Úvery pre bytové domy a SVB

 • až do výšky 100 % investície

 • možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku

RENOVO úver

 • financovanie rekonštrukcie a modernizácie bytového domu a nákladov na energetický audit alebo stavebný dozor,
 • úverový limit od 8300 €,
 • splatnosť do 25 rokov,
 • zabezpečenie do 10 000 € na jednu bytovú jednotku, bez potreby zriadenia záložného práva na jednotlivé byty,
 • čerpanie jednorazové alebo postupné,
 • bez nutnosti predkladať znalecký posudok.

Doklady k žiadosti o úver

 • 2/3 súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov s investíciou (zápisnica z konania zhromaždenia vlastníkov),
 • rozpočet investičnej akcie (dokumentácia o rozpočtových nákladoch),
 • finančné výkazy a daňové priznanie,
 • správa o hospodárení s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv za posledné 2 roky,
 • zmluva o dielo s dodávateľom,
 • zakladateľská zmluva/spoločenská zmluvy, stanovy.

Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.