Zodpovedné fondy

Investujte pre lepší výhľad do budúcnosti

Investičná kalkulačka

Ak vám budúcnosť našej planéty nie je ľahostajná, začnite už dnes investovať do zodpovedných fondov ČSOB a v budúcnosti sa vám aj príroda odmení. 

Je to jednoduché

Investujte z domu cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo priamo v pobočke.

Investovanie je flexibilné

Svoje prostriedky máte k dispozícii do 5 pracovných dní

Nemusíte byť expert

Potrebujete informácie? Navštívte našich odborníkov v pobočke

Nemusíte byť bohatí

Naši klienti investujú v priemere 50 € pravidelne mesačne a 3 500 € jednorazovo

 

Ak sa bežného investora opýtate, prečo investuje, obvyklá odpoveď je, že chce zarobiť, dosiahnuť zisk a zvýšiť hodnotu svojho majetku. Pri rozhodovaní sa o tom, ktorú investíciu si vyberie, sa pozerá na finančné ukazovatele ako ziskovosť, zadlženosť či dlhodobá perspektíva odvetvia či regiónu.

Okrem finančných kritérií však existujú aj kritériá nefinančné. Investor môže brať do úvahy, ako sa firma správa v spoločnosti – či:

 • zaoberá sa ťažbou, predajom a distribúciou fosílnych palív,
 • vyrába zbrane,
 • vo svoj prospech zneužíva detskú prácu
 • alebo nedodržiava základné ľudské práva.

Alebo, naopak:

 • stará sa o znižovanie spotreby energií a vody,
 • usiluje sa o znižovanie produkcie odpadu a jeho triedenie,
 • poskytuje dobré pracovné prostredie pre svojich zamestnancov,
 • v neposlednom rade podporuje projekty zamerané na rozvoj miestnych komunít.

Nášmu klientovi, ktorý sa rozhodne investovať do zodpovedných fondov záleží na tom, aby:

 • jeho investícia do tej-ktorej firmy spĺňala spoločenské a ekonomické potreby dnešného sveta bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom poškodzovala budúce generácie,
 • svojou investíciou podporil podnikateľské subjekty, ktoré filozofiou svojho podnikateľského zámeru a reálnym konaním rešpektujú hodnoty trvalej udržateľnosti,
 • a v neposlednom rade nielen pre svoj osobný, ale najmä spoločenský dosah realizoval naplnenie spoločenských hodnôt, ktoré vyznáva.

Zodpovedné investovanie

Zodpovedný investor vyhľadáva zodpovedné fondy. To sú také, ktoré pri posudzovaní investícií dôraz kladú nielen na finančné kritériá, ale aj vplyv na spoločnosť, životné prostredie a svet.

Okrem iného uplatňujú viaceré politiky vylúčenia, t.j. zodpovedné fondy v zásade neinvestujú do spoločností, ktoré:

 1. vyrábajú alebo vyvíjajú tzv. kontroverzné zbrane
 2. majú armádne kontrakty alebo vyrábajú alebo predávajú ručné zbrane
 3. nedodržiavajú iniciatívu OSN Global Compact (využívajú detskú prácu, nútenú prácu, podporujú korupciu, nedodržiavajú ľudské práva, atď.)
 4. závažným spôsobom porušujú ľudské práva.
 5. vyrábajú alebo viac ako 5 % príjmov získavajú z predaja tabakových výrobkov
 6. patria do energetického sektora alebo, ťažobných spoločností, ktoré ťažia termálne uhlie (fosílne palivá)
 7. získavajú aspoň 5 % svojich príjmov z činností spojených s hazardnými hrami.
 8. získavajú aspoň 5 % svojich príjmov z produkcie alebo šírenia zábavy erotického charakteru (no porn).
 9. získavajú najmenej 5 % svojich príjmov z výroby alebo 10 % svojich príjmov z predaja kožušín a špeciálnych koží
 10. pôsobia v priemysle palmového oleja a nedodržiavajú prísne kritériá
 11. a vylúčené sú aj štátne dlhopisy krajín, ktorých režimy sa považujú za kontroverzné, sú predmetom medzinárodných sankcií alebo nerešpektujú princípy udržateľnosti

Cez aplikáciu ČSOB SmartBanking vám ponúkame deväť zodpovedných fondov, vrátane piatich tematických fondov Pre váš svet:

 

ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o. p. f

Fond, ktorý môže byť vhodným riešením pre opatrnejších investorov s vyváženým investičným profilom. Kombinuje dlhopisovú a akciovú zložku so zameraním na zodpovedné investovanie. Neutrálny podiel akciovej zložky je 30 %, ale čiastočne sa prispôsobuje aktuálnemu a očakávanému vývoju na finančných trhoch.

ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o. p. f.

Fond, ktorý môže byť základom portfólia pre odvážnejších investorov s rastovým investičným profilom. Kombinuje akciovú a dlhopisovú zložku so zameraním na zodpovedné spoločnosti a krajiny. Neutrálny podiel akcií je 55 %, ale čiastočne sa prispôsobuje aktuálnemu a očakávanému vývoju na finančných trhoch.

PRE VODU: KBC Eco Fund Water Responsible Investing

Fond, ktorý môže byť vhodným doplnkom portfólia pre odvážnych investorov s dynamickým investičným profilom. Investuje do akcií spoločností, ktoré pôsobia zodpovedným spôsobom a podstatnú časť svojich tržieb získavajú ponukou výrobkov a služieb súvisiacich s vodným hospodárstvom.

PRE KLÍMU: KBC Eco Fund Climate Change Responsible Investing

Fond, ktorý môže byť vhodným doplnkom portfólia pre odvážnych investorov s dynamickým investičným profilom. Investuje do zodpovedných spoločností, ktoré svoje aktivity zameriavajú vo významnej miere na boj proti klimatickej zmene a / alebo na znižovanie emisií skleníkových plynov.

Investujte s fondami Pre váš svet

Ak vám záleží nielen na vašej budúcnosti, ale aj budúcnosti celej spoločnosti, môže vás zaujímať ponuka piatich zodpovedných fondov Pre váš svet. Vybrať si môžete jeden alebo viac fondov, ktorých téma je vám najbližšia.

Zistiť viac

ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f., resp. ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. sú zbernými fondami, t.j. minimálne 85 % svojho majetku nepretržite investujú do hlavných fondov, ktorými sú Sivek Global Low Responsible Investing – Institutional F Shares SK, resp. Sivek Global Medium Responsible Investing – Institutiona F Shares SK. Oba hlavné fondy sú zmiešanými fondmi zameranými na investície do zodpovedných aktív, líšia sa pomerom akciovej a dlhopisovej zložky.

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.