Politika skupiny ČSOB pre ochranu oznamovateľov

ČSOB chce vytvoriť a podporovať firemnú kultúru, ktorá sa bude vyznačovať úprimnosťou a otvorenosťou, pričom všetci majú možnosť oznámiť potenciálne nezákonné konanie, podozrenie z neetického či nehospodárneho konania alebo závažného nedodržania všeobecných alebo vnútorných predpisov v čo najskoršom štádiu a bez obavy z postihu. Skupina ČSOB, do ktorej patria spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., ČSOB Leasing, a.s. a ČSOB Poisťovňa, a.s., ubezpečuje oznamovateľov, že ich podnety preverí korektným spôsobom a pri prešetrení bude postupovať v súlade so zákonom, týmto vyhlásením, právami a právom chránenými záujmami oznamovateľov.

 Politika skupiny ČSOB pre ochranu oznamovateľov