Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Fondy

  • Od roku 2007 sme získali takmer 70 prestížnych ocenení.
    Aj tento rok sme dosiahli uznanie doma i za hranicami Slovenska.
Structure retail KBC
Structure retail CSOB
Fincentrum
Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v % 
Cena
Mena
Dátum
Zrušiť výber
Horizon CSOB Kratkodobych prilezitosti 2
10,00
EUR
31.10.2017
IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced
0,42
1036,38
EUR
19.10.2017
Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2
1000,00
USD
27.10.2017
IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced
0,26
1015,40
EUR
19.10.2017
Flexible Comfort
0,13
995,68
EUR
19.10.2017
Flexible Plan
0,33
57,05
EUR
19.10.2017
Archipel Portfolio Pro November 90
0,06
367,0919
EUR
18.10.2017
Archipel Portfolio Pro August 95
0,03
12,2724
EUR
18.10.2017
Archipel Portfolio Pro February 95
0,03
11,7103
EUR
18.10.2017
Archipel Portfolio Pro May 90
0,02
12,9864
EUR
18.10.2017
ČSOB Dlhopisový o.p.f.
0,04
0,046126
EUR
18.10.2017
ČSOB Privátny o.p.f.
0,01
0,039170
EUR
19.10.2017
ČSOB Rastový o.p.f.
0,08
0,043909
EUR
18.10.2017
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
0,12
0,067625
EUR
18.10.2017
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,04
0,042438
EUR
18.10.2017
Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút alebo stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Upozornenie: S investíciou do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám