Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN
Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v % 
Cena
Mena
Dátum
Zrušiť výber
KBC Eco Fund Water
0,29
1656,17
EUR
02.12.2020
Sivek Global Low Div
0,07
161,69
EUR
02.12.2020
Horizon 2030
0,09
105,83
EUR
02.12.2020
Horizon 2035
0,10
105,60
EUR
02.12.2020
Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced
0,07
961,12
EUR
02.12.2020
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced
0,11
996,02
EUR
02.12.2020
Archipel Portfolio Pro November 90
0,21
332,6980
EUR
02.12.2020
Archipel Portfolio Pro August 95
0,09
11,1012
EUR
02.12.2020
Archipel Portfolio Pro February 95
0,00
11,0342
EUR
02.12.2020
Archipel Portfolio Pro May 90
0,23
12,1640
EUR
02.12.2020
Horizon Flexible Plan
0,09
57,19
EUR
02.12.2020
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,18
0,042556
EUR
01.12.2020
ČSOB Rastový o.p.f.
0,44
0,045423
EUR
01.12.2020
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
0,73
0,072975
EUR
01.12.2020
KBC Equity Fund World
0,30
517,03
EUR
02.12.2020
KBC Equity Fund High Dividend
0,14
1532,46
EUR
02.12.2020
KBC Equity Fund New Asia
0,21
929,55
EUR
02.12.2020
KBC Equity Fund Pharma
0,15
1857,12
EUR
02.12.2020
KBC Equity Fund Communication Services
0,04
542,42
EUR
02.12.2020
Zobraziť všetky fondy

Výkonnosti pri konkrétnych fondoch nezohľadňujú vstupné poplatky a prípadnú zrážkovú daň.
Stupeň rizika (SRRI) a Stupeň rizika (Produktové skóre) sú podrobne špecifikované vo zverejnenom dokumente
Rizikové kategórie fondov.

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Upozornenie: S investíciou do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám