Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Fondy

 • Vhodné pre konzervatívnych aj dynamických investorov

 • Rôzne cenné papiere jedným nákupom fondu

 • Zníženie rizikovosti investovaním do širokého spektra aktív

 • Profesionálna správa majetku skúsenými manažérmi

 • Pod palcom kedykoľvek v aplikácii ČSOB SmartBanking

Moderné investičné stratégie a unikátne riešenia

INOVATÍVNY EXPERTEASE MYSLÍ ZA VÁS

Fondy ExpertEase kombinujúce 3 prístupy súčasne:

 • príležitosti = nákup aktív podľa aktuálnej situácie na trhu
 • dlhodobé ciele = výber dlhodobo perspektívnych aktív
 • ochrana = minimalizovanie prípadných strát

Začnite písať svoju InveStory!
Zoznámte sa s fondmi cez ExpertEase a zistite, že investovanie môže byť naozaj jednoduché.


Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v % 
Cena
Mena
Dátum
Zrušiť výber
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14
0,00
10,00
EUR
30.11.2018
Horizon CSOB Europsky Rast 1
0,30
9,97
EUR
31.10.2018
IN.focus 2030
0,37
101,57
EUR
02.11.2018
IN.focus 2035
0,01
101,44
EUR
13.11.2018
IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced
0,02
977,75
EUR
13.11.2018
IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced
0,01
989,48
EUR
13.11.2018
Flexible Comfort
0,01
968,63
EUR
13.11.2018
Flexible Plan
0,05
55,20
EUR
13.11.2018
Archipel Portfolio Pro November 90
0,56
349,8127
EUR
12.11.2018
Archipel Portfolio Pro August 95
0,01
11,6231
EUR
12.11.2018
Archipel Portfolio Pro February 95
0,09
11,2923
EUR
12.11.2018
Archipel Portfolio Pro May 90
0,38
12,2929
EUR
12.11.2018
ČSOB Dlhopisový o.p.f.
0,04
0,044906
EUR
12.11.2018
ČSOB Privátny o.p.f.
0,01
0,038947
EUR
13.11.2018
ČSOB Rastový o.p.f.
0,69
0,042506
EUR
12.11.2018
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
0,98
0,064563
EUR
12.11.2018
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,38
0,041331
EUR
12.11.2018
Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Upozornenie: S investíciou do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.

Investičný program

Využite výhody Investičného programu:

 • od 15 € mesačne,
 • zníženie rizika rozložením investície v čase,
 • široká ponuka fondov a rôznych investičných stratégií,
 • flexibilné podmienky, zmeny bez sankcií.

Viac o Investičnom programe

 

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám