Investičné produkty finančných trhov

  • vydanie vlastnej zmenky

  • obchodovanie s dlhopismi

  • variabilná splatnosť


Termínovaný vklad

Vklady v rôznych menách na pevný termín na ľubovoľný počet dní (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé vklady). Úroková sadzba je stanovená na základe aktuálnej situácie na medzibankovom trhu.

Vlastná depozitná zmenka ČSOB

Dlhový cenný papier emitovaný bankou.
Výnos nepodlieha zrážkovej dani.

Dlhopisy

Dlhový cenný papier, ktorý oprávňuje jeho majiteľa žiadať splatenie dlžnej čiastky a výnosu od jeho emitenta.
Ponúkame sprostredkovanie nákupu a predaja dlhopisov (slovenských, zahraničných, eurobondov) na sekundárnom trhu ako aj účasť pri upisovaní cenných papierov v primárnom predaji.

Kryté dlhopisy

Dlhový cenný papier emitovaný oprávnenou bankou, ktorého menovitá hodnota a alikvotné úrokové výnosy sú v plnom rozsahu kryté aktívami alebo inými majetkovými hodnotami.
Sú obvykle obchodované na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s.

Primárne emisie cenných papierov

Ponúkame investičné služby klientom za účelom zabezpečenia financovania prostredníctvom emisie zmeniek, dlhopisov.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

02 5966 8844