Poistenie fotovoltiky

 • komplexné poistenie certifikovaných strešných fotovoltických systémov určené pre podnikateľov 
 • spoluúčasť 0 EUR pre škody spôsobené víchricou, búrlivým vetrom, krupobitím, tiažou snehu alebo námrazy  


Mám záujem

Príklady udalostí na ktoré sa poistenie vzťahuje

Požiar spôsobený elektrickým skratom

Poškodenie panelov spôsobené pádom stromu

Prehryznutie kabeláže fotovoltiky hlodavcom

Úmyselné poškodenie vandalom

Výhody poistenia

Poistenie všetkých častí panelov

vrátane: meničov prúdu, nosnej konštrukcie, káblových rozvodov a úložnej batérie

Úhrada nákladov na dodanie elektrickej energie z náhradného zdroja

s nulovou spoluúčasťou

Poistenie batérie

vrátane technických rizík

Rozsah krytia

Živelné poistenie

Okrem štandardných živelných rizík, ako je napríklad požiar, úder blesku, atmosférické zrážky, tiaž snehu, námrazy, pád stromov alebo stožiarov, poistenie sa vzťahuje aj na škody, ktoré spôsobili:

Búrlivý vietor, Víchrica

Krupobitie

Voľne žijúce živočíchy

 

Poistenie strojov a elektronických zariadení

 • poškodenie alebo zničenie fotovoltického systému poprípade batérie náhodnou udalosťou, ktorá obmedzí jeho funkčnosť

Preprava fotovoltického systému

 • krytie poškodenia fotovoltického systému v dôsledku dopravnej nehody, požiaru, výbuchu alebo úderu blesku pri preprave za účelom opravy na území Slovenska

Dočasné premiestnenie/presunutie fotovoltického systému

 • krytie fotovoltického systému platí na území celého Slovenska, iba v prípade presunutia systému na údržbu alebo opravu

Poistenie odcudzenia a vandalizmu

 • krytie poškodenia všetkých častí fotovoltického systému pred vandalom (aj vnútorné časti ako napr. batéria)
 • úmyselné poškodenie alebo zničenie z vonkajšej strany (tzv. vonkajší vandalizmus)

Poistenie zahŕňa aj náklady po poistnej udalosti

 • náklady na hasenie búranie (strhnutie)
 • náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti
 • náklady na demontáž a opätovnú montáž, na premiestnenie a ochranu
 • náklady spojené so zlikvidovaním batérie fotovoltického systému po jej poškodení alebo zničení
 • náklady na architekta, inžiniera alebo iné profesijné náklady pre znovunadobudnutie fotovoltického systému

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • Zníženie účinnosti/výkonu fotovoltiky
 • Škody spôsobené následkom dlhodobého vplyvu prevádzky, napr. koróziou, opotrebovaním, usadeninami

Poistenie zodpovednosti za škodu

Ak máte uzatvorené „Poistenie zodpovednosti za škodu", poistenie sa vzťahuje aj na:

Škodu na prenajatých nehnuteľnostiach spôsobenej fotovoltickým systémom

Príklad

Škodu vyplývajúcu z vlastníckeho práva k poistenému fotovoltického systému

Príklad
 
Poistenie podnikateľských a priemyselných rizík

Pozrite si viac o tom, ako chráni váš majetok pri nečakaných situáciách

Chcem poistenie majetku

Radi pripravíme individálnu ponuku podľa vašich potrieb

Tel.č.:

0850 111 303
 

Mám záujem o bližšie informácie a cenovú ponuku


* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len na účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.

Prečítajte si viac na našom blogu

Viac článkov