Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN
Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v % 
Cena
Mena
Dátum
Zrušiť výber
Perspective North America 100 Timing USD 6
0,25
991,74
USD
16.10.2019
Sivek Global Low Div
0,14
163,75
EUR
18.10.2019
Global Partners ČSOB Globálního růstu 1
0,20
9,88
CZK
30.09.2019
Horizon Investicna Prilezitost
0,69
10,11
EUR
16.10.2019
Horizon 2030
0,21
103,53
EUR
18.10.2019
Horizon 2035
0,24
103,54
EUR
18.10.2019
IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced
0,16
976,36
EUR
18.10.2019
IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced
0,27
994,34
EUR
18.10.2019
Horizon Flexible Plan
0,18
56,49
EUR
18.10.2019
Archipel Portfolio Pro November 90
0,09
350,6398
EUR
17.10.2019
Archipel Portfolio Pro August 95
0,05
11,4278
EUR
17.10.2019
Archipel Portfolio Pro February 95
0,07
11,4320
EUR
17.10.2019
Archipel Portfolio Pro May 90
0,08
12,1659
EUR
17.10.2019
ČSOB Dlhopisový o.p.f.
0,02
0,045594
EUR
17.10.2019
ČSOB Privátny o.p.f.
0,00
0,038918
EUR
18.10.2019
ČSOB Rastový o.p.f.
0,11
0,044618
EUR
17.10.2019
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
0,19
0,069329
EUR
17.10.2019
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,06
0,042489
EUR
17.10.2019
Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Upozornenie: S investíciou do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám