na odhaľovanie, identifikáciu a zabránenie uskutočneniu neobvyklej obchodnej operácie a porušovaniu uvedených zákonov.

Interné smernice a postupy zamestnancov banky vychádzajú tak z ustanovení uvedených zákonov Slovenskej republiky, ako aj z princípov európskej legislatívy, z Wolsbergských zásad, z odporúčaní FATF a Bazilejského výboru pre bankový dohľad.