Poistenie prepravy

 • Komplexné poistenie zásielky počas prepravy
 • Krytie škôd na prepravovanom tovare pre prípad jeho poškodenia, zničenia alebo odcudzenia
 • Poistenie na území celého sveta alebo v dohodnutom regióne/ na dohodnutom území

Zodpovednosť cestného dopravcu

Poistenie kryje zodpovednosť za škodu na prepravovanej zásielke pri vykonávaní cestnej nákladnej dopravy

Možnosť dojednať poistenie zodpovednosti pre vnútroštátnu aj pre medzinárodnú cestnú dopravu

Úhrada rôznych druhov nákladov spravidla po poistnej udalosti

Rozsah krytia

Zodpovednosť poisteného za skutočnú škodu na prepravovanej zásielke spôsobenú poškodením, zničením, odcudzením, stratou zásielky.

 

Radi Vám pripravíme individálnu ponuku podľa Vašich potrieb

Zavolajte 0850 111 303

Napíšte poistovna@csob.sk

Nechajte nám kontakt, zavoláme Vám

Radi Vám pripravíme individálnu ponuku podľa Vašich potrieb

Nechajte nám kontakt, zavoláme VámZavolajte námNapíšte nám

Zodpovednosť zasielateľa

Poistenie kryje zodpovednosť za škodu na prepravovanej zásielke pri vykonávaní činnosti zasielateľa (špedície)

Poistenie je platné na území celého sveta

Úhrada rôznych druhov nákladov spravidla po poistnej udalosti

Rozsah krytia

Zodpovednosť poisteného za skutočnú škodu na zásielke, ktorá je predmetom záväzku (obstarania prepravy) a ktorá bola spôsobená poškodením, zničením, odcudzením, stratou zásielky.

 

Preprava zásielok

Majetkové poistenie zásielky počas prepravy
Poistenie kryje skutočnú hodnotu zásielky, ktorá je predmetom prepravy.

Jednorazové aj hromadné prepravy na území celého sveta

Úhrada rôznych druhov nákladov spravidla po poistnej udalosti

Rozsah krytia

 

Radi Vám pripravíme individálnu ponuku podľa Vašich potrieb

Zavolajte 0850 111 303

Napíšte poistovna@csob.sk

Nechajte nám kontakt, zavoláme Vám

Radi Vám pripravíme individálnu ponuku podľa Vašich potrieb

Nechajte nám kontakt, zavoláme VámZavolajte námNapíšte nám
 

Často kladené otázky

Ak sa vám stala poistná udalosť, môžete ju nahlásiť uvedenými spôsobmi:

 • online formulárom,
 • písomne na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., Odbor likvidácie poistných udalostí, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava.

Po nahlásení udalosti dostanete potvrdzujúcu SMS s číslom vášho hlásenia. Toto číslo alebo číslo poistnej zmluvy budete potrebovať pri ďalšej komunikácii s našou poisťovňou pri riešení poistnej udalosti.

Poistenie kryje aj škody vzniknuté pri preprave nebezpečných látok, bez potreby dodatočných pripoistení.

Áno, je to možné za dodatočné poistné. Dokonca si môžete zvoliť variant poistnej sumy:

 • max. plnenie pre 1 a všetky poistné udalosti za poistné obdobie (1 rok).
  Dojednanú poistnú sumu môžete vyčerpať pri 1 poistnej udalosti alebo pri viacerých. Súčet poistných plnení za všetky poistné udalosti v jednom poistnom období nesmie presiahnuť celkovú dojednanú poistnú sumu.
 • max. plnenie pre každú poistnú udalosť za poistné obdobie (1 rok).
  Pri každej poistnej udalosti môžete čerpať poistné plnenie až do výšky dojednanej poistnej sumy. Súčet poistných plnení za všetky poistné udalosti v jednom poistnom období tak môže dosiahnuť až 10-násobok dojednanej poistnej sumy.

Áno, členstvo vo Zväze logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky nie je podmienkou poistenia.

Zodpovednosť za škody, za ktoré poistený zodpovedá ako skladovateľ je možné zahrnúť do poistnej zmluvy formou pripoistenia.

V prípade, ak je Váš tovar prepravovaný v rámci SR, jeho ďalšie poistenie nie je potrebné. Pri medzinárodnej preprave je však zodpovednosť dopravcu za škody limitovaná jeho hmotnosťou.

Príklad: Váš tovar, ktorý je predmetom prepravy váži 18 ton. Hodnota prepravovaného tovaru je 250 000 Eur. Dopravca má poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu s poistnou sumou vo výške 500 000 Eur. V dôsledku dopravnej nehody dôjde k znehodnoteniu celej zásielky a Vám práve vznikla škoda vo výške 250 000 Eur. Keďže má Váš dopravca poistku na sumu 500 000 Eur, poviete si žiadny problém. Avšak dopravca zodpovedá len za škodu v hodnote 8,33 XDR na 1 kg hrubej hmotnosti tovaru (8,33 XDR = 10,25 Eur podľa kurzu NBS). Vo Vašom prípade to znamená, že dopravca zodpovedná len za škodu do výšky 184 500 Eur (18 000 kg x 10,25 Eur). Vy ste však stratili zásielku v hodnote 250 000 Eur, takže Vám stále chýba 65 500 Eur - a tento rozdiel by Vám vykrylo poistenie prepravy zásielky.

Áno. Poisťujeme Váš tovar (majetok), nie vašu činnosť (prepravu a z nej vylývajúcu zodpovednosť za škodu).


 

Radi Vám pripravíme individálnu ponuku podľa Vašich potrieb

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ ČSOB Poisťovňa a.s. a sú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a PSČ len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.

Hodnotenia klientov

Výborné

Hodnotenie / 5 z hodnotení našich klientov

 

Klientov s poistením

%

Je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti

%

Klientov by odporučilo naše služby známym

x

Top trend najúspešnejšia poisťovňa roka