Spoločenská zodpovednosť

V ČSOB Finančnej skupine dbáme na spôsob, akým podnikáme a dosahujeme zisk. Mimoriadne dôležitý je pre nás zodpovedný, etický a transparentný prístup vo všetkých oblastiach našej práce a vo vzťahu k všetkým našim obchodným partnerom, zamestnancom a ostatným zainteresovaným stranám. Naše zodpovedné podnikanie sa opiera o 5 základných pilierov:

  • profesionálna etika v biznise, ktorú vymedzujú naše interné smernice a kódexy,
  • starostlivosť o zamestnancov a ich rodiny,
  • starostlivosť o zákazníkov,
  • ochrana životného prostredia,
  • starostlivosť o komunitu.

ČSOB sa od 1.1.2020 stala členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Forum. Firmy v rámci BLF sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku. Zodpovedné podnikanie vnímame ako súčasť našich každodenných rozhodnutí, nakoľko rešpektujeme potreby všetkých našich partnerov, s ktorými pri podnikaní prichádzame do kontaktu. Týmito partnermi sú (nielen) zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, ale i lokálna komunita a životné prostredie. Viac informácií o združení nájdete tu: www.blf.sk

ČSOB je členom siete UN Global Compact

ČSOB sa vo februári 2010 oficiálne pripojila k UN Global Compact, najväčšej medzinárodnej iniciatíve s viac než 15 000 členmi vo vyše 150 krajinách.

V roku 2015 prijala UN Global Compact súbor 17 cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Spomedzi nich sa ČSOB rozhodla rozvíjať 5 vybraných cieľov:

Kvalita zdravia a života

Dostupná a čistá energia

Dôstojná práca a ekonomický rast

Zodpovedná spotreba a výroba

Ochrana klímy

Zodpovedne podnikať znamená pre nás prehľadne a efektívne riadiť vlastné procesy a zavádzať jednoznačné a transparentné pravidlá týkajúce sa všetkých činností firmy. V snahe zlepšiť naše fungovanie sme v minulosti zaviedli a stále zavádzame kódexy, smernice a politiky týkajúce sa viacerých oblastí našich činností a procesov:

Ochrana životného prostredia

Naše správanie k životnému prostrediu a snahu efektívne využívať zdroje
upravuje environmentálna politika ČSOB a politika skupiny KBC
týkajúca sa klimatických zmien
.

Zavedenie integrovaného systému riadenia ochrany životného prostredia
a efektívneho využívania energií v ČSOB podľa medzinárodných noriem
ISO 14001 a ISO 50001 upravuje politika environmentálneho a energetického manažérstva.

Vzťah k zamestnancom

Politika skupiny KBC vo vzťahu k zamestnancom špecifikuje našu filozofiu týkajúcu sa starostlivosti o zamestnancov. Pracovný poriadok upravuje otázky a pravidlá týkajúce sa práce a správania sa na pracovisku.

Kolektívna zmluva upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami.
Kódex správania sa pri využívaní komunikačných prostriedkov skupiny KBC, ktorý je súčasťou politiky skupiny KBC v oblasti sociálnych médií, upravuje správanie pri využívaní komunikačných prostriedkov.

Boj proti korupcii

My v ČSOB deklarujeme nulovú toleranciu voči korupcii a prijímaniu úplatkov. Usmernenia v tejto oblasti sú zakotvené v politike konfliktu záujmov, pravidlách o prijímaní alebo ponúkaní darov, účasti na spoločenských podujatiach, dobročinných daroch a sponzoringu a v politike na ochranu oznamovateľov.

Vzťah k tretím stranám

Vo vzťahoch k našim dodávateľom sa riadime zásadami spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k dodávateľom.

Neustále sa snažíme znižovať vplyv našich činnosti na životné prostredie, monitorujeme ekologické riziká a šetríme energie. Našu filozofiu v oblasti správania sa k životného prostrediu, definuje Environmentálna politika ČSOB. Kľúčovým nástrojom, ktorý pomáha znižovať množstvo produkovaných emisií, je implementácia ISO noriem systému riadenia 14001:2015 a 50001:2018 na ochranu životného prostredia a energetického manažmentu.

Naše ciele

ČSOB je plná nadšených dobrovoľníkov. Vďaka dobrovoľníctvu pomáhame komunitám a zároveň trávime čas spolu pri iných než pracovných aktivitách.

Pravidelne sa zapájame do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše Mesto. Každý zamestnanec ČSOB má však k dispozícii jeden dobrovoľnícky deň, ktorý môže stráviť kedykoľvek a kdekoľvek v roku podľa vlastného výberu.

Modré preteky

V roku 2022 sme prijali výzvu od kolegov z českej ČSOB, vďaka ktorej sme čistili obe krajiny od odpadkov. Zbieraním vecí, ktoré do prírody nepatria, sme strávili 1 576 hodín vo Vysokých Tatrách, Košiciach aj v Bratislave. Vo výzve s názvom Modré preteky nám to stačilo na víťazstvo.

Swap v centrále

Téma vody je nám blízka a aby sme nezostali len pri teoretických debatách o jej vytrácaní sa a plytvaní napríklad aj v módnom priemysle, zorganizovali sme v centrále ČSOB na Žižkovej ulici v Bratislave swap. Navštívilo ho okolo 500 ľudí a za každý liter vody, ušetrený výmenou oblečenia, sme venovali 10 centov na obnovu studničiek v národných parkoch. Vďaka aktivite návštevníkov a našich kolegov sme tak podporili revitalizáciu horských studničiek vo Vysokých Tatrách, Národnom parku Poloniny a Národnom parku Veľká Fatra.