Poistenie vozidiel

 • Praktické poistenie pre 2 a viac Vašich vozidiel pre Váš bezpečný pocit na cestách
 • Hromadná poistná zmluva flexibilne zohľadňuje zmeny vo Vašom vozovom parku
 • Bezplatné asistenčné služby

Flotilové havarijné poistenie

Komplexné poistenie Vašich vozidiel s možnosťou výberu rôznych pripoistení

Automatickou súčasťou poistenia motorových vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony sú asistenčné služby

Promptná likvidácia poistných udalostí

Rozsah krytia

V základnom rozsahu sú kryté škody spôsobené:

 • Haváriou
 • Živelnou udalosťou
 • Vandalizmom
 • Hlodavcami
 • Výbuchom sopky
 • Poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenia sklenených výplní vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou.
 • Poistenie sa tiež vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie pneumatík v dôsledku vyššie uvedených rizík. 

V rozšírenom rozsahu sú kryté škody spôsobené: 

 • Haváriou
 • Živelnou udalosťou
 • Vandalizmom
 • Hlodavcami
 • Výbuchom sopky
 • Odcudzením vozidla
 • Poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenia sklenených výplní vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou.
 • Poistenie sa tiež vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie pneumatík v dôsledku vyššie uvedených rizík. 

Pripoistenia

K zvolenému rozsahu krytia je možné ďalej dopoistiť:

 • Úrazové pripoistenie prepravovaných osôb
 • Pripoistenie batožiny
 • Pripoistenie zníženej spoluúčasti pri poistení skiel
 • Pripoistenie náhradného vozidla
 • Pripoistenie činnosti vozidla ako pracovného stroja
 • Pripoistenie strojných a elektronických škôd
 • Pripoistenie reklamných polepov na vozidle

Asistenčné služby

Technická asistencia

 • Oprava/odťah/úschova vozidla
 • Pokračovanie v ceste
 • Vyslanie náhradného vodiča
 • Repatriácia vozidla na územie SR
 • Vrak po nehode (vyradenie z evidencie, zošrotovanie)
 • Náhradné diely

Technická asistencia – Ostatné služby

 • Pokračovanie v ceste v prípade krádeže vozidla
 • Strata alebo uzamknutie kľúčov vo vozidle
 • Defekt pneumatiky
 • Zámena paliva alebo minutie paliva
 • Odťah k najbližšej nabíjacej stanici
 • Vybitá batéria – asistencia pri štartovaní
 • Finančná tieseň poisteného
 • Odovzdanie odkazu blízkej osobe

V prípade otázok a záujmu o poistenie kontaktujte Infolinku ČSOB Poisťovne

Zavolajte 0850 111 303

Napíšte poistovna@csob.sk

Poistenie auta si môžete zriadiť jednoducho

Zavolajte nám
Napíšte nám

Často kladené otázky - Flotilové havarijné poistenie

Ak sa vám stala poistná udalosť, môžete ju nahlásiť uvedenými spôsobmi:

 • online formulárom
 • písomne na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., Odbor likvidácie poistných udalostí, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava.

Po nahlásení udalosti dostanete potvrdzujúcu SMS s číslom vášho hlásenia. Toto číslo alebo číslo poistnej zmluvy budete potrebovať pri ďalšej komunikácii s našou poisťovňou pri riešení poistnej udalosti.

Poistná suma je hodnota, ktorá musí zodpovedať cene nového vozidla s DPH toho istého druhu, kvality a výbavy, bez obchodných zliav, platnej na území SR v čase kúpy vozidla ako nového. Poistná hodnota je podkladom na stanovenie poistnej sumy. Poistná suma sa určuje na základe faktúry od autorizovaného predajcu, určením poistnej sumy poisťovateľom alebo určením poistnej sumy na základe poisťovateľom autorizovaných oceňovacích programov. V prípade, ak je faktúra autorizovaného predajcu v inej mene ako EUR, poistná suma v cudzej mene bude prenásobená kurzom Európskej centrálnej banky platným pre danú menu zo dňa vystavenia faktúry.

Pre všetky osobné a dodávkové motorové vozidlá do 3,5 tony s poistnou sumou do 25 000 €, ktorých ste prvým držiteľom a boli zakúpené v Slovenskej republike ako nové, najviac 1 rok pred okamihom poistnej udalosti, a pre ktoré bol dojednaný rozšírený rozsah krytia, poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky poistnej sumy (bez amortizácie) stanovenej v zmluve. Z celkového poistného plnenia je odpočítaná spoluúčasť dojednaná v poistnej zmluve. Toto pripoistenie nie je potrebné dojednávať, platí automaticky a bez navýšenia poistného pre všetky vozidlá spĺňajúce vyššie uvedené podmienky.

Flotilové poistenie je určené pre minimálne 2 vozidlá jedného poistníka/poisteného. V prípade, že ďalšie vozidlá budú do poistnej zmluvy zaradené neskôr (napríklad po ukončení existujúceho poistenia v inej poisťovni), je možné uzatvoriť poistnú zmluvu spočiatku aj na jediné vozidlo.

Áno. Do poistnej zmluvy, uzatvorenej na určitý počet vozidiel, je možné v priebehu poistného obdobia pripoistiť ľubovoľný počet vozidiel. Poisťovateľ vypočíta pre novozaradené vozidlá výšku alikvotného poistného do konca príslušnej lehoty splatnosti.

Vozidlo je možné poistiť, avšak poisťovateľovi je potrebné oznámiť chýbajúce údaje do 14 dní od ich pridelenia.

Poisťované vozidlo môže viesť akákoľvek fyzická osoba ktorá vlastní vodičský preukaz.

Flotilové PZP

Výber z dvoch limitov poistného plnenia

Nonstop asistenčné služby v rozsahu Štandart v cene PZP

Možnosť dojednania doplnkových havarijných pripoistení

Rozsah poistenia

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu na zdraví a majetku, ktorú spôsobíte druhému prevádzkou motorového vozidla s platnosťou na území Slovenskej republiky a v krajinách podľa Zelenej karty vydanej ČSOB Poisťovňou, a.s.

K povinnému zmluvnému poisteniu si môžete dojednať pripoistenia z nasledovnej ponuky:

 • Pripoistenie skiel vozidla
 • Pripoistenie pre prípad živelnej udalosti
 • Pripoistenie pre prípad stretu vozidla so zverou
 • Pripoistenie krádeže vozidla
 • Poskytnutie pomoci prostredníctvom nonstop služby v prípade, ak na poistenom motorovom vozidle prišlo k havárii alebo k poruche
 • Asistenčné služby sú poskytované pre jednostopové alebo viacstopové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony

Na výber máte dva rozsahy asistenčných služieb:

 • Štandard (v cene poistného)
 • Premium – rozšírené služby a vyššie limity za príplatok 11 € ročne

Rozsah asistenčných služieb

Technická asistencia

 • Oprava/odťah/úschova vozidla
 • Pokračovanie v ceste
 • Vyslanie náhradného vodiča
 • Repatriácia vozidla na územie SR
 • Vrak po nehode (vyradenie z evidencie, zošrotovanie)
 • Náhradné diely
 • Návšteva blízkej osoby *

* Asistenčné služby premium

Technická asistencia – Ostatné služby

 • Pokračovanie v ceste v prípade krádeže vozidla
 • Strata alebo uzamknutie kľúčov vo vozidle
 • Defekt pneumatiky
 • Zámena paliva alebo minutie paliva
 • Odťah k najbližšej nabíjacej stanici
 • Zamrznutie bŕzd – asistencia pri štartovaní
 • Finančná tieseň poisteného
 • Odovzdanie odkazu blízkej osobe
 • Vybitá batéria, zamrznutie pohonných hmôt alebo motora *
 • Drink taxi *
 • Technická kontrola a emisná kontrola *
 • Objednanie do servisu *

* Asistenčné služby premium

V prípade otázok a záujmu o poistenie kontaktujte Infolinku ČSOB Poisťovne

Zavolajte 0850 111 303

Napíšte poistovna@csob.sk

Poistenie auta si môžete zriadiť jednoducho

Zavolajte nám
Napíšte nám