Poistenie Perspektiv Plus

  • investičné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
  • poistná ochrana bez zisťovania zdravotného stavu pri uzatváraní poistnej zmluvy

Čo s produktom získate

  • limitovanú investičnú príležitosť s výnosom pri splatnosti max. 40% (6,62% p.a.) a min. 4% (0,75% p.a.)
  • bonus poistenia pre prípad smrti následkom dopravnej nehody (vzťahuje sa na všetkých účastníkov cestnej premávky napr. vodičov áut, spolucestujúcich, motorkárov, cyklistov, chodcov) s plnením vo výške až 3-násobku jednorazového poistného,
  • v prípade akéhokoľvek úmrtia poisteného vyplatenie poistnej sumy vo výške 1 % z jednorazového vkladu,
  • možnosť určiť si oprávnené osoby, ktorým vyplatíme poistné plnenie v prípade úmrtia poisteného, a to bez dedičského konania do 15 dní,
  • oslobodenie od platenia dane z príjmu v prípade poistnej udalosti, ktorá nastane počas trvania poistenia
  • možnosť čerpať prostriedky aj počas doby poistenia.

Špeciálna ponuka:

  • máte nárok na znížený poplatok vo výške 0,5% z jednorazového poistného, stačí si zriadiť nový investičný program
  • Možnosť získať výhodný úrok 3,5% p.a. na 6 mesačnom termínovanom vklade Kombi ponuka

Často kladené otázky

Poistnú udalosť je možné nahlásiť online na webovej stránke (www.csob.sk).

Poistník je fyzická osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu, na základe čoho jej vzniká povinnosť zaplatiť jednorazové poistné. Poistený je fyzická osoba, na ktorej život sa poistenie vzťahuje.

Výpoveď, resp. podpísanú žiadosť o zrušenie je potrebné doručiť v písomnej forme, spolu s fotokópiou dokladu totožnosti. Súčasťou výpovede musí byť overenie totožnosti realizované pracovníkom pobočky banky alebo notárom. Scan alebo fotografiu podpísanej výpovede a dokladu totožnosti môžete poslať aj elektronicky na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk. Viac informácii vám ochotne poskytneme prostredníctvom našej infolinky na čísle 0850 111 303.
Poistník môže odstúpiť od zmluvy do 30 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy.
Poistník aj poisťovateľ môžu poistnú zmluvu vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia. Výpovedná lehota je osem dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne.
Po uplynutí dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy možno poistenie zrušiť iba jednostrannou výpoveďou poistníka. Po vzniku nároku na odkupnú hodnotu poisťovateľ vyplatí odkupnú hodnotu.

Jeden mesiac pred dožitím klientovi odošleme list, kde mu oznámime, že poistná zmluva dožije, aká je predpokladaná hodnota podielov a že mu ju vyplatíme na účet, ktorý uviedol pri dojednaní poistnej zmluvy.
Žiadosť o zmenu účtu na výplatu poistného plnenia je potrebné doručiť v písomnej forme, spolu s fotokópiou dokladu totožnosti. Súčasťou žiadosti musí byť overenie totožnosti realizované pracovníkom pobočky banky alebo notárom. Scan alebo fotografiu podpísanej žiadosti a dokladu totožnosti môžete poslať aj elektronicky na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk. Viac informácii vám ochotne poskytneme prostredníctvom našej infolinky na čísle 0850 111 303.

Upisované emisie

Perspektiv Plus 2 – Svetový výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 3.6.2024
Koniec poistenia: 31.8.2029
Poistná doba: 5 rokov a 3 mesiace
Upisovacie obdobie: 3.4.2024 – 17.5.2024
PERSPEKTIV PLUS 1 – Svetový výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 13.11.2023
Koniec poistenia: 30.11.2029
Poistná doba: 6 rokov
Upisovacie obdobie: 18.9.2023 – 27.10.2023

S investíciou do produktu PERSPEKTIV je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Individuálna situácia klienta sa v budúcnosti môže zmeniť a finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Tento dokument nenahrádza dokument s kľúčovými informáciami. Dokument s kľúčovými informáciami je k dispozícii v slovenskom jazyku a je možné sa s ním oboznámiť na predajných miestach ČSOB Poisťovňa, a.s., jej partnerov distribuujúcich tento produkt, ako aj na stránkach www.csob.sk. ČSOB Poisťovňa, a.s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácie uvedené v tomto Infoliste netvoria verejnú ponuku na investovanie (uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj produktu PERSPEKTIV) podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

Hodnotenia klientov

Výborné

Hodnotenie / 5 z hodnotení našich klientov

 

Klientov s poistením

%

Je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti

%

Klientov by odporučilo naše služby známym

x

Top trend najúspešnejšia poisťovňa roka