Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

  • Zodpovedné podnikanie
  • Transparentnosť
  • Životné prostredie
  • Dobrovoľníctvo

Zodpovedne podnikať, pre nás v ČSOB Finančnej skupine znamená, dbať na spôsob, akým podnikáme a dosahujeme zisk, a dbať na zodpovedný, etický a transparentný prístup vo všetkých oblastiach našej práce a vo vzťahu k všetkým našim obchodným partnerom, zamestnancom, ako aj ostatným zainteresovaným stranám. Zodpovedné podnikanie v ČSOB FS sa opiera o 5 základných pilierov:

  • profesionálna etika v biznise, ktorú vymedzujú naše interné smernice a kódexy,
  • starostlivosť o zamestnancov a ich rodiny,
  • starostlivosť o zákazníkov,
  • ochrana životného prostredia,
  • starostlivosť o komunitu.

ČSOB je členom siete Global Compact

ČSOB sa vo februári 2010 oficiálne pripojila k medzinárodnej iniciatíve UN Global Compact vyznávajúcej desať princípov v oblastiach – ľudské práva, pracovné štandardy, životné prostredie a boj proti korupcii. Pripojením sa k iniciatíve sme rozšírili počet členov aj z našej KBC skupiny. United Nations Global Compact je jednou z celosvetových a dobrovoľných iniciatív prezentujúcich zodpovedné spoločenské občianstvo a je najväčšou svetovou dobrovoľnou iniciatívou s viac ako 6 500 členmi z obchodnej aj mimo obchodnej sféry v 135 krajinách.

Pripojením sa k iniciatíve UN Global Compact sa ČSOB zaviazala k dodržiavaniu a postupnému implementovaniu desiatich princípov v štyroch základných oblastiach.

Ľudské práva

1. podpora a rešpektovanie medzinárodne proklamovaných ľudských práv,
2. neporušovanie ľudských práv.

Práca

3. podpora slobody združovania sa, právo na kolektívne vyjednávanie,
4. odstránenie všetkých foriem nútenej a nedobrovoľnej práce,
5. zrušenie práce detí,
6. odstránenie diskriminácie týkajúcej sa zamestnania a povolania.

Životné prostredie

7. podpora preventívneho prístupu k environmentálnym problémom,
8. iniciovanie aktivít na propagáciu väčšej zodpovednosti k životnému prostrediu,
9. podpora vývoja a rozširovania technológií priaznivých pre životné prostredie.

Boj proti korupcii

10. pôsobenie proti korupcii vo všetkých jej formách vrátane vydierania a podplácania.

ČSOB každoročne predkladá UN Global Compact sumárnu správu o zavádzaní a dodržiavaní týchto princípov.


Naše úspechy

ČSOB ako člen siete United Nation Global Compact, bola oslovená, aby sa podelila o svoje skúsenosti v oblasti zodpovedného podnikania a dostala priestor ich prezentovať v publikácii vydanej United Nation Global Compact pod titulom European Best Practice Collection. Spomenutá publikácia bola predstavená 17. júna na medzinárodnej konferencii Rio + 20 Corporate Sustainability Forum. Publikácia je súborom príkladov ako európske firmy združené v sieti Global Compact implementujú princípy zodpovedného podnikania a trvalo udržateľného rozvoja v praxi . ČSOB dostala, ako jedna z mála slovenských firiem, príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti v spomenutej publikácii a prezentuje úspešný program pre študentov vysokých škôl ČSOB HlavaPäta, ktorý organizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko.

Zodpovedne podnikať znamená pre nás prehľadne a efektívne riadiť vlastné procesy a zavádzať jednoznačné a transparentné pravidlá týkajúce sa všetkých činností firmy. V snahe zlepšiť naše fungovanie sme v minulosti zaviedli a stále zavádzame kódexy, smernice a politiky týkajúce sa viacerých oblastí našich činností a procesov:

Ochrana životného prostredia

Naše správanie k životnému prostrediu a snahu efektívne využívať zdroje
upravuje environmentálna politika ČSOB a politika skupiny KBC
týkajúca sa klimatických zmien
.

Zavedenie integrovaného systému riadenia ochrany životného prostredia
a efektívneho využívania energií v ČSOB podľa medzinárodných noriem
ISO 14001 a ISO 50001 upravuje politika environmentálneho a energetického manažérstva.

Vzťah k zamestnancom

Politika skupiny KBC vo vzťahu k zamestnancom špecifikuje našu filozofiu týkajúcu sa starostlivosti o zamestnancov. Pracovný poriadok upravuje otázky a pravidlá týkajúce sa práce a správania sa na pracovisku.

Kolektívna zmluva upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami.
Kódex správania sa pri využívaní komunikačných prostriedkov skupiny KBC, ktorý je súčasťou politiky skupiny KBC v oblasti sociálnych médií, upravuje správanie pri využívaní komunikačných prostriedkov.

Boj proti korupcii

My v ČSOB deklarujeme nulovú toleranciu voči korupcii a prijímaniu úplatkov. Usmernenia v tejto oblasti sú zakotvené v politike konfliktu záujmov, pravidlách o prijímaní alebo ponúkaní darov, účasti na spoločenských podujatiach, dobročinných daroch a sponzoringu a v politike na ochranu oznamovateľov.

Vzťah k tretím stranám

Vo vzťahoch k našim dodávateľom sa riadime zásadami spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k dodávateľom.

My v ČSOB chceme znížiť vplyv našich činnosti na životné prostredie, monitorujeme ekologické riziká a snažíme sa šetriť energiou. Našu filozofiu v oblasti správania sa k životného prostrediu, definuje Environmentálna politika ČSOB. Aktuálnym cieľom ČSOB je zavedenie integrovaného systému riadenia ochrany životného prostredia a efektívneho využívania energií (ISR).

Zelené aktivity

V roku 2015 pokračujeme v aktivitách na udržanie integrovaného systému riadenia ochrany životného prostredia a efektívneho využívania energií podľa medzinárodne platných noriem ISO 14 001 a ISO 50 001.


Kultúrne dedičstvo

ČSOB patrí medzi významné finančné spoločnosti pôsobiace na Slovensku, a preto je pre nás v ČSOB prirodzené pomáhať zachovávať a zveľaďovať kultúrne dedičstvo – banské portály v okolí Banskej Štiavnice, ktorá bola v 15. a 16. storočí významným centrom finančníctva a obchodu európskej úrovne.

V máji 2012 priložili ruku k dielu manažéri ČSOB. Popri pracovných stretnutiach počas porady manažmentu sa v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici pustili aj do fyzickej práce a okrem výsadby 125 sadeníc smrekov za zriadené elektronické výpisy si vzali do ruky šmirgle a podarilo sa im zrevitalizovať 4 historické krásky, múzejné exponáty banských lokomotív.

Aj vďaka ťažkej práci našich manažérov sa už z prvých dvoch lokomotív stali naozaj výstavné kusy.


Myšlienka pomoci je blízka aj našim zamestnancom. Svojou účasťou na dobrovoľníckych aktivitách a zapájaním sa do zamestnaneckých grantových programov prispievajú k rozvoju komunít, v ktorých žijú.

Do dobrovoľníckych aktivít sa zapájajú aj manažéri a členovia vedenia ČSOB FS počas pravidelných porád. Tieto dobrovoľnícke aktivity sú novou formou teambuildingu, ktorý má istú pridanú hodnotu a zmysluplný charakter. Preto sme našich kolegov, manažérov zaangažovali do oblasti zveľaďovania kultúrneho dedičstva.

Zamestnanecký grantový program

Významnou formou dobrovoľníctva a angažovanosti našich zamestnancov je zapojenie sa do Zamestnaneckého grantového programu (ZGP), ktorý úspešne realizujeme už 5 rokov. Prostredníctvom ZGP majú zamestnanci možnosť odporučiť projekty, do ktorých sa angažujú a ktoré považujú za prínosné.

Naše mesto

Záleží nám na tom, aby sme boli dobrým a starostlivým susedom a chceme, aby naše mestá boli upravenejšie a krajšie, preto sa pravidelne sa zapájame do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku Naše Mesto. V roku 2015 sa do Nášho Mesta zapojilo 64 zamestnancov ČSOB FS, ktorí odpracovali 258 hodín.

HlavaPäta

Naši zamestnanci sa zapájajú do inovatívneho vzdelávacieho programu pre študentov vysokých škôl ČSOB HlavaPäta, ktorý organizujeme už od roku 2010. Počas šiestich zrealizovaných súťaží ČSOB HlavaPäta 101 z nás „pomáhalo hlavou" počas 860 hodín.