Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Fondy

Od roku 2007 sme získali viac ako 60 prestížnych ocenení a tento rok sme k nim pridali ďalšie:

  • 1. miesto od Structured Retail Products v kategórii Najlepší distribútor na Slovensku
  • 1. miesto od Structured Retail Products v kategórii Najlepšia výkonnosť na Slovensku
  • 1. miesto od Fincentrum Forbes v kategórii Akciový fond 2015
  • 2. miesto od Fincentrum Forbes v kategórii Akciový fond 2015
  • 3. miesto od Fincentrum Forbes v kategórii Akciový fond globálny - rozvinuté trhy 2015
Structure retail
Fincentrum
Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v % 
Cena
Mena
Dátum
Zrušiť výber
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1
10,00
EUR
30.12.2016
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6
0,00
10,00
USD
01.12.2016
Flexible Comfort
0,08
985,23
EUR
02.12.2016
Flexible Plan
0,22
54,73
EUR
02.12.2016
Archipel Portfolio Pro November 90
0,30
338,8219
EUR
02.12.2016
Archipel Portfolio Pro August 95
0,14
11,9509
EUR
02.12.2016
Archipel Portfolio Pro February 95
0,11
11,4121
EUR
02.12.2016
Archipel Portfolio Pro May 90
0,37
12,0616
EUR
02.12.2016
ČSOB Dlhopisový o.p.f.
0,10
0,045964
EUR
01.12.2016
ČSOB Privátny o.p.f.
0,01
0,039123
EUR
02.12.2016
ČSOB Rastový o.p.f.
0,29
0,040689
EUR
01.12.2016
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
0,51
0,060260
EUR
01.12.2016
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,18
0,040838
EUR
01.12.2016
Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút alebo stanovy fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom alebo stanovami fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Upozornenie: S investíciou do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.


Investičný program

Využite výhody Investičného programu:

  • od 15 € mesačne,
  • zníženie rizika rozložením investície v čase,
  • široká ponuka fondov a rôznych investičných stratégií,
  • flexibilné podmienky, zmeny bez sankcií.

Viac o Investičnom programe


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám