Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Možnosti riešenia sporov

Možnosti riešenia sporov

 1. Každý spor medzi klientom a Bankou sú sporové strany oprávnené riešiť v zmysle zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení prostredníctvom sústavy súdov Slovenskej republiky.
 2. Klient je oprávnený podať sťažnosť Banke v súlade s Reklamačným poriadkom Banky (zverejneným na csob.sk/dolezite-dokumenty#obchodne-a-poistne-podmienky ). Klient môže sťažnosť podať, ak má záujem vyjadriť svoju nespokojnosť alebo uplatniť nárok na preverenie správnosti a kvality poskytovaných produktov a služieb.
 3. Banka týmto v súlade s § 25 ods. 1 zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch informuje, že prípadné spory so spotrebiteľmi vzniknuté v súvislosti s úverom na bývanie alebo spotrebiteľským úverom budú prednostne riešené rokovaním zmluvných strán. Spotrebiteľ má možnosť začať reklamačné konanie na základe vyjadrenia nespokojnosti alebo uplatnenia nároku na preverenie správnosti a kvality produktov a služieb poskytovaných bankou v súlade s jej Reklamačným poriadkom.

  Možnosti riešenia prípadných sporov sú podľa právneho poriadku SR:

  • podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (spory pred príslušným súdom pre spotrebiteľov aj nespotrebiteľov),
  • podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov (pre spotrebiteľov),
  • podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pre spotrebiteľov ako aj nespotrebiteľov),
  • podľa zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene niektorých zákonov (pre spotrebiteľov),
  • podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (pre spotrebiteľov ako aj nespotrebiteľov).
 4. Informácia podľa § 93b zákona o bankách a § 91 a § 93 zákona o platobných službách:

  • Banka týmto informuje klientov, že spory súvisiace s bankovými obchodmi podľa § 5 písm. i) zákona o bankách (vznikom, zmenou alebo zánikom záväzkových vzťahov medzi bankou a jej klientom a akékoľvek operácie súvisiace s bankovými činnosťami vrátane nakladania s vkladmi), ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a bankami alebo pobočkami zahraničných bánk je príslušný riešiť i subjekt alternatívneho riešenia sporov zriadený podľa osobitných zákonov. Banka taktiež informuje klientov, ktorí sú spotrebitelia o možnosti alternatívneho riešenia sporov súvisiacich s bankovými obchodmi, resp. s poskytovaním platobných služieb (to sa rovnako vzťahuje na spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d zákona o platobných službách - tzv. switching účtov) prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s takýmito obchodmi, a o využití tejto možnosti riešenia podľa voľby spotrebiteľa vrátane výberu príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa voľby spotrebiteľa. Takýto subjekt alternatívneho riešenia sporov je príslušný riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb. Subjekt alternatívneho riešenia sporov nemôže odmietnuť riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb, ak si tento subjekt na riešenie sporu vyberie spotrebiteľ, ktorý je účastníkom predmetného sporu súvisiaceho s poskytovaním platobných služieb. Alternatívne riešenie sporov pred subjektmi alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je bezplatné, ak ide o spory medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb. Klient má právo na alternatívne riešenie sporu pred subjektom alternatívneho riešenia sporov v jazyku, v ktorom obvykle rokoval alebo komunikoval s bankou. Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je Národnej banke Slovenska na jej vyžiadanie a v ňou určenej lehote povinný poskytovať ním nadobudnuté alebo jemu známe informácie o skutočnostiach, týkajúcich sa sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb pri sporoch súvisiacich s poskytovaním platobných služieb. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov súvisiacich s bankovými obchodmi, resp. platobnými službami v zmysle zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení sú právnické osoby, evidované Ministerstvom hospodárstva SR (www.mhsr.sk/obchod)

  • Banka informuje klientov, ktorí nie sú spotrebitelia o možnosti rozhodcovského riešenia sporov súvisiacich s bankovými obchodmi a o možnosti iného mimosúdneho riešenia sporov súvisiacich s bankovými obchodmi, resp. poskytovaním platobných služieb – napríklad formou mediácie. Osobitnými predpismi upravujúcimi rozhodcovské riešenie sporov alebo iné mimosúdne riešenie sú zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v zmysle neskorších predpisov. Aktuálny zoznam rozhodcovských súdov a mediátorov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk).

 5. Banka týmto v súlade s § 69 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách informuje, že prípadné spory vzniknuté v súvislosti s investičnými a vedľajšími službami budú prednostne riešené rokovaním zmluvných strán. Možnosti riešenia sporov sú uvedené v písm. C vyššie. Klient je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.