Zaisťovacie (hedžingové) produkty finančných trhov

  • eliminácia kurzového rizika

  • zabezpečenie rizika negatívneho vývoja úrokovej sadzby

  • ochrana investície proti nepriaznivým trhovým trendom


Termínová devízová transakcia – Forward

Zaisťovacia transakcia na krytie rizika pohybu menových kurzov. Banka a klient sa dohodnú na fixnom kurze pre konverziu mien realizovanú v budúcnosti.

Average rate forward

Zaisťovacia transakcia na krytie rizika pohybu menových kurzov počas vopred definovaného obdobia.

Swapová devízová transakcia

Zaisťovacia transakcia, ktorá predstavuje kombináciu spotovej a termínovej devízovej transakcie. Rieši nesúlad devízových potrieb a dostupných zdrojov.

Komoditné transakcie

Zaisťovacia transakcia proti riziku pohybu cien komodít prostredníctvom komoditných swapov a opcií.

Úrokový swap

Poskytuje ochranu proti nepriaznivým zmenám úrokových sadzieb. Umožňuje zmeniť pohyblivú sadzbu úroku za pevnú sadzbu a naopak.

Úrokové opcie

Poskytujú ochranu proti nepriaznivému vývoju úrokových sadzieb, pričom nevylučujú možnosť participácie na priaznivom vývoji sadzieb.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

02 5966 8844