Zoznam obchodníkov

Meno Telefón E-mail
Ing. Rastislav Paulíny 02/5966 8806 rapauliny@csob.sk
Ing. Jaroslav Sobolič 02/5966 8807 jsobolic@csob.sk
Ing. Iveta Komáčková Nováková 02/5966 8820 ikomackovanovakova@csob.sk
Peter Galgóci 02/5966 8824 pgalgoci@csob.sk
Ing. Tibor Mlynka 02/5966 8825 tmlynka@csob.sk
Ing. Eva Smolinská 02/5966 8822 evsmolinska@csob.sk
Ing. Filip Kajan 02/5966 8821 fkajan@csob.sk