Poistenie Perspektiv Plus

  • investičné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
  • poistná ochrana bez zisťovania zdravotného stavu pri uzatváraní poistnej zmluvy

Čo s produktom získate

  • investičné životné poistenie pre prípad dožitia alebo smrti,
  • bonus poistenia pre prípad smrti následkom dopravnej nehody (vzťahuje sa na všetkých účastníkov cestnej premávky napr. vodičov áut, spolucestujúcich, motorkárov, cyklistov, chodcov) s plnením vo výške až 3-násobku jednorazového poistného,
  • stanovenie oprávnených osôb na vyplatenie poistného plnenia bez dedičského konania,
  • oslobodenie od platenia dane z príjmu v prípade poistnej udalosti,
  • v prípade potreby možnosť čerpania prostriedkov aj počas doby poistenia.

Upozornenie: S investíciou do produktu Perspektiv Plus je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu Perspektiv Plus nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu Perspektiv Plus. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.

Upisované emisie

PERSPEKTIV PLUS 1 – Svetový výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Začiatok poistenia: 13.11.2023
Koniec poistenia: 30.11.2029
Poistná doba: 6 rokov
Upisovacie obdobie: 18.9.2023 – 27.10.2023

Upozornenie: S investíciou do produktu Perspektiv Plus je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu Perspektiv Plus nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu Perspektiv Plus. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavoláme vám alebo zavolajte 0850 850 777

Osobná konzultácia

Naplánujte si stretnutie v jednej z vybraných pobočiek. Prednostne vás obslúžime.

Naplánovať si stretnutie