Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Podmienky akcie „So Smart účtom sa máte ako v raji 2.0“

Štatúty súťaží

Späť Podmienky akcie „So Smart účtom sa máte ako v raji 2.0“

Organizátor akcie

Propagačnú akciu „So Smart účtom sa máte ako v raji 2.0“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Propagačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá propagačnej akcie (ďalej len „akcie“).

Trvanie akcie

Akcia sa začína 1.6. 2022 a končí 31.8. 2022

Podmienky účasti v akcii

Predmetom akcie je odmeňovanie klientov spĺňajúcich podmienky akcie peňažnou odmenou až do výšky 75 Eur, ktorú ČSOB vyplatí v termínoch stanovených týmto Štatútom definovaných v časti Vyhodnotenie a odovzdanie odmien. Akcia je určená pre fyzické osoby rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB Banky v období od 1.6. 2022 do 31.8. 2022 (teda ku dňu 31.5. 2022 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), a zároveň
 • si uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 1.6. 2022 do 31.8. 2022 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk,alebo cez aplikáciu ČSOB SmartBanking.

Pre získanie aktivačného bonusu musia účastníci akcie zároveň splniť nasledovné podmienky:

 1. Časť ČSOB Smart účet a ČSOB SmartBanking
  Bonus 25 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy o ČSOB Smart účte v období od 1.6. 2022 do 31.8. 2022 prihlásia aspoň raz do aplikácie ČSOB SmartBanking
 2. Časť kreditný obrat na ČSOB Smart účte
  Bonus 25 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak kreditný obrat na ich ČSOB Smart účte bol min. 300 Eur v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) po dobu min. troch mesiacov od júna 2022 do konca novembra 2022. (Príklad: ak si klient zriadi účet v mesiaci jún 2022, na priznanie bonusu je potrebné mať kreditný obrat na ČSOB Smart účte min. 300 Eur po dobu min. troch mesiacov v priebehu mesiacov jún, júl, august, september, október alebo november 2022.)
 3. Časť Zriadenie ďalších dvoch produktov
  Bonus 25 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak si od zriadenia (najskôr 1.6.2022) ČSOB Smart účtu do 30.11.2022 zriadia/ uzavrú ktorékoľvek dva a viac z nasledujúcich produktov ČSOB:
  • Zmluva o kreditnej karte (klient sa stane držiteľom hlavnej alebo dodatkovej karty),
  • Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru a načerpanie spotrebného úveru,
  • Zmluva o povolenom prečerpaní účtu,
  • Zmluva o poskytnutí hypotekárneho úveru,
  • Zmluva o poskytnutí REKO úveru a načerpanie REKO úveru (Úver na rekonštrukciu bez založenia nehnuteľnosti od ČSOB Stavebnej sporiteľne),
  • Jednorazová investícia - zrealizovaný pokyn na nákup jednorazovej investície do akéhokoľvek fondu najskôr od 1.6.2022 a najneskôr do 30.11.2022,
  • Investičný program – zriadenie si z nového ČSOB Smart účtu nový Investičný program (t.j. na nový ISIN fondu, čiže ide o fond, do ktorého účastník pravidelne neinvestoval pred zriadením ČSOB Smart účtu), pričom v rámci Investičného programu zrealizuje prvú platbu (t.j. pripísaná na účet príslušného fondu) najskôr od 1.6.2022 a najneskôr do 30.11.2022, a uvedená platba s riadnym označením (t.j. variabilným symbolom konkrétneho účastníka) sa zrealizuje v minimálnej výške 30 € mesačne (vrátane vstupného poplatku) prostredníctvom trvalého príkazu (a to aj prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking),
  • Zmluva o ČSOB sporiacom účte a zároveň bude tento účet so zostatkom min. 300 Eur (ku koncu ktoréhokoľvek kalendárneho mesiaca počas obdobia kampane od 1.6. do 30.11.2022),
  • Uzatvorí akékoľvek životné alebo neživotné poistenie prostredníctvom web stránky www.csob.sk, aplikácie ČSOB SmartBanking, kontaktného centra, alebo v pobočke ČSOB banky. Zároveň musí byť prvé poistné pripísané na poistnú zmluvu klienta počas obdobia kampane od 1.6. do 31.12.2022. Nezapočítavajú sa poistenia, ktoré sú automatickou súčasťou iného bankového produktu, a to poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu a cestovné poistenie k platobnej karte k účtu Extra Pohoda.

  V čase vyhodnotenia musia byť všetky produkty stále aktívne/ platné/ uzatvorené. Klient má nárok len na jednu odmenu za splnenie tejto podmienky bez ohľadu na to, koľko produktov ČSOB si počas trvania kampane zriadil. Podmienka na pripísanie bonusu nie je splnená v prípade, ak si klient v priebehu trvania kampane zriadi dva rovnaké produkty.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

V čase pripísania odmien musia mať účastníci akcie svoj ČSOB Smart účet naďalej zriadený. Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná postupne a nezávisle od ostatných častí.

Odmena

 1. Časť ČSOB Smart účet a ČSOB SmartBanking
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 25 Eur na nový Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Pravidlá akcie Časť A.
 2. Časť Kreditný obrat na ČSOB Smart účte
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 25 Eur na nový Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Pravidlá akcie Časť B.
 3. Časť Zriadenie ďalších dvoch produktov
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 25 Eur na nový Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Pravidlá akcie Časť C.

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností v súvislosti s prijatou odmenou je zodpovedný príjemca.

Osobitné ustanovenia

Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi osobných údajov v rámci akcie „Aktivačný bonus leto 2022“ použité na priradenie finančného Bonusu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom akcie k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmien

Organizátor akcie vyplatí bonus účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

 • bonus 25 Eur bude klientom, ktorí splnia podmienky jednotlivých častí akcie, najneskôr do 31.01. 2023 pripísaný na ich ČSOB Smart účet
 • v čase pripísania bonusu musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet, na ktorý im bude vyplatený bonus, naďalej zriadený.

Vyplácanie benefitov bude prebiehať na mesačnej báze od 01.07.2022 do 31.01.2023.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave dňa 31.5. 2022

 

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU SÚŤAŽE „So Smart účtom sa máte ako v raji 2.0“

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení znenie Štatútu akcie - „So Smart účtom sa máte ako v raji 2.0” zo dňa 31.5. 2022 v časti Podmienky účasti v akcii (dopĺňa podčiarknutú časť):

 1. Časť Zriadenie ďalších dvoch produktov

Bonus 25 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak si od zriadenia (najskôr 1.6.2022) ČSOB Smart účtu do 30.11.2022 zriadia/ uzavrú ktorékoľvek dva a viac z nasledujúcich produktov ČSOB:

 • Zmluva o kreditnej karte (klient sa stane držiteľom hlavnej alebo dodatkovej karty),
 • Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru a načerpanie spotrebného úveru,
 • Zmluva o povolenom prečerpaní účtu,
 • Zmluva o poskytnutí hypotekárneho úveru,
 • Zmluva o poskytnutí REKO úveru a načerpanie REKO úveru (Úver na rekonštrukciu bez založenia nehnuteľnosti od ČSOB Stavebnej sporiteľne),
 • Jednorazová investícia - zrealizovaný pokyn na nákup jednorazovej investície do akéhokoľvek fondu najskôr od 1.6.2022 a najneskôr do 30.11.2022,
 • Investičný program – zriadenie si z nového ČSOB Smart účtu nový Investičný program (t.j. na nový ISIN fondu, čiže ide o fond, do ktorého účastník pravidelne neinvestoval pred zriadením ČSOB Smart účtu), pričom v rámci Investičného programu zrealizuje prvú platbu (t.j. pripísaná na účet príslušného fondu) najskôr od 1.6.2022 a najneskôr do 30.11.2022, a uvedená platba s riadnym označením (t.j. variabilným symbolom konkrétneho účastníka) sa zrealizuje v minimálnej výške 30 € mesačne (vrátane vstupného poplatku) prostredníctvom trvalého príkazu (a to aj prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking),
 • Zmluva o ČSOB sporiacom účte a zároveň bude tento účet so zostatkom min. 300 Eur (ku koncu ktoréhokoľvek kalendárneho mesiaca počas obdobia kampane od 1.6. do 30.11.2022),
 • Uzatvorí akékoľvek životné alebo neživotné poistenie prostredníctvom web stránky www.csob.sk, aplikácie ČSOB SmartBanking, kontaktného centra alebo v pobočke ČSOB banky alebo cez viazaných finančných agentov ČSOB Poisťovne. Zároveň musí byť prvé poistné pripísané na poistnú zmluvu klienta počas obdobia kampane od 1.6. do 31.12.2022. Nezapočítavajú sa poistenia, ktoré sú automatickou súčasťou iného bankového produktu, a to poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu a cestovné poistenie k platobnej karte k účtu Extra Pohoda.

V čase vyhodnotenia musia byť všetky produkty stále aktívne/ platné/ uzatvorené.

Klient má nárok len na jednu odmenu za splnenie tejto podmienky bez ohľadu na to, koľko produktov ČSOB si počas trvania kampane zriadil.

Podmienka na pripísanie bonusu nie je splnená v prípade, ak si klient v priebehu trvania kampane zriadi dva rovnaké produkty.


Ostatné časti textu Štatútu akcie „So Smart účtom sa máte ako v raji 2.0” zo dňa 31.5. 2022 zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.


V Bratislave, dňa 16.08.2022