Fondy EÚ

  • pre príjemcov nenávratného finančného príspevku

  • spolufinancovanie oprávnených aj neoprávnených výdavkov projektu


Výhody realizácie projektov využitím fondov EÚ

  • záväzný a nezáväzný úverový prísľub,
  • potvrdenie o disponovaní s finančnými prostriedkami,
  • preklenovací úver na platby nenávratného finančného príspevku (v prípade refundácie),
  • dlhodobý účelový úver na spolufinancovanie projektu (vrátane neoprávnených nákladov),
  • vedenie osobitného účtu pre prostriedky z fondov EÚ.

ČSOB má podpísané zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe v oblasti záložného práva s orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

02 5966 8844