Finančné inštitúcie

Ako Československá obchodná banka sme súčasťou belgickej bankopoisťovacej Skupiny KBC. Patríme medzi najsilnejších a najvýznamnejších hráčov na slovenskom bankovom trhu.

Okrem výrazného podielu na domácom trhu v Belgicku pôsobí Skupina KBC aj v krajinách strednej a východnej Európy, predovšetkým v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a v Bulharsku. Práve týchto päť krajín predstavuje hlavné trhy Skupiny KBC, avšak svoje zastúpenie má i v ostatných krajinách vo svete.

Sme poprednou slovenskou bankou s vyše päťdesiatročnou tradíciou. Prostredníctvom osobitného prístupu maximálne porozumieť potrebám a požiadavkám každého klienta patríme k spoľahlivým partnerom pre významné spoločnosti nielen so slovenským ale aj s medzinárodným kapitálom.

Erika Šolíková


Riaditeľka odboru Finančné inštitúcie a Custody

Ponúkame finančné riešenia a širokú škálu produktov a služieb pre tuzemské a zahraničné banky, nebankové finančné inštitúcie, výkon funkcie Depozitára a služby Custody.

Výhodou obsluhy odborom Finančné inštitúcie a Custody je znalosť príslušných právnych predpisov a z toho vyplývajúca schopnosť prispôsobiť existujúce bankové produkty špecifickým legislatívnym podmienkam klientov.

Zabezpečujeme komplexnú obsluhu segmentu finančných inštitúcií pre:

  • tuzemské a zahraničné banky,
  • obchodníkov s cennými papiermi,
  • správcovské spoločnosti a nimi spravované podielové fondy,
  • dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS),
  • doplnkové dôchodkové spoločnosti (DSS),
  • splátkové spoločnosti,
  • poisťovne (komerčné, zaisťovne),
  • štátne agentúry,
  • finančné skupiny,
  • zahraničné spoločnosti poskytujúce finančné služby v SR (podliehajúce dozoru v krajne sídla) a iné.

Banky

Finančné riešenia a široká škála produktov a služieb pre finančné inštitúcie.

Viac informácií

Nebankové finančné inštitúcie

Finančné riešenia a široká škála produktov a služieb pre finančné inštitúcie.

Viac informácií

Služba depozitára

Výkon funkcie depozitára sa zameriava na zabezpečenie kontrolnej činnosti v rámci prislúchajúcej legislatívy pre správcovské spoločnosti, DSS a DDS.

Viac informácií

Custody

Správa a úschova cenných papierov (Custody) pre tuzemských a zahraničných klientov zahŕňa: správu portfólia cenných papierov, výkon akcionárskych práv - corporate actions, informačný servis.

Viac informácií

Všetky služby poskytujeme v súlade s platnou legislatívou a na základe licencií udelených Národnou bankou Slovenska.

Finančné inštitúcie a Custody

Žižkova 11

811 02 Bratislava

SWIFT kód: CEKOSKBX

Finančné inštitúcie

Tel.č. pre banky: +421 2 5966 8831, 8832

Tel.č. pre nebank. FI: +421 2 5966 8833, 8834

Fax: +421 2 5441 4810

E-mail: csobsk@csob.sk

Custody

Tel.č.: +421 2 5966 8415

Fax: +421 2 5441 4811

E-mail: csobcustody@csob.sk

Ocenenia

Android stiahnutie ČSOB SmartBankingu
Android stiahnutie ČSOB SmartBankingu
Android stiahnutie ČSOB SmartBankingu