Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Fondy

 • Od roku 2007 sme získali takmer 70 prestížnych ocenení.
  Aj tento rok sme dosiahli uznanie doma i za hranicami Slovenska.
Structure retail KBC
Structure retail CSOB
Fincentrum
Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v % 
Cena
Mena
Dátum
Zrušiť výber
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1
10,00
EUR
28.04.2017
Flexible Comfort
0,09
996,24
EUR
20.04.2017
Flexible Plan
0,05
56,64
EUR
20.04.2017
Archipel Portfolio Pro November 90
0,00
355,4603
EUR
19.04.2017
Archipel Portfolio Pro August 95
0,10
12,2298
EUR
19.04.2017
Archipel Portfolio Pro February 95
0,10
11,6478
EUR
19.04.2017
Archipel Portfolio Pro May 90
0,00
12,7585
EUR
19.04.2017
ČSOB Dlhopisový o.p.f.
0,06
0,046151
EUR
19.04.2017
ČSOB Privátny o.p.f.
0,00
0,039172
EUR
20.04.2017
ČSOB Rastový o.p.f.
0,03
0,042774
EUR
19.04.2017
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
0,06
0,065046
EUR
19.04.2017
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,03
0,041917
EUR
19.04.2017
Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút alebo stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Upozornenie: S investíciou do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.


Sledujte svoje fondy cez ČSOB SmartBanking

Funkcionalita Fondy vám umožní získavať online informácie o investíciách a názorne vám ukáže rozloženie vášho portfólia nakúpených fondov.

Kedykoľvek tak môžete sledovať:

 • portfólio vašich fondov,
 • prehľad histórie vašich obchodov,
 • prehľadné grafy vývoja cien v rámci jednotlivých fondov,
 • jednoduché zobrazenie potenciálneho zhodnotenia.
 

Investičný program

Využite výhody Investičného programu:

 • od 15 € mesačne,
 • zníženie rizika rozložením investície v čase,
 • široká ponuka fondov a rôznych investičných stratégií,
 • flexibilné podmienky, zmeny bez sankcií.

Viac o Investičnom programe

 

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám