Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Pozvite priateľa a získajte odmenu 2“

Organizátor akcie

Motivačnú akciu „Pozvite priateľa a získajte odmenu 2“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Motivačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá motivačnej akcie (ďalej len „akcia“).

Trvanie akcie

Akcia sa začína 12.2.2024 a končí 30.4.2024

Podmienky účasti v akcii

Predmetom akcie je odmeňovanie klientov, existujúcich aj nových, spĺňajúcich podmienky akcie peňažnou odmenou vo výške 25 Eur, ktorú ČSOB vyplatí v termínoch stanovených týmto Štatútom definovaných v časti Vyhodnotenie a odovzdanie odmien.

Akcia je určená pre fyzické osoby rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:

Pozývajúci účastníci:

Ide o

A) Existujúcich klientov ČSOB

 • sú klientmi ČSOB s aktívnym prístupom do elektronických kanálov
 • sú majiteľmi aspoň jedeného z balíkov účtov: Pohoda, Extra Pohoda, Smart účet, Fun účet
 • využijú službu „Pozvite priateľa“ v aplikácii ČSOB SmartBanking na vygenerovanie a zazdieľanie linku v období od 12.2.2024 do 31.3.2024, cez ktorý odošlú pozvanie na zriadenie si Smart účtu osobe, ktorá nie je klientom ČSOB (ďalej len „Pozvanie“)
 • pozvaná osoba sa na základe zaslaného Pozvania stane novým klientom ČSOB so Smart účtom v období od 12.2.2024 do 31.3.2024.

Pozývajúci účastníci môžu odmenu získať za maximálne 10 osôb, ktoré si zriadia ČSOB Smart účet na základe ich Pozvania v období trvania akcie.

Pozvaní účastníci s nárokom na odmenu:

Ide o

B) Nových klientov ČSOB

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 12.2.2024 do 31.3.2024, teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali v ČSOB systémoch vedený žiadny produkt na rodné číslo
 • a zároveň si uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 12.2.2024 do 31.3.2024 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk cez linku v Pozvaní od Pozývajúceho účastníka
 • a zároveň v čase trvania akcie zrealizujú platbu/platby platobnou kartou vydanou k ČSOB Smart účtu v celkovej sume minimálne 100 Eur v termíne od 12.2.2024 do 30.4.2024.

C) Existujúcich klienti ČSOB

 • sú klientmi ČSOB bez aktívneho prístupu do elektronických kanálov (bez IPPID – identifikačného čísla)
 • a zároveň si uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 12.2.2024 do 31.3.2024 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk cez linku v Pozvaní od Pozývajúceho účastníka
 • a zároveň v čase trvania akcie zrealizujú platbu/platby platobnou kartou vydanou k ČSOB Smart účtu v celkovej sume minimálne 100 Eur v termíne od 12.2.2024 do 30.4.2024.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny a osoby, ktoré sprostredkovávajú predaj produktov ČSOB Finančnej skupiny na základe akejkoľvek zmluvy - viazaní finanční agenti, podriadení finanční agenti a spoločnosť PatronGO. (V prípade otvorenia Smart účtu na základe odporučenia a súčasne sprostredkovania nevzniká nárok na províziu). Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Odmena

Odmenou je peňažná odmena:

 • vo výške 25 Eur pre Pozývajúceho účastníka, ktorý splní podmienky akcie (max. 250 Eur, v prípade získania 10 Nových klientov)
 • vo výške 25 Eur pre Pozvaného účastníka, ktorý splní podmienky akcie

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie.

Akcia, v zmysle tohto Štatútu, predstavuje formu verejného prísľubu v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka. ČSOB vyplatí Bonus vo výške, lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom a to len tým účastníkom, ktorí splnia podmienky účasti v zmysle tohto Štatútu.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností v súvislosti s prijatou odmenou je zodpovedný príjemca.

Osobitné ustanovenia

Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi osobných údajov v rámci akcie „Pozvite priateľa a získajte odmenu 2“ použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom akcie k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmien

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

 • odmena 25 Eur bude Pozývajúcim aj Pozvaným účastníkom, pripísaná naraz po splnení všetkých podmienok, na ich vopred zvolený bežný účet v EUR vedený v ČSOB najneskôr do 15.05.2024
 • v čase pripísania odmeny musia mať účastníci svoj balík bežného účtu vedený v EUR, na ktorý im bude vyplatená odmena, naďalej zriadený.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 9.2.2024

 

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu