Poistenie zodpovednosti za škodu

 • Poistenie určené pre podnikateľov s rôznym zameraním podnikateľskej činnosti
 • Neodmysliteľná pomoc pri škodách spôsobených inému
 • Umožní Vám podnikať s istotou a zodpovedne

Všeobecná zodpovednosť

Krytie škôd na veci, zdraví alebo živote a na zvierati vrátane ušlého zisku.

Krytie až do 3- násobku poistnej sumy počas poistného obdobia (1 rok),

Úhrada rôznych druhov nákladov spravidla po poistnej udalosti

Rozsah krytia

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte inej osobe v súvislosti s výkonom Vašej podnikateľskej činnosti.

 

Radi Vám pripravíme individálnu ponuku podľa Vašich potrieb

Zavolajte 0850 111 303

Napíšte poistovna@csob.sk

Nechajte nám kontakt, zavoláme Vám

Poistenie majetku si môžete zriadiť jednoducho

Nechajte nám kontakt, zavoláme VámZavolajte námNapíšte nám

Profesijná zodpovednosť

Krytie škôd na veci, zdraví alebo živote a na zvierati vrátane ušlého zisku

Krytie čistej finančnej škody pri vybraných druhoch profesií

Úhrada rôznych druhov nákladov spravidla po poistnej udalosti

Druhy profesijných zodpovedností

 • Účtovníci, daňoví poradcovia a audítori
 • Znalci, prekladatelia, tlmočníci
 • Autorizovaní architekti a stavební inžinieri
 • Autorizovaní geodeti a kartografi
 • Poskytovatelia služieb informačných technológií (IT)
 • Prevádzkovatelia zdravotníckeho zariadenia
 • Iné profesie vykonávané na základe dokladu o odbornej spôsobilosti

Rozsah krytia

Poistenie sa vzťahuje na náhradu škody, ktorú spôsobíte pri výkone svojej profesijnej činnosti a následného ušlého zisku.

 

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Poistenie je možné dojednať individuálne alebo skupinovo

Územná platnosť je celý svet

Krytie chybne vykonanej práce alebo služby

Rozsah krytia

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi Vaším zavineným porušením pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

 

Radi Vám pripravíme individálnu ponuku podľa Vašich potrieb

Zavolajte 0850 111 303

Napíšte poistovna@csob.sk

Nechajte nám kontakt, zavoláme Vám

Poistenie majetku si môžete zriadiť jednoducho

Nechajte nám kontakt, zavoláme VámZavolajte námNapíšte nám

Príklady poistného plnenia

Všeobecná zodpovednosť za škodu
Stavebná firma

Klient má poistenú všeobecnú zodpovednosť za škodu na poistnú sumu 2 600 000 € s ročným poistným vo výške 3 900 €. Pri realizácii prepojov na plynových zariadeniach zamestnanci spoločnosti vykopanú jamu dočasne zasypali štrkom, nakoľko ju ešte potrebovali pri ďalších prácach. Vozidlo poškodeného nabehlo do tejto jamy, pričom došlo k poškodeniu pravého predného disku a pneumatiky. Vzniknutú škodu vo výške 1 494,72 Eur sme za klienta uhradili poškodenému.


Všeobecná zodpovednosť za škodu s pripoistením zodpovednosti za škodu spôsobenú spolupoistenými osobami
Stavebná firma

Klient má poistenú všeobecnú zodpovednosť za škodu na poistnú sumu 333 000 € s pripoistením spolupracujúcich osôb s limitom vo výške 330 000 €. Ročné poistné predstavuje 3 482 €. Pri rekonštrukcii železničnej lávky došlo k poškodeniu povrchu zaparkovaných motorových vozidiel nástrekovou farbou. Nástrek lávky zabezpečoval subdodávateľ poisteného, ktorý bol v poistnej zmluve uvedený ako „spolupoistená osoba“. Vzniknutú škodu v celkovej hodnote 698,70 € sme majiteľom poškodených vozidiel za klienta uhradili z pripoistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú spolupracujúcimi osobami.


Všeobecná zodpovednosť za škodu s pripoistením zodpovednosti za škodu na užívaných hnuteľných veciach
Logistická spoločnosť

Klient má poistenú všeobecnú zodpovednosť za škodu na poistnú sumu 100 000 € s pripoistením zodpovednosti za škodu na užívaných veciach s limitom vo výške 30 000 €. Ročné poistné predstavuje 1 700 €. Klient mal prenajatú váhu, ktorú používal na kontrolu uskladnených zásob. Zamestnanci poisteného túto váhu preťažili, čím spôsobili prenajímateľovi zariadenia škodu vo výške 1 683,54 €. Vzniknutú škodu sme za klienta uhradili poškodenej spoločnosti z pripoistenia zodpovednosti za veci užívané.


Zodpovednosť zamestnanca
Výrobca nadstavieb pre motorové vozidlá

Výrobca nadstavieb pre motorové vozidlá má poistených svojich zamestnancov pre prípad škody spôsobenej zamestnávateľovi. Počet poistených zamestnancov je 10, pre každého je dojednaná poistná suma 1 620 €. Celkové ročné poistné pre všetkých zamestnancov predstavuje 394 €. Zamestnanec XY z nepozornosti pri zapájaní rozvodov ovládania poškodil hadičku dvíhania kabíny na vozidle MAN. Náhradu škody si zamestnávateľ uplatnil u tohto zamestnanca. Vzniknutú škodu vo výške 82,50 € sme za zamestnanca uhradili zamestnávateľovi z poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania (zodpovednosti zamestnanca).

 

Často kladené otázky

Ak sa vám stala poistná udalosť, môžete ju nahlásiť uvedenými spôsobmi:

 • online formulárom,
 • písomne na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., Odbor likvidácie poistných udalostí, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava.

Po nahlásení udalosti dostanete potvrdzujúcu SMS s číslom vášho hlásenia. Toto číslo alebo číslo poistnej zmluvy budete potrebovať pri ďalšej komunikácii s našou poisťovňou pri riešení poistnej udalosti.

V prípade usmrtenia osoby je súčasťou poistného krytia aj úhrada nákladov za citovú ujmu priameho príbuzného (t.j. výlučne manžela, rodiča, dieťaťa poškodeného).

Nie, poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré sú predmetom reklamácie (t.j. nesprávne vykonanie samotnej objednanej činnosti). Pokiaľ však príde pri vykonávaní objednanej činnosti aj k iným škodám na majetku alebo zdraví tretích osôb, tieto budú predmetom krytia zodpovednosti za škodu v rozsahu poistných podmienok, ak nespadajú do tzv. výluk z poistenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na výkon činnosti, na ktoré má poistený príslušné oprávnenie (t.j. napr. zápis v Obchodnom registri). Ak s poistenou činnosťou bezprostredne súvisia ďalšie úkony/ činnosti (v tomto prípade montáž), poistenie automaticky pokrýva aj škody spôsobené týmito „súvisiacimi činnosťami“.

Poistenie zodpovednosti za škodu za vadný výrobok nie je určené výlučne pre výrobcov, nakoľko za výrobok zodpovedá aj dodávateľ, príp. predajca.

Keďže súčasťou pripoistenia sú zároveň aj škody spôsobené vadne vykonanou prácou, poistenie je vhodné aj pre spoločnosti, ktorých súčasťou nie je výroba, dovoz, príp. predaj výrobkov.

Stavba nie je výrobkom. Keďže súčasťou pripoistenia zodpovednosti za vadný výrobok sú zároveň aj škody spôsobené vadne vykonanou prácou, má význam aj pre stavebné spoločnosti. Z predmetného krytia by boli plnené škody, ktoré sú spôsobené vadne vykonanou prácou, ak ku škode príde po odovzdaní samotného diela.

Nie, poistenie kryje nad rámec zákona aj škody spôsobené inému ako konečnému spotrebiteľovi. Nevzťahuje sa iba na škody spôsobené výrobkom určeným na osobné použitie a osobnú spotrebu ako to ustanovuje príslušný zákon.

Nie, poistenie sa vzťahuje na pokuty, penále a iné sankcie, ktoré boli uložené Vášmu klientovi správnym orgánom oprávneným uložiť majetkové sankcie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v dôsledku Vášho porušenia povinností, vyplývajúcich z výkonu poistenej profesie. Nejedná sa o sankcie uložené priamo Vám (poistenému).

Retroaktivitu je možné dojednať maximálne na dobu 1 roka. Tzn. že príčina vzniku škody, ktorá sa prejaví v dobe platnosti poistnej zmluvy môže nastať maximálne 1 rok pred uzavretím poistnej zmluvy a zároveň nárok na náhradu škody nesmie byť uplatnený skôr ako je začiatok platnosti poistnej zmluvy

Poistná suma by mala zodpovedať právnemu nároku zamestnávateľa, t.j. 4 – násobku hrubej mesačnej mzdy zamestnanca. Umožňujeme aj dojednanie nižšej poistnej sumy, v tom prípade je poistné plnenie obmedzené dojednanou poistnou sumou.

Poistenie škôd spôsobených vysokozdvižným vozíkom je súčasťou základného krytia. Pripoistením škôd spôsobených na samohybnom pracovnom stroji je možné pokryť aj škody na samotnom vozíku.

Okrem osobných údajov (meno, rodné číslo/dátum narodenia) potrebujeme poznať pracovnú pozíciu, náplň práce, ktorú pozícia predstavuje a poistnú sumu.


 

Nechajte nám kontakt, zavoláme Vám

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ ČSOB Poisťovňa a.s. a sú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a PSČ len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.

Hodnotenia klientov

Výborné

Hodnotenie / 5 z hodnotení našich klientov

 

Klientov s poistením

%

Je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti

%

Klientov by odporučilo naše služby známym

x

Top trend najúspešnejšia poisťovňa roka