ČSOB nadácia

 • podpora projektov zameraných na oblasť zdravia, aktívneho životného štýlu, vzdelávania a ochrany a tvorby životného prostredia

 • angažovanosť zamestnancov prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu a rôznych dobrovoľníckych aktivít

 • pomáhame aj nefinančnou formou prostredníctvom vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a digitálnej bezpečnosti

Spoločne môžeme pomôcť zdravotne znevýhodneným deťom objavovať svet.

Za vypočutie koledy od virtuálnej asistentky KATE v aplikácii ČSOB SmartBanking venuje ČSOB nadácia 0,10 eur na pomoc deťom, ktoré nemali ideálny štart do života.

Vyzbieraná suma bude venovaná neziskovej organizácii Raná starostlivosť, ktorá podáva pomocnú ruku rodinám a deťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Z príspevku budú financované aktivity ich Centra včasnej intervencie pre Bratislavský a Trnavský kraj.

Centrum včasnej intervencie so svojimi poradcami a terapeutmi ponúka ťažko skúšaným rodinám dlhodobú profesionálnu podporu a poradenstvo. Rodiny navštevujú v ich prirodzenom, domácom prostredí.

 

ČSOB nadácia bola založená 6. decembra 2010. Naším cieľom je podporovať a realizovať aktivity verejnoprospešného charakteru, ktoré posilňujú základné hodnoty ČSOB Finančnej skupiny. Zámerom je predovšetkým dosiahnutie pozitívnej zmeny prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu či vzdelávania, predovšetkým formou spolupráce s vysokými školami.

Ciele nadácie a oblasti podpory

ČSOB nadácia chce prostredníctvom podporovania kvalitných programov pomáhať realizovať aktivity s verejnoprospešným účelom, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme. ČSOB nadácia chce nielen pasívne darovať finančné prostriedky, ale aj aktívne zapájať verejnosť do verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít, a dosiahnuť pozitívnu zmenu prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu, vzdelávania (predovšetkým spolupráca s vysokými školami – študijné odbory blízke oblasti podnikania ČSOB Finančnej skupiny), či zdravia (najmä pomoc a podpora smerujúca chorým deťom v nemocniciach a pomoc v oblasti zdravia zamestnancom ČSOB FS) a ochrany a tvorby životného prostredia.

Ako podporiť ČSOB nadáciu

Chcete podporiť ČSOB nadáciu? Môžete tak urobiť:

 • prostredníctvom poukázania 2 % zo zaplatenej dane v prospech ČSOB nadácie,
 • finančným darom poukázaným na účet ČSOB nadácie SK03 7500 0000 0040 1248 0070.

Verejnoprospešným zámerom ČSOB nadácie je podpora a financovanie projektov v oblasti zdravia, zdravého a aktívneho životného štýlu,vzdelávania a ochrany a tvorby životného prostredia.

Hlavnými darcami ČSOB nadácie sú:

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
 • ČSOB Real, s.r.o.
 • KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
 • ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o..

Veľmi dôležití sú pre nás aj darcovia z radov zamestnancov Skupiny ČSOB a ďalší, ktorí nám pravidelne prispievajú.

Medzi dlhoročných partnerov ČSOB nadácie patria detské fakultné nemocnice v Bratislave, v Košiciach a Nadácia detského kardiocentra v Bratislave.

ČSOB nadácia každoročne podporuje Konto Bariéry v rámci podujatia ČSOB Bratislava Marathon. Príspevok slúži na nákup špeciálnych zdravotníckych pomôcok pre deti so zdravotným postihnutím.

Cieľom projektu Pozor! Zebra na ceste je predchádzať tragickým úrazom detí na priechodoch pre chodcov.ČSOB nadácia každoročne podporí revitalizáciu desiatok priechodov pre chodcov na celom Slovensku.

ČSOB nadácia finančne podporuje Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Fakultu informatiky a informačných technológií STU BA, s ktorými pracuje na rôznych projektoch.

V rámci rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) sa naši zamestnanci venujú stredoškolským študentom a pomáhajú im v systematickom dosahovaní stanovených cieľov. Podporujeme projekty aj nefinančnou cestou a to formou vzdelávania.

Ako spoločnosť podnikajúca vo finančnom sektore si uvedomujeme, že ak vložíme energiu do edukácie klientov, bezpečnosť ich peňazí sa zvýši. Sme presvedčení, že alfou a omegou v boji proti novým kybernetickým hrozbám je v prvom rade prístup a vedomosti každého z nás. Práve na základe tejto myšlienky sme zrealizovali už 3 ročníky úspešnej vzdelávacej kampane Digitálna Inteligencia. Prioritnú cieľovú skupinu, generáciu študentov na stredných školách, sme v poslednom ročníku rozšírili o základné školy, ale aj o generáciu rodičov. Kampaň prebehla na sociálnych sieťach, na stránke projektu www.digitalnainteligencia.sk a na youtube kanáloch známych slovenských youtuberov Exploited a Yablko.

Pod názvom ČSOB nadácia pomáha sme zaregistrovali verejnú zbierku, do ktorej môžu prispieť klienti aj zamestnanci ČSOB, prípadne návštevníci podujatí, konajúcich sa pod našou značkou. Napríklad účastníci ČSOB Bratislava Marathonu 2022 mohli počas podujatia bezhotovostne, prostredníctvom mPOS terminálu, prispieť humanitárnej organizácii Človek v ohrození.

Rozhodnutie o verejnej zbierke

Fond solidarity pre zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny

ČSOB nadácia prostredníctvom svojej aktivity Fond solidarity poskytuje podporu a pomoc zamestnancom ČSOB Finančnej skupiny alebo ich blízkym rodinným príslušníkom. Prostriedky sú určené pre zamestnancov, ktorí majú ťažko zdravotne znevýhodneného alebo vážne chorého príbuzného a súrne potrebujú finančné prostriedky na vyriešenie zložitej situácie (liečba, terapeuticky pobyt, kúpa prístroja a pod.).

Správna rada

Meno Funkcia
Branislav Straka predseda správnej rady
Róbert Trubač člen správnej rady
Martin Gazárek člen správnej rady
Mária Horváthová člen správnej rady

Dozorná rada

Meno Funkcia
Daniel Kollár predseda dozornej rady
Juraj Ebringer člen dozornej rady
Richard Daubner člen dozornej rady
Vladimír Šošovička člen dozornej rady

Správca

Meno Funkcia
Simona Šípová Správca nadácie

ČSOB nadácia


Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB nadácia
Žižkova 11
811 02, Bratislava

IČO 42 182 743
DIČ 202 32 992 01
Bankové spojenie SK03 7500 0000 0040 1248 0070

Správkyňa nadácie

Simona Šípová

E-mail: nadacia@csob.sk

Zavolať do ČSOB nadácie

Zapísaná v registri nadácií na Ministerstve vnútra SR, dňa 6.12.2010 pod číslom 203/Na-2002/98