Prvotriedne poradenstvo pre váš biznis

Ponúkame finančné riešenia a širokú škálu produktov a služieb pre tuzemské a zahraničné banky, nebankové finančné inštitúcie, výkon funkcie depozitára a služby Custody.

Erika Šolíková

Riaditeľka odboru Finančné inštitúcie a Custody

„Viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti finančných a kapitálových trhov, kolektívneho investovania, poskytovania Custody služieb a bankových produktov pre profesionálnu klientelu finančných inštitúcií.“

Finančné inštitúcie

Skupina KBC má výrazný podiel na domácom trhu, pôsobí v Belgicku a v krajinách strednej a východnej Európy, predovšetkým v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. Práve týchto päť krajín predstavuje hlavné trhy skupiny KBC, avšak svoje zastúpenie má i v mnohých ďalších krajinách vo svete.

 

Sme poprednou slovenskou bankou s vyše päťdesiatročnou tradíciou. Prostredníctvom osobitného prístupu maximálne porozumieť potrebám a požiadavkám každého klienta patríme k spoľahlivým partnerom pre významné spoločnosti nielen so slovenským, ale aj s medzinárodným kapitálom.

Zabezpečujeme komplexnú obsluhu segmentu finančných inštitúcií pre:

 • Tuzemské a zahraničné banky
 • Obchodníkov s cennými papiermi
 • Správcovské spoločnosti a nimi spravované podielové fondy
 • Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS)
 • Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DSS)
 • Splátkové spoločnosti
 • Poisťovne (komerčné, zaisťovne)
 • Štátne agentúry
 • Finančné skupiny
 • Zahraničné spoločnosti poskytujúce finančné služby v SR (podliehajúce dozoru v krajne sídla) a iné.

Výhodou obsluhy odborom Finančné inštitúcie a Custody je znalosť príslušných právnych predpisov a z toho vyplývajúca schopnosť prispôsobiť existujúce bankové produkty špecifickým legislatívnym podmienkam klientov ako aj vývoj nových produktov podľa požiadaviek klientov a legislatívy.

Ocenenia

Kontakt pre finančné inštitúcie

Žižkova 11,
811 02 Bratislava
SWIFT kód: CEKOSKBX

pre banky:
+421 2 5966 8831, 8832

pre nebankové finančné inštitúcie:
+421 2 5966 8833, 8834

Kontakt pre Custody

+421 2 5966 8415

Banky – Služby pre partnerské banky

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, tradíciám a silnej pozícii na trhu sme spoľahlivým partnerom pre domáce aj zahraničné banky. Ponúkame finančné riešenia a širokú škálu produktov a služieb:

 • Správa účtov a platobné služby
 • Obchodovanie na finančných trhoch
 • Investičné bankovníctvo
 • Spolupráca pri obchodnom financovaní
 • Správa a úschova cenných papierov
 • Ostatné finančné služby

Zoznam nostro účtov pre komerčné platby

Filtrácia podľa meny

Počet nájdených výsledkov: 0

Ccy

Názov banky

Swift adresa

Kontakt na klientskych pracovníkov pre vzťahy s bankami:

+421 2 5966 8831

+421 2 5966 8832

Nebankové finančné inštitúcie

Finančné inštitúcie sú zastrešené útvarom, ktorý zabezpečuje komplexnú obsluhu segmentu nebankové finančné inštitúcie vrátane služieb depozitára z jedného miesta v banke.

 

Dôležitým atribútom obsluhy klienta útvarom nebankové finančné inštitúcie je zabezpečenie jedného kontaktného miesta medzi bankou a klientom. Klient sa obracia na svojho prideleného vzťahového manažéra s akoukoľvek žiadosťou alebo problémom, ktorý mu pomáha riešiť jeho štandardné aj nadštandardné požiadavky. Poskytuje mu rady od tých najjednoduchších produktov až po spoluprácu pri nadštandardnych požiadavkách, ako sú napríklad:

 • Vedenie účtov
 • Platobný styk
 • Dokumentárny platobný styk
 • Platobné karty
 • Elektronické bankovníctvo
 • Dealingové a úverové produkty
 • Ďalšie produkty a služby

Zoznam poskytovaných produktov a služieb nájdete na stránke finančných inštitúcií. Klient už nemusí následne kontaktovať žiadne iné útvary v banke, túto úlohu za neho vykoná pridelený vzťahový manažér.

Spoločný prevádzkový poriadok

vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe vydaný IAD Investments, správ. spol., a. s. a depozitárom Československou obchodnou bankou, a.s.

Spoločný prevádzkový poriadok

vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe vydaný ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. a depozitárom Československou obchodnou bankou, a.s.

Výhodou obsluhy útvarom nebankové finančné inštitúcie je dôkladná znalosť príslušných špecifických právnych predpisov a z toho vyplývajúca schopnosť prispôsobiť existujúce bankové produkty špecifickým legislatívnym podmienkam klientov ako aj vývoj nových produktov podľa požiadaviek klientov a legislatívy.

Služba depozitára

Služba depozitára za zameriava na dennú kontrolu fondov v správe klienta vyplývajúcu z legislatívy a na základe depozitárskej zmluvy.

Depozitár pre správcovské spoločnosti (Asset Management) a podielové fondy – činnosť vyplývajúca zo Zákona 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

Depozitár pre dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), tzv. II. pilier a doplnkové dôchodkové správcovské spoločnosti (DDS), tzv. III. pilier – činnosť vyplývajúca zo Zákona 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov a Zákona 650/2004 Z.z o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v časti Nebankové finančné inštitúcie

Kontakt na klientskych pracovníkov pre finančné inštitúcie:

+421 2 5966 8833

+421 2 5966 8834

Custody

Ponúkame vám správu a úschovu tuzemských a zahraničných cenných papierov a s tým súvisiace činnosti:

Správa portfólia cenných papierov

 • Otváranie, vedenie a zatváranie účtov zaknihovaných cenných papierov (vrátane držiteľského účtu)
 • Vysporiadanie obchodov s cennými papiermi podľa inštrukcií od vás
 • Úschova listinných cenných papierov
 • Individuálny reporting

Corporate actions

 • Zabezpečovanie ochrany a výkonu práv k cenným papierom
 • Inkaso výnosov plynúcich z cenných papierov
 • Zastupovanie na valnom zhromaždení, prípadne hlasovanie na základe splnomocnenia
 • Ostatné služby vyplývajúce z držby cenných papierov

Informačný servis

Pre svojich zmluvných klientov a partnerov v oblasti správy cenných papierov poskytujeme informácie o najnovších zmenách na slovenskom kapitálovom trhu prostredníctvom:

Custody Bulletinu

Všetky služby poskytujeme v súlade s platnou legislatívou a na základe licencií udelených Národnou bankou Slovenska.

Kontakt pre Custody

Žižkova 11,
811 02 Bratislava
SWIFT kód: CEKOSKBX

+421 2 5966 8415

+421 2 5966 8419

Prečítajte si blogy

Všetky blogy