Poistenie podnikateľských a priemyselných rizík

 • Komplexné poistenie určené pre podnikateľov s rôznym zameraním podnikateľskej činnosti
 • Chráni Váš majetok pri nečakaných situáciách
 • Umožní Vám podnikať s istotou a zodpovedne
 

Poistenie majetku

Poistenie je vytvorené na mieru tak, aby zodpovedalo vašim potrebám

Úhrada rôznych nákladov po poistnej udalosti

 

Druhy poistenia

 
 
 
 
 

Radi Vám pripravíme individálnu ponuku podľa Vašich potrieb

Zavolajte 0850 111 303

Napíšte poistovna@csob.sk

Nechajte nám kontakt, zavoláme Vám

Poistenie majetku si môžete zriadiť jednoducho

Nechajte nám kontakt, zavoláme VámZavolajte námNapíšte nám

Stavebno-montážne poistenie

Komplexné majetkové poistenie budovaného stavebného alebo montážneho diela

Poistenými sú všetky strany podieľajúce sa na stavbe

Možnosť rozšíriť o poistenie zodpovednosti za škodu pri výstavbe budovaného diela

Možnosť rozšírenia krytia na obdobie záručnej doby

Na čo sa poistenie vzťahuje?

 • Budované dielo (stavba)
 

Do poistenia môžu byť zahrnuté tiež:

 • Budované dielo (stavba)
 • Stavebné a montážne stroje
 • Zariadenia staveniska
 • Okolitý majetok vo vlastníctve objednávateľa alebo zhotoviteľa
 • Rôzne druhy nákladov po poistnej udalosti.
 

Pripoistenia pri stavebno-montážnom poistení

 • Základný rozsah je možné rozšíriť tzv. doložkami

Radi Vám pripravíme individálnu ponuku podľa Vašich potrieb

Zavolajte 0850 111 303

Napíšte poistovna@csob.sk

Nechajte nám kontakt, zavoláme Vám

Poistenie majetku si môžete zriadiť jednoducho

Nechajte nám kontakt, zavoláme VámZavolajte námNapíšte nám
 

Príklady poistného plnenia

 
 


Časté otázky

Ak sa vám stala poistná udalosť, môžete ju nahlásiť uvedenými spôsobmi:

 • online formulárom
 • písomne na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., Odbor likvidácie poistných udalostí, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava.

Po nahlásení udalosti dostanete potvrdzujúcu SMS s číslom vášho hlásenia. Toto číslo alebo číslo poistnej zmluvy budete potrebovať pri ďalšej komunikácii s našou poisťovňou pri riešení poistnej udalosti.

Poistná suma má zodpovedať hodnote, za ktorú by bolo možné znovunadobudnúť rovnakú vec rovnakej kvality v čase poistnej udalosti. Pre poistenie budovy je možné použiť aktuálny znalecký posudok, táto hodnota je v ňom označená ako „východisková hodnota“.

Pri hnuteľných veciach a zásobách sa hodnota stanovuje na základe účtovných podkladov. Taktiež je však potrebné zohľadniť, že nadobúdacia cena napr. strojov a zariadení nemusí zodpovedať hodnote, za akú je možné daný stroj s rovnakými parametrami kúpiť v čase poistnej udalosti. Preto je nesmierne dôležité pravidelne poistený majetok prehodnocovať a poistné sumy aktualizovať.

Kontaktujte Vášho sprostredkovateľa poistenia, aby Vám zabezpečil v poisťovni vyhotovenie dodatku k poistnej zmluve na Vami aktualizované poistné sumy. V prípade, že nemáte sprostredkovateľa poistenia, alebo sa s ním nedokážete spojiť, kontaktujte priamo správcu poistnej zmluvy, ktorého kontakt máte uvedený na zmluve.

Poistnú sumu stroja, ktorý nie je na trhu je potrebné stanoviť podľa stroja iného výrobcu s rovnakými technickými parametrami ako má poistený stroj.

Poistenie vecí, ktorých miera opotrebenia presahuje 60% sa odporúča dojednať na časovú hodnotu, nakoľko aj poistné plnenie bude poskytnuté maximálne do výšky časovej hodnoty. V zmluve je možné dojednať aj inú hodnotu (napr. účtovnú), ktorá v nej musí byť riadne zadefinovaná.

V prípade, že si poisťujete celý majetok v zmysle účtovnej hodnoty (nehnuteľný a/alebo hnuteľný), tieto veci je možné poistiť ako súbor.

Súbor tvoria veci, ktoré majú podobný alebo rovnaký charakter, alebo sú určené k rovnakému hospodárskemu účelu.

Výhodou súborového poistenia je, že poistenie sa vzťahuje i na veci, ktoré sa stali súčasťou poisteného súboru po uzavretí zmluvy a naopak veci, ktoré v priebehu trvania poistenia prestali byť súčasťou súboru, prestávajú byť poistené okamihom svojho vyradenia zo súboru.

V prípade, že poistná suma v čase poistnej udalosti je nižšia ako skutočná hodnota poškodenej veci o menej ako 15 % (vrátane), pri poistnom plnení sa postupuje rovnako ako keby poistná suma zodpovedala hodnote poškodenej veci. Hornou hranicou plnenia je poistná suma.

V prípade, že poistná suma v čase poistnej udalosti je nižšia ako skutočná hodnota poškodenej veci o viac ako 15 %, uplatní sa podpoistenie. V tomto prípade poskytne poisťovateľ poistné plnenie zodpovedajúce rovnakému percentuálnemu podielu zo skutočnej výšky škody, aký zodpovedá pomeru poistnej sumy k hodnote poškodenej veci.

Áno, ale len v prípade, že vznikne súčasne z rovnakej príčiny aj škoda na inej časti stroja, za ktorú je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, vyplatí aj škodu za časti, ktoré trpia vysokým stupňom opotrebenia.

Poistná suma pre budované dielo má zodpovedať hodnote diela po dokončení. Je stanovená v rozpočte zhotoviteľa.

Stavebné alebo montážne dielo je predmet záväzku zhotoviteľa uvedený v Zmluve o dielo uzavretej medzi investorom (objednávateľom) a zhotoviteľom. Môže ním byť stavba, rekonštrukcia, montáž alebo ich časť (napr. dodávka a montáž technologického vybavenia stavby, dodávka a montáž obkladov, príp. strechy a pod.).

 


 

Nechajte nám kontakt, zavoláme Vám

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ ČSOB Poisťovňa a.s. a sú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a PSČ len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.

Hodnotenia klientov

Výborné

Hodnotenie / 5 z hodnotení našich klientov

 

Klientov s poistením

%

Je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti

%

Klientov by odporučilo naše služby známym

x

Top trend najúspešnejšia poisťovňa roka