Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Právne informácie

 • Podmienky používania
 • MiFID
 • EMIR
 • Memorandum ochrany osobných údajov
 • Ochrana vkladov
 • Legalizácia
 • PRIIP

Tieto informácie o Podmienkach používania internetových stránok sa publikujú za účelom informovania fyzických a právnických osôb – používateľov (ďalej len „používateľ") o právach a povinnostiach príslušných členov ČSOB Finančnej skupiny („ČSOB FS") ako aj právach používateľov v súvislosti s prístupom a využívaním týchto internetových stránok.

ČSOB je prevádzkovateľom internetových stránok www.csob.sk ako aj ostatných v jej prospech zaregistrovaných domén, na ktoré môžu odkazovať obchodné podmienky príslušného člena ČSOB FS alebo reklamné kampane príslušného člena ČSOB FS (ďalej len „internetové stránky" alebo „stránky"). Príslušný člen ČSOB FS ako autor týchto stránok má podľa autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov) majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Iba ČSOB FS , resp. jej príslušný člen je oprávnený stanoviť, zverejniť, meniť a rušiť obsah týchto internetových stránok, ako aj podmienok ich používania. Používateľ použitím týchto internetových stránok dáva súhlas s týmito Podmienkami používania internetových stránok a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Používateľ je oprávnený využívať internetové stránky výlučne pre vlastné potreby. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu ČSOB FS, resp. jej príslušného člena do ich obsahu alebo prostredníctvom nich distribuovať, zverejňovať alebo umožniť distribuovanie alebo zverejnenie čo i len časti ich obsahu (vrátane grafických zobrazení, akéhokoľvek loga a pod). V prípade porušenia tohto zákazu je ČSOB FS , resp. jej príslušný člen oprávnený vyvodiť sankcie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, že prístup k niektorým údajom a informáciám na internetových stránkach je podmienený poskytnutím údajov, ktoré môžu mať charakter osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), používateľ súhlasí s ich spracúvaním a archiváciou ČSOB FS , resp. jej príslušným členom ako aj s tým, že ČSOB FS , resp. jej príslušný člen je oprávnený osloviť používateľa s ponukou svojich služieb a produktov, resp. s ponukou služieb a produktov ktoréhokoľvek člena ČSOB FS.

Informácie uverejnené na internetových stránkach majú informatívny charakter a s výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetových stránkach, charakter právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi ČSOB FS , resp. jej príslušným členom a používateľom internetových stránok, ak nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak (v takýchto prípadoch sa vzniknutý právny vzťah riadi týmito podmienkami platnými v čase vzniku príslušného právneho vzťahu). ČSOB FS , resp. jej príslušný člen nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú používateľovi použitím týchto internetových stránok, ani za obsah informácií alebo reklamy, resp. propagácie tretích osôb, ktoré je možno použiť prostredníctvom týchto internetových stránok.

Tieto Podmienky používania internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky sa zverejňujú dňa 13.2.2013.

Základné informácie

Ak Vaša spoločnosť uzatvára akékoľvek mimoburzové derivátové obchody (druhy obchodov - forwardy, opcie alebo swapy) s akýmkoľvek podkladovým aktívom (úroky, meny, komodity, kurzy, indexy), bude musieť spĺňať požiadavky nového nariadenia EÚ o regulácii trhu s mimoburzovými derivátmi. Výnimku tvoria fyzické osoby nepodnikatelia.

Cieľom tejto regulácie je významné zvýšenie stability, transparentnosti a dôvery verejnosti vo finančné trhy a zabezpečiť prístup k dátam o týchto obchodoch pre regulačné úrady.

Viac informácií

Memorandum ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.

Toto Memorandum Ochrany Osobných Údajov (ďalej len ako „Dátové Memorandum“), vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázku ohľadom spracúvania svojich osobných údajov, a taktiež ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s tým, že ako ČSOB Finančná skupina spracúvame osobné údaje svojich klientov a návštevníkov internetových stránok www.csob.sk a www.csobleasing.sk.

Odporúčame vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto Dátovom Memorande dôkladne prečítali. Zmeny týkajúce sa podmienok ochrany osobných údajov sú zverejnené na našich internetových stránkach formou aktualizácie tohto Dátového Memoranda. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

1. O nás – ČSOB Finančná skupina

Sme jednou z najväčších banko-poistných skupín na Slovensku. Svojim klientom poskytujeme široké portfólio produktov a služieb, predovšetkým vedenie účtov, financovanie majetku prostredníctvom úverov a lízingu, rôzne druhy poistenia, produkty pre finančnú istotu v starobe alebo invalidite, financovanie bývania formou hypotekárnych úverov či stavebného sporenia, kolektívne investovanie a správu majetku, ako aj služby spojené s obchodovaním s akciami na finančných trhoch. Naša finančná skupina je súčasťou medzinárodnej bankopoistnej skupiny KBC Group NV.

Skupina KBC je integrovaná banko-poistná skupina so zameraním predovšetkým na fyzické osoby, malé a stredné podniky a korporácie, ako aj na oblasť privátneho bankovníctva. Skupina pôsobí predovšetkým na svojom domácom trhu v Belgicku, ale taktiež v Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku, v Írsku a v obmedzenej miere taktiež v niekoľkých ďalších krajinách sveta.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o bankách“), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom informačných systémov*, v ktorých sú spracúvané osobné údaje klientov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, je ČSOB Finančná skupina, pod ktorou rozumieme nasledovné spoločnosti:

Československá obchodná banka, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B.

ČSOB Poisťovňa, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 31 325 416, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 444/B.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 35 799 200, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2590/B.

ČSOB Leasing, a.s.
so sídlom: Panónska cesta 11, Bratislava 852 01, IČO: 35 704 713, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1220/B.

ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.
so sídlom: Panónska cesta 11, Bratislava 852 01, IČO: 35 887 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31861/B.

KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 243 929, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2159/B.

* V prípade informačných systémov „Marketing“ a „Spotrebiteľské súťaže“ sú vyššie uvedené spoločnosti determinované v zmysle § 4 Zákona o ochrane osobných údajov ako prevádzkovateľ, ktorý sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Ak nám účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov vyplývajú z právnych predpisov, prevádzkovateľom je v takom prípade člen ČSOB Finančnej skupiny, ktorý je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený príslušným zákonom.

Data Protection Officer ČSOB Finančnej skupiny:

Data Protection Officer ČSOB Finančnej skupiny predstavuje osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v ČSOB Finančnej skupine. V súvislosti s ochranou osobných údajov vystupuje Data Protection Officer v mene všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny. Data Protection Officer vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, povinností vyplývajúcich členom ČSOB Finančnej skupiny z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov alebo otázky k informáciám obsiahnutým v tomto Dátovom Memorande.

Data Protection Officera môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

e-mailová adresa: dpo@csob.sk,

písomne na adrese: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava 811 02.

2. Čo sú osobné údaje a prečo máme záujem pracovať s vašimi údajmi?

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, dátum narodenia či rodné číslo. Zákon o ochrane osobných údajov definuje osobný údaj ako všetky identifikátory a charakteristiky, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme na poskytnutie požadovaného produktu alebo služby. Napríklad v prípade, ak s vami uzatvárame zmluvu alebo ide o plnenie zmluvy. Ďalším príkladom je poistné plnenie na základe uzatvorenej poistnej zmluvy, kedy potrebujeme poznať jednak vaše identifikačné údaje, ale aj údaje vzťahujúce sa k subjektu poistenia.

ČSOB Finančná skupina teda môže spracúvať osobné údaje na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ďalej na základe ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu klienta ako dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Osobné údaje je klient povinný členom ČSOB Finančnej skupiny poskytnúť, ak tak stanovuje napr. Zákon o ochrane osobných údajov alebo iný osobitný zákon, a to najmä:

 • zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení,
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení,
 • zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v platnom znení,
 • zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • zákon č. č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

ČSOB Finančná skupina je podľa § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnená bez súhlasu klienta spracúvať osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje klient, ktorého údaje sú spracúvané ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s klientom, alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňuje na žiadosť klienta. V takom prípade je zamestnanec ČSOB Finančnej skupiny oprávnený získavať osobné údaje priamo od klienta bez jeho súhlasu.

Napríklad Československá obchodná banka, a.s., postupuje pri uzatváraní zmluvných vzťahov s klientmi aj v súlade s § 93a Zákona o bankách, v zmysle ktorého je príslušný zamestnanec Československej obchodnej banky, a.s., oprávnený vyhotoviť si kópiu dokladu totožnosti klienta bez jeho súhlasu za účelom identifikácie klienta a na ďalšie účely stanovené v Zákone o bankách. Pokiaľ by ste však odmietli poskytnúť nám svoj doklad totožnosti za účelom identifikácie svojej osoby pri uzatvorení zmluvného vzťahu, nemôžeme s vami vstúpiť do zmluvného vzťahu.

Bez súhlasu klienta je tiež možné podľa § 10 ods. 3 písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov spracúvať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov ČSOB Finančnej skupiny alebo tretej strany, okrem prípadov, ak pri takomto spracúvaní prevažujú práva a slobody klienta, ktoré podliehajú ochrane podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby takisto vyplýva aj zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje môže byť uložená aj priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Pokiaľ by ste teda odmietli poskytnúť nám svoje osobné údaje, v prípade ktorých všeobecne záväzný právny predpis ukladá povinnosť, aby ste nám ich poskytli, je príslušný člen ČSOB Finančnej skupiny povinný odmietnuť s vami uzavrieť obchod.

Pokiaľ osobné údaje klienta nie sú spracúvané vyššie uvedenými spôsobmi, osobné údaje spracúvame na základe dobrovoľne udeleného súhlasu klienta ako dotknutej osoby na účely špecifikované v súhlase.

Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na základe súhlasu klienta a možností odvolania udeleného súhlasu sa dozviete v 7. kapitole tohto Dátového Memoranda.

3. Aké údaje spracúvame?

V ČSOB Finančnej skupine spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytovali profesionálne služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

Medzi spracúvané údaje patria predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje

Najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, rodné číslo (ak je pridelené), dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, platnosť dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty.

Transakčné údaje

Údaje o prijatých a odoslaných platbách, ako napríklad údaje o osobe príjemcu platby; a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb jednotlivých členov ČSOB Finančnej skupiny.

Socio-demografické údaje

Aby sme vám mohli ponúknuť produkty a služby vyhovujúce vašim potrebám, spracúvame údaje typu vek, pohlavie, dosiahnuté vzdelanie, miesto bydliska, rodinný stav či povolanie.

Geolokačné údaje

Tieto údaje nám slúžia predovšetkým na zlepšovanie produktov a služieb a poskytovanie čo najvhodnejšej ponuky podľa toho, kde sa pohybujete. Tieto údaje sú zároveň využívané pri prevencii podvodných konaní. Ide o údaje spracúvané napr. pri využívaní našej aplikácie ČSOB SmartBanking, pri používaní bankomatov či pri realizácii jednotlivých transakcií.

Údaje o zdravotnom stave

Pre potreby životného poistenia je nevyhnutné, aby sme mali k dispozícii aj údaje o vašom zdravotnom stave.

Biometrické údaje

Za biometrický údaj sa považuje osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta alebo biometrický podpis.

Zoznam, resp. rozsah osobných údajov spracúvaných členmi ČSOB Finančnej skupiny určuje najmä Zákon o bankách, ale aj ďalšie právne predpisy, na základe ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby. Takýmito právnymi predpismi sú napr.: zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákon o cenných papieroch, zákon o platobných službách či zákon o ochrane vkladov.

4. Na aký účel spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že vaše osobné údaje potrebujeme na poskytnutie vami požadovaného produktu alebo služby. Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame v ČSOB Finančnej skupine na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

 • identifikácia a overenie identifikácie klientov a ich zástupcov,
 • uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov,
 • ochrana a domáhanie sa práv členov ČSOB Finančnej skupiny,
 • zdokumentovanie a zabezpečenie činností členov ČSOB Finančnej skupiny vzhľadom na plnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s ustanoveniami Zákona o bankách a ďalších osobitných zákonov, ktoré upravujú činnosť jednotlivých členov ČSOB Finančnej skupiny,
 • plnenie povinností vyplývajúcich členom ČSOB Finančnej skupiny zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu,
 • ďalšie účely uvedené v zmluvnej dokumentácii medzi klientom a členom ČSOB Finančnej skupiny alebo v dokumentoch upravujúcich predzmluvné vzťahy,
 • marketing (využívanie marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny),
 • spotrebiteľské súťaže (vyhodnotenie a určenie výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach).

5. Chránime vaše údaje

V ČSOB Finančnej skupine platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo ČSOB Finančnú skupinu, s výnimkou prípadov, kedy sme oprávnení tak postupovať na základe udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu.

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Oprávnenie spracúvať osobné údaje v mene jednotlivých členov ČSOB Finančnej skupiny vyplýva zamestnancom ČSOB Finančnej skupiny ako oprávneným osobám z pracovnoprávneho vzťahu s príslušným členom ČSOB Finančnej skupiny, ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Oprávnenou osobu sa totiž v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov rozumie každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov.

Naši zamestnanci majú prísne regulované prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich klientov, pričom tieto prístupy sú monitorované a vyhodnocované. Všetky prístupy, ako aj riadiace procesy sú plne v súlade so systémom noriem riadenia bezpečnosti informácií a riadenia kybernetickej bezpečnosti podľa systému noriem ISO 27000. Zároveň spĺňame všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré sú na nás kladené vo vyhláške č. 164/2013 a 117/2014 Úradu na ochranu osobných údajov o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení – implementovaný bezpečnostný projekt a s tým súvisiace ďalšie interné smernice.

Pri spracúvaní vašich OU sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 • Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali.
 • Vedome a neoprávnene nezasahujeme do vašich práv na ochranu osobnosti a na ochranu súkromia.
 • Chránime vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.
 • Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje klientov nesmú poskytovať tretím stranám bez vášho súhlasu.

6. Kam putujú vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované mimo ČSOB Finančnú skupinu s výnimkou prípadov, kedy nám takýto postup vyplýva z vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu. Vaše osobné údaje získavame aj z verejne dostupných zdrojov, ktoré boli zverejnené v súlade so zákonom.

To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám, resp. príjemcom, ak nám túto povinnosť ukladá Zákon o ochrane osobných údajov, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Rovnako môžeme poskytnúť vaše osobné údaje tretím osobám resp. príjemcom, ak takéto sprístupnenie alebo poskytnutie je zmluvne dohodnuté medzi členom ČSOB Finančnej skupiny a vami ako klientom a/alebo vy ako klient ste ČSOB Finančnej skupine na takéto konanie poskytli svoj súhlas.

ČSOB Finančná skupina nezverejňuje získané osobné údaje klientov.

Zdieľanie osobných údajov medzi členmi ČSOB Finančnej skupiny

K zdieľaniu vašich osobných údajov medzi jednotlivými členmi ČSOB Finančnej skupiny dochádza v dvoch prípadoch.

Vaše osobné údaje si členovia ČSOB Finančnej skupiny poskytujú medzi sebou na základe vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu a/alebo spotrebiteľských súťaží, nakoľko tento súhlas získavame ako ČSOB Finančná skupina pre všetkých členov našej skupiny. V tomto prípade teda postupujeme ako spoloční prevádzkovatelia podľa § 4 ods. 2 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, keďže spoločne vymedzujeme účel a podmienky spracúvania osobných údajov.

Zdieľanie vašich osobných údajov v tomto prípade prebieha tak, že vaše osobné údaje, poskytnuté jednému alebo viacerým členom ČSOB Finančnej skupiny, môžu byť poskytnuté ostatným členom ČSOB Finančnej skupiny. Zdieľanie údajov prebieha za podmienok uvedených vo vami udelenom súhlase, t. j. ide o poskytovanie údajov v rozsahu a na účel, na ktorý bol tento súhlas udelený.

Druhým prípadom, kedy dochádza k poskytovaniu vašich osobných údajov medzi jednotlivými členmi ČSOB Finančnej skupiny, je ich poskytovanie na základe uzatvorených zmlúv o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa § 8 Zákona o ochrane osobných údajov.

Tento postup nám umožňuje poskytnúť vám jednoduchší, kvalitnejší a rýchlejší servis naprieč ČSOB Finančnou skupinou, lepšie zohľadniť vaše preferencie a ponúkať vám iba relevantné produkty a služby poskytované v rámci celej našej skupiny.

Pri zdieľaní vašich osobných údajov medzi jednotlivými členmi ČSOB Finančnej skupiny dbáme na dodržiavanie všetkých požiadaviek v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, ochranu bankového tajomstva podľa Zákona o bankách a ostatných právnych predpisov tak, aby vaše údaje boli v ČSOB Finančnej skupine v bezpečí.

Ďalšie informácie ohľadom súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov sa dozviete v 7. kapitole a v 9. kapitole tohto Dátového Memoranda.

Sprostredkovatelia

ČSOB Finančná skupina využíva pri svojej činnosti aj služby zmluvných partnerov. V niektorých prípadoch dochádza pri tejto činnosti k spracúvaniu osobných údajov. Ide najmä o vývoj, správu, podporu a údržbu bankových systémov a aplikácií využívaných na poskytovanie služieb a produktov našim klientom. V týchto prípadoch dbáme na dôsledný výber svojich zmluvných partnerov, posudzujeme ich spoľahlivosť a v zmluvnom vzťahu máme zmluvne ošetrené pravidlá ochrany osobných údajov. Zákon nám ukladá, aby sme ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov pri výbere sprostredkovateľa zisťovali jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Subjekty, ktoré vykonávajú v mene ČSOB spracúvanie osobných údajov, majú v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobný

ch údajov.

Zoznam sprostredkovateľov*

Československá obchodná banka, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.

ČSOB Leasing, a.s.

Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté*:

Československá obchodná banka, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.

ČSOB Leasing, a.s.

* ČSOB Finančná skupina si vyhradzuje právo meniť zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov osobných údajov pre jednotlivé informačné systémy. O takejto zmene vás budeme informovať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov na webovej stránke www.csob.sk a www.csobleasing.sk.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej únie, ako aj do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

Osobné údaje klientov neprenášame do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov, ak tak nie je pri konkrétnom druhu obchodu dohodnuté alebo ak to nevyplýva z povahy obchodu. V prípade, že v budúcnosti budeme uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, zaväzujeme sa postupovať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a/alebo Zákonom o platobných službách a/alebo Zákonom o bankách, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pri realizácii zahraničného platobného styku využíva ČSOB Finančná skupina služby S.W.I.F.T. – Society for worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium. Obdobne postupuje aj iná banka, s ktorou spolupracuje ČSOB Finančná skupina, za účelom plnenia svojich zmluvných povinností.

Spoločnosť SWIFT vykonáva cezhraničný platobný styk prostredníctvom celosvetovej siete, v rámci ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. V súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku sú údaje klientov obsiahnuté v platobnom príkaze (titul, meno, priezvisko, adresa, č. účtu, čiastka, účel platby) poskytované spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej inštitúcii príjemcu platby.

Z dôvodu ochrany spracúvaných údajov sú prenášané údaje dočasne uložené v dvoch operačných strediskách spoločnosti SWIFT umiestnených v Európe a v USA. Túto informáciu ČSOB Finančná skupina zverejňuje z dôvodu potreby informovať svojich klientov v súlade s odporúčaním Úradu na ochranu osobných údajov SR ako reakciu na možnosť prístupu vládnych orgánov USA k údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom proti medzinárodnému zločinu a terorizmu.

Vo vzťahu k primeranosti ochrany osobných údajov pri ich prenose do USA zaviedla Európska komisia tzv. Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (v anglickom jazyku označený ako „EU – U.S. Privacy Shield“). Ide o nový právny rámec ochrany osobných údajov každej fyzickej osoby v EÚ, ktorej osobné údaje sú prenášané do USA. Cieľom tohto nového právneho rámca bolo odstrániť právnu neistotu pri prenosoch osobných údajov z EÚ do USA, ktorá vznikla po tom, ako Európsky súdny dvor vyhlásil predchádzajúcu právnu úpravu tohto prenosu medzi EÚ a USA, tzv. Bezpečný prístav (v anglickom jazyku označený ako „Safe Harbour“) za neplatnú.

Prenosy osobných údajov do USA je tak možné uskutočniť na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti ochrany poskytovanej Štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a v súlade s podmienkami ustanovenými Zákonom o ochrane osobných údajov.

Registre

V súvislosti s posudzovaním schopnosti splácania úverov fyzických osôb, overovaním ich bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, môžu byť vaše osobné údaje spracúvané v nasledovných registroch: Spoločný register bankových informácií (ďalej len ako „SRBI“) a Nebankový register klientskych informácií (ďalej len ako „NRKI“).

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a o spolupráci pri výmene informácií spracúvaných v SRBI a NRKI nájdete v nasledovných dokumentoch, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.csob.sk: „Spracúvanie osobných údajov v SRBI a NRKI“(https://www.csob.sk/documents/11005/416075/Spracuvanie_osobnych_udajov_SRBI_NRKI.pdf) a „Výmena informácií spracúvaných v SRBI a NRKI“ (https://www.csob.sk/documents/11005/416075/Vymena_informacii_SRBI_NRKI.pdf).

Pri spracúvaní svojich osobných údajov v SRBI a NRKI máte ako dotknutá osoba práva, ktoré sú bližšie vysvetlené v 7. kapitole tohto Dátového Memoranda.

7. Aké máte práva?

Vaše práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutou osobou je klient ČSOB Finančnej skupiny a/alebo osoba konajúca v zmysle Zákona o bankách v mene klienta a/alebo záložcovia ako vlastníci nehnuteľností, na ktorých viazne záložné právo v prospech prevádzkovateľa a/alebo koneční užívatelia výhod v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

V zmysle uvedeného ustanovenia máte právo od nás požadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané;
 • všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v našich informačných systémoch;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali vaše osobné údaje na spracúvanie;
 • zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil. Ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie;
 • likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 • blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu.

Ako každý iný subjekt aj my máme povinnosť viesť v našej evidencii správne a aktuálne osobné údaje. Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali a príslušné zmeny nám aj zdokladovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli ČSOB Finančnej skupine.

Právo na opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a na likvidáciu vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil je obmedzené, len ak takéto obmedzenie vyplýva priamo zo Zákona o ochrane osobných údajov, z osobitného predpisu alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana práv klienta alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči:

Svoje práva si môžete uplatniť vo vzťahu k členom ČSOB Finančnej skupiny:

 • spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
 • využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku;
 • poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa klienta na účely priameho marketingu.
 • písomne, z obsahu žiadosti musí vyplývať, že si uplatňujete svoje právo. Žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musíte doručiť písomne najneskôr do troch (3) dní odo dňa jej odoslania, zo žiadosti musí byť zrejmé, čo ako dotknutá osoba žiadate;
 • osobne ústnou formou pred naším zamestnancom, formou zápisu, z ktorého musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto zápis vyhotovil, kópiu zápisu je náš zamestnanec povinný odovzdať dotknutej osobe;
 • u sprostredkovateľa vyššie uvedenými spôsobmi. Sprostredkovateľ je povinný nám túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať bez zbytočného odkladu.

O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia vás budeme informovať v lehote tridsať (30) dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti, v osobitných prípadoch v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, pričom v takom prípade vás budeme o uplatnení tejto dlhšej lehoty písomne informovať.

Všetky súhlasy, ktoré ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na pobočkách jednotlivých členov ČSOB Finančnej skupiny.

Poskytnutie vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov.

Vzhľadom na to, že ČSOB Finančnú skupinu tvorí niekoľko spoločností špecifikovaných v 1. kapitole tohto Dátového Memoranda, ktoré spoločne spracúvajú vaše osobné údaje na stanovený účel, odvolanie vášho súhlasu udeleného ČSOB Finančnej skupine sa bude týkať všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny.

Ako náš klient máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne záznamy. Rovnako ak sa domnievate, že my alebo niektorí z našich sprostredkovateľov vykonávame spracúvanie vašich osobných údajov v rozpore so zákonom, môžete nás alebo konkrétneho sprostredkovateľa požiadať o vysvetlenie resp. žiadať, aby sme my alebo konkrétny sprostredkovateľ odstránili vzniknutý stav.

Rovnako máte právo obrátiť sa aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov SR a žiadať, aby nápravu u nás zabezpečil.

Ustanovenia o ochrane osobných údajov a práva a povinnosti dotknutých osôb bývajú upravené aj v zmluvnej dokumentácii a obchodných podmienkach, ktoré dostanete k dispozícii pri uzatvorení zmluvného vzťahu s členom ČSOB Finančnej skupiny, resp. pri poskytnutí produktu alebo služby. Z uvedeného dôvodu vám odporúčame venovať náležitú pozornosť aj týmto dokumentom.

8. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame.

Napríklad v prípade spracúvania vašich osobných údajov za účelom marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny alebo za účelom vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach, vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia vášho súhlasu.

Ďalším príkladom je doba spracúvania údajov poskytovaných do Spoločného registra bankových informácií (SRBI), ktorá predstavuje dobu trvania zmluvného vzťahu medzi členom ČSOB Finančnej skupiny a vami vo vzťahu ku konkrétnej úverovej zmluve a 5 rokov po zániku uvedeného zmluvného vzťahu. Ak by nedošlo k uzatvoreniu úverovej zmluvy, v takom prípade spracúvame vaše osobné údaje po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu na ich spracúvanie.

Doba archivácie zvukových záznamov vyhotovených počas telefonickej komunikácie prostredníctvom našich call centier je stanovená nasledovne:

 • v prípade záznamov, predmetom ktorých je reklamácia – 3 roky,
 • v prípade záznamov, predmetom ktorých je uzatvorenie zmluvného vzťahu, jeho zmena alebo zánik – 15 rokov.

V prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerových záznamov, napr. podľa § 93a ods. 7 Zákona o bankách platí, že ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely stanovené Zákonom o bankách (odhaľovanie trestnej činnosti), vyhotovené záznamy sme povinní zlikvidovať bezodkladne po uplynutí trinástich mesiacov po dni vyhotovenia daného záznamu.

O stave spracúvania svojich osobných údajov sa môžete kedykoľvek informovať zaslaním žiadosti o informovanie, akým spôsobom vaše osobné údaje spracúvame, a to spôsobom popísaným v 7. kapitole tohto Dátového Memoranda.

9. Spracúvanie vašich osobných údajov na základe súhlasu

Marketingové aktivity považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na nové produkty, služby či výhody, ktoré sme pre vás pripravili.

Aby sme vám mohli pripraviť čo najvhodnejšiu ponuku, potrebujeme spracúvať vaše údaje. Na základe cielene pripravených ponúk sa k vám dostanú len tie marketingové informácie, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a prínosné. Nechceme vás totiž obťažovať zbytočnou reklamou a ponukami, ktoré nie sú pre vás relevantné. Veríme, že poznaním vašich marketingových preferencií vám poskytneme lepšie služby a výhodné produkty.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom marketingu a/alebo spotrebiteľských súťaží, sme oprávnení informovať vás o ponuke svojich produktov a služieb, akcií a súťaží, prípadne o ponuke svojich zmluvných partnerov rôznymi formami, a to písomne na dokumentoch alebo iných nosičoch, telefonicky, formou SMS, faxu, e-mailu a internetu, ponukou v aplikáciách ČSOB SmartBanking, ČSOB Internetbanking 24 či priamo na svojich pobočkách. V prípade, ak nemáte záujem, aby sme vás informovali o svojej aktuálnej ponuke prostredníctvom marketingu, môžete nás kontaktovať ohľadom zmeny svojich marketingových preferencií.

O našich aktuálnych ponukách výhodných produktov a služieb, súťažiach či sponzorských aktivitách, získaných oceneniach a rôznych akciách sa dozviete napr. aj z nášho ČSOB Newslettera, ktorý zasielame svojim klientom elektronicky formou e-mailu, resp. aj písomne poštou v prípade, ak vás informujeme o oceneniach, ktoré sme získali.

10. Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom call centra

Prostredníctvom našich Call centier môžete vybaviť veľa záležitostí bez toho, aby ste museli navštíviť naše pobočky. Potrebujeme mať možnosť zaznamenať priebeh nášho vzájomného rozhovoru. Telefonické hovory sú automaticky nahrávané a uchovávané najmä z dôvodu zabezpečenia kvality služieb. Zaujíma nás, ako naši operátori s vami komunikujú, či hovor prebieha správne a či v ňom odzneli všetky relevantné informácie. Tieto záznamy však môžu byť použité aj ako dôkaz v prípade reklamácie alebo sporu.

Bez monitorovania hovorov na naše call centrá by sme nemohli udržovať ani zlepšovať úroveň svojich služieb. Preto na začiatku každého hovoru, ktorý je nahrávaný, vás na túto skutočnosť upozorňujeme a žiadame váš súhlas s archiváciou zvukového záznamu daného hovoru. Ak nesúhlasíte s vyhotovením zvukového záznamu, mali by ste po zaznení upozornenia ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa na nás iným vhodným spôsobom, napr. návštevou najbližšej pobočky, nakoľko bez vášho súhlasu s vyhotovením zvukového záznamu nemôžeme realizovať vaše požiadavky, ani vám poskytnúť požadované informácie.

11. Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom našich internetových stránok

Pri používaní našich internetových stránok www.csob.sk a www.csobleasing.sk (ďalej len ako „Internetové stránky“), môže byť prístup do niektorých častí Internetových stránok podmienený poskytnutím vašich osobných údajov. Toto poskytnutie podmieňuje prístup alebo správnu funkčnosť Internetových stránok a z tohto dôvodu je potrebné, aby ste nám udelili súhlas na spracúvanie vami poskytnutých osobných údajov.

Bližšie informácie o používaní našich Internetových stránok nájdete v Podmienkach používania internetových stránok na webovej stránke: https://www.csob.sk/pravne-informacie#podmienky-pouzivania.

Používaním našich Internetových stránok a poskytnutím svojich osobných údajov dobrovoľne udeľujete súhlas so spracúvaním vami poskytnutých osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať na adresu ktoréhokoľvek člena ČSOB Finančnej skupiny.

12. Spracúvanie údajov prostredníctvom cookies

O návštevníkoch a používateľoch našich Internetových stránok sme oprávnení zhromažďovať a iným spôsobom spracúvať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetových stránok.

Pod pojmom cookie je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača (tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú práve navštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru.

Väčšina internetových stránok, vrátane tých našich, využíva cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našich Internetových stránok. Súbor cookie totiž umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia ako rozpoznanie jazyka či zapamätanie vášho prihlasovacieho mena. Pomocou cookies uchovávame údaje, ktoré nespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujeme identifikáciu klienta.

Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani čítať údaje z harddisku zariadenia.

Návštevou našich Internetových stránok automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie. Tento postup vyplýva z § 55 ods. 5 zákona č. 355/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, podľa ktorého sa za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné.

Využívame trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetových stránok a umožňujú tak poskytovať služby v súlade s vašimi očakávaniami. Súbory Cookies uchovávame po dobu 1 roka.

13. Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

ČSOB Finančná skupina využíva pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu či komunikáciu s klientmi a partnermi. Tieto riešenia využívame predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov, internú spoluprácu na dokumentoch a informačných aktívach jednotlivých členov ČSOB Finančnej skupiny. Používame webové portály na spoluprácu medzi našimi zamestnancami a partnermi, na zdieľanie a vytváranie informácií. Za účelom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technické a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát.

14. Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom kamerových záznamov

Svoje obchodné priestory z bezpečnostných dôvodov monitorujeme prostredníctvom kamerových záznamov. Kamerové systémy sú inštalované za účelom ochrany osôb a majetku pred protiprávnymi konaniami, predovšetkým v rámci prevencie a objasňovania lúpežných prepadnutí, krádeží, vandalizmu či rôznych podvodných konaní.

Napríklad v zmysle § 93a Zákona o bankách možno priestory banky a priestor pred bankomatmi, nenachádzajúci sa v priestoroch banky, monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu aj bez označenia monitorovacieho priestoru. Takto vyhotovený záznam je pritom možno využiť za účelom odhaľovania trestných činov, na zisťovanie ich páchateľov a pátranie po nich, a to najmä za účelom ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií, súdneho konania, trestného konania, konania o priestupkoch a dohľadu nad plnením zákonom ustanovených povinností banky. Banka uchováva osobné údaje vo forme videozáznamov a audiozáznamov po dobu stanovenú zákonom, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe súhlasu klienta, po dobu, na ktorú udelil klient banke súhlas.

15. Spracúvanie biometrických údajov

V rámci ČSOB Finančnej skupiny ponúkame našim klientom možnosť podpisovať zmluvnú dokumentáciu nielen v listinnej, ale aj v elektronickej podobe, ktorá predstavuje rovnocennú alternatívu vo vzťahu k listinnej podobe zmluvnej dokumentácie. Podpisovanie elektronickou formou prebieha prostredníctvom digitálnych podpisových zariadení.

Ak sa klient rozhodne pre elektronickú formu podpisovania prostredníctvom digitálneho podpisového zariadenia, v takom prípade dochádza k spracúvaniu biometrických údajov v rozsahu jedinečných digitálnych charakteristík jeho vlastnoručného podpisu. Takéto údaje sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov považované za tzv. biometrické údaje.

Možnosť identifikácie pomocou odtlačku prsta ponúkame našim klientom, ktorí majú s Československou obchodnou bankou, a.s. uzatvorenú zmluvu o prenájme bezpečnostnej schránky, v prípade ktorej sa odtlačok prsta klienta používa ako jedinečný identifikátor na účely prístupu k bezpečnostnej schránke.

Spracúvané biometrické údaje chránime prostredníctvom bezpečnostných zariadení monitorovaných systémom kontrol zaisťujúcich ochranu Vašich citlivých osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a požiadavkami informačnej bezpečnosti.

Uvedomujeme si vážnosť a aktuálnosť témy ochrany osobných údajov, a preto sme v Memorande zosumarizovali proces, akým pristupujeme k vašim osobným údajom a na aký účel ich využívame. Týmto dokumentom vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s dôverou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technologickej ochrany.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na dpo@csob.sk.

Vklady fyzických osôb a niektorých právnických osôb v ČSOB, a.s. a ČSOB Stavebnej sporiteľni, a.s. sú v zmysle zákona o ochrane vkladov č. 118/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov chránené a v prípade, ak sa tieto stanú nedostupnými, bude za ne poskytnutá náhrada z prostriedkov Fondu ochrany vkladov, najviac však vo výške 100 000 €.

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Informácia o ochrane banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v zmysle Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou")

Vedenie a všetci zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny (ďalej len „banka") pri svojej práci, vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom banky dôsledne uplatňujú platné právne predpisy. Medzi základné a hlavné právne normy, ktoré sú pre banku záväzné a plne sa v banke uplatňujú, patria aj zákony – zákon o bankách a  zákon o ochrane pred legalizáciou. Svojou obozretnosťou pri výkone všetkých bankových činností a dodržiavaním povinností v uvedených zákonoch (hlavne  pri plnej identifikácii a overovaní totožnosti klientov, pri analýze klientov a bankových operácií, ktoré sú neobvyklé a existuje riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pri aktívnej spolupráci s inými subjektmi a organizáciami pri plnení uvedených zákonov a pod.) sa banka snaží zabrániť, aby bola zneužitá na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a na podporu alebo financovanie terorizmu. Princíp „Poznaj svojho klienta" a s tým súvisiace postupy na identifikáciu každého klienta boli plne implementované do bankových postupov a procesov.

Koncepcia banky pri plnení uvedených povinností bola zapracovaná do jej interných smerníc a do kontrolného systému. Boli stanovené základné predpoklady  a podmienky na priebežnú realizáciu opatrení na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu pri výkone bankových činností a pri realizácii obchodov s klientmi.

Koncepcia banky je trvale presadzovaná a realizovaná členmi štatutárneho orgánu a dozornou radou banky, jej vedúcimi zamestnancami ako aj jednotlivými zamestnancami banky. Všetci zamestnanci banky sú ihneď pri nástupe do banky a tiež aj neskôr každý rok pravidelne školení o uplatňovaní pravidiel zameraných na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, na odhaľovanie, identifikáciu a zabránenie uskutočneniu neobvyklej obchodnej operácie a porušovaniu uvedených zákonov.

Interné smernice a postupy zamestnancov banky vychádzajú tak z ustanovení uvedených zákonov Slovenskej republiky, ako aj z princípov európskej legislatívy, z Wolsbergských zásad, z odporúčaní FATF a Bazilejského výboru pre bankový dohľad.

Skratka PRIIP pozostáva z anglických slov Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Je to európske nariadenie, ktoré upravuje tvorbu a poskytovanie dokumentov s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované produkty. Neprofesionálny klient sa s pojmom PRIIP v praxi stretne, ak sa rozhodne obchodovať so štrukturalizovanými produktmi.

Investičné finančné nástroje

Výnosové termínované vklady

Finančný nástroj Podkladové aktívum
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/USD, viazanosť 1 mesiac EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/USD, viazanosť 12 mesiacov EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/NOK, viazanosť 1 mesiac EUR/NOK
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/CZK, viazanosť 1 mesiac EUR/CZK
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/TRY, viazanosť 1 mesiac EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/TRY, viazanosť 12 mesiacov EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/PLN, viazanosť 1 mesiac EUR/PLN
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/AUD, viazanosť 1 mesiac EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/AUD, viazanosť 12 mesiacov EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/SEK, viazanosť 1 mesiac EUR/SEK
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/GBP, viazanosť 1 mesiac EUR/GBP
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/RUB, viazanosť 1 mesiac EUR/RUB
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/RUB, viazanosť 12 mesiacov EUR/RUB
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/CHF, viazanosť 1 mesiac EUR/CHF
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/HUF, viazanosť 1 mesiac EUR/HUF
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/CAD, viazanosť 1 mesiac EUR/CAD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/JPY, viazanosť 1 mesiac EUR/JPY
Výnosový termínovaný vklad v USD, EUR/USD, viazanosť 1 mesiac EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, EUR/USD, viazanosť 12 mesiacov EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, GBP/USD, viazanosť 1 mesiac GBP/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, AUD/USD, viazanosť 1 mesiac AUD/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/PLN, viazanosť 1 mesiac USD/PLN
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/CZK, viazanosť 1 mesiac USD/CZK
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/NOK, viazanosť 1 mesiac USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/NOK, viazanosť 12 mesiacov USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/TRY, viazanosť 1 mesiac USD/TRY
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/RUB, viazanosť 1 mesiac USD/RUB
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/HUF, viazanosť 1 mesiac USD/HUF
Výnosový termínovaný vklad v GBP, EUR/GBP, viazanosť 1 mesiac EUR/GBP
Výnosový termínovaný vklad v GBP, GBP/USD, viazanosť 1 mesiac GBP/USD
Výnosový termínovaný vklad v CZK, EUR/CZK, viazanosť 1 mesiac EUR/CZK
Výnosový termínovaný vklad v CZK, USD/CZK, viazanosť 1 mesiac USD/CZK
Výnosový termínovaný vklad v PLN, EUR/PLN, viazanosť 1 mesiac EUR/PLN
Výnosový termínovaný vklad v PLN, USD/PLN, viazanosť 1 mesiac USD/PLN
Výnosový termínovaný vklad v TRY, EUR/TRY, viazanosť 1 mesiac EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v TRY, EUR/TRY, viazanosť 12 mesiacov EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v TRY, USD/TRY, viazanosť 1 mesiac USD/TRY
Výnosový termínovaný vklad v NOK, EUR/NOK, viazanosť 1 mesiac EUR/NOK
Výnosový termínovaný vklad v NOK, USD/NOK, viazanosť 1 mesiac USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v NOK, USD/NOK, viazanosť 12 mesiacov USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v AUD, EUR/AUD, viazanosť 1 mesiac EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v AUD, EUR/AUD, viazanosť 12 mesiacov EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v AUD, AUD/USD, viazanosť 1 mesiac AUD/USD
Výnosový termínovaný vklad v CHF, EUR/CHF, viazanosť 1 mesiac EUR/CHF
Výnosový termínovaný vklad v HUF, EUR/HUF, viazanosť 1 mesiac EUR/HUF
Výnosový termínovaný vklad v HUF, USD/HUF, viazanosť 1 mesiac USD/HUF
Výnosový termínovaný vklad v RUB, EUR/RUB, viazanosť 1 mesiac EUR/RUB
Výnosový termínovaný vklad v RUB, EUR/RUB, viazanosť 12 mesiacov EUR/RUB
Výnosový termínovaný vklad v RUB, USD/RUB, viazanosť 1 mesiac USD/RUB
Výnosový termínovaný vklad v CAD, EUR/CAD, viazanosť 1 mesiac EUR/CAD

Participačné depozitum

Finančný nástroj Podkladové aktívum
Participačné depozitum v TRY, EUR/TRY, viazanosť 12 mesiacov EUR/TRY

Zaisťovacie finančné nástroje

Devízové swapy

Finančný nástroj Podkladové aktívum
Devízový swap - EUR/USD (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/USD
Devízový swap - EUR/USD (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/USD
Devízový swap - EUR/USD (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/USD
Devízový swap - EUR/USD (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/USD
Devízový swap - EUR/CZK (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/CZK
Devízový swap - EUR/CZK (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/CZK
Devízový swap - EUR/CZK (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/CZK
Devízový swap - EUR/CZK (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/CZK
Devízový swap - EUR/TRY (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/TRY
Devízový swap - EUR/TRY (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/TRY
Devízový swap - EUR/TRY (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/TRY
Devízový swap - EUR/TRY (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/TRY
Devízový swap - EUR/JPY (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/JPY
Devízový swap - EUR/JPY (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/JPY
Devízový swap - EUR/JPY (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/JPY
Devízový swap - EUR/JPY (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/JPY
Devízový swap - EUR/RUB (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/RUB
Devízový swap - EUR/RUB (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/RUB
Devízový swap - EUR/RUB (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/RUB
Devízový swap - EUR/RUB (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/RUB
Devízový swap - EUR/AUD (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/AUD
Devízový swap - EUR/AUD (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/AUD
Devízový swap - EUR/AUD (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/AUD
Devízový swap - EUR/AUD (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/AUD
Devízový swap - EUR/NOK (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/NOK
Devízový swap - EUR/NOK (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/NOK
Devízový swap - EUR/NOK (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/NOK
Devízový swap - EUR/NOK (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/NOK
Devízový swap - EUR/PLN (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/PLN
Devízový swap - EUR/PLN (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/PLN
Devízový swap - EUR/PLN (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/PLN
Devízový swap - EUR/PLN (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/PLN
Devízový swap - EUR/CAD (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/CAD
Devízový swap - EUR/CAD (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/CAD
Devízový swap - EUR/CAD (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/CAD
Devízový swap - EUR/CAD (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/CAD
Devízový swap - EUR/SEK (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/SEK
Devízový swap - EUR/SEK (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/SEK
Devízový swap - EUR/SEK (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/SEK
Devízový swap - EUR/SEK (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/SEK
Devízový swap - EUR/GBP (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/GBP
Devízový swap - EUR/GBP (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/GBP
Devízový swap - EUR/GBP (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/GBP
Devízový swap - EUR/GBP (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/GBP

Úrokové swapy

Finančný nástroj Podkladové aktívum
Úrokový swap Floorovaný - EURIBOR 3M, splatnosť 5 rokov, amortizovaný Euribor 3M

Upozornenie: Informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami vo vzťahu k produktu s konkrétnym podkladovým aktívom je možné primerane aplikovať aj na iné podkladové aktíva produktu s podobnými charakteristikami.