Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Fondy

  • Od roku 2007 sme získali takmer 70 prestížnych ocenení.
    Aj tento rok sme dosiahli uznanie doma i za hranicami Slovenska.
Structure retail KBC
Structure retail CSOB
Fincentrum
Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v % 
Cena
Mena
Dátum
Zrušiť výber
Horizon CSOB Globálny Rast 2
0,00
10,00
EUR
31.07.2018
Global Partners ČSOB Svět s bonusem nápojů 1
0,00
10,00
CZK
29.06.2018
IN.focus 2030
0,35
105,72
EUR
19.06.2018
IN.focus 2035
0,40
106,33
EUR
19.06.2018
IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced
0,20
1009,06
EUR
19.06.2018
IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced
0,37
1039,87
EUR
19.06.2018
Flexible Comfort
0,07
985,95
EUR
19.06.2018
Flexible Plan
0,23
57,17
EUR
19.06.2018
Archipel Portfolio Pro November 90
0,26
366,9275
EUR
18.06.2018
Archipel Portfolio Pro August 95
0,16
12,1124
EUR
18.06.2018
Archipel Portfolio Pro February 95
0,11
11,5843
EUR
18.06.2018
Archipel Portfolio Pro May 90
0,34
12,9806
EUR
18.06.2018
ČSOB Dlhopisový o.p.f.
0,05
0,045429
EUR
18.06.2018
ČSOB Privátny o.p.f.
0,00
0,039052
EUR
19.06.2018
ČSOB Rastový o.p.f.
0,29
0,044868
EUR
18.06.2018
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
0,42
0,069885
EUR
18.06.2018
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,17
0,042732
EUR
18.06.2018
Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Upozornenie: S investíciou do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu PERSPEKTIV/MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám