Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Fondy - Podnikatelia a firmy

Podielové fondy

Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v % 
Cena
Mena
Dátum
Zrušiť výber
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f.
0,00
0,050000
EUR
30.06.2021
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f.
0,00
0,050000
EUR
30.06.2021
Perspective Global 95 USD 1
0,56
993,87
USD
16.07.2021
KBC Eco Fund Water
0,12
2141,98
EUR
30.07.2021
Sivek Global Low Div
0,21
167,68
EUR
30.07.2021
Horizon 2030
0,36
114,84
EUR
30.07.2021
Horizon 2035
0,40
116,09
EUR
30.07.2021
Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced
0,24
1022,30
EUR
30.07.2021
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced
0,42
1105,48
EUR
30.07.2021
Horizon Flexible Plan
0,28
60,52
EUR
30.07.2021
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,04
0,045050
EUR
29.07.2021
ČSOB Rastový o.p.f.
0,07
0,050837
EUR
29.07.2021
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
0,31
0,084764
EUR
29.07.2021
KBC Equity Fund World
0,66
617,12
EUR
30.07.2021
KBC Equity Fund High Dividend
0,44
1870,55
EUR
30.07.2021
KBC Equity Fund New Asia
1,09
999,20
EUR
30.07.2021
KBC Equity Fund Pharma
0,25
2270,09
EUR
30.07.2021
KBC Equity Fund Communication Services
0,98
611,15
EUR
30.07.2021
Zobraziť všetky fondy

Výkonnosti pri konkrétnych fondoch nezohľadňujú vstupné poplatky a prípadnú zrážkovú daň.
Stupeň rizika (SRRI) a Stupeň rizika (Produktové skóre) sú podrobne špecifikované vo zverejnenom dokumente Rizikové kategórie fondov.

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Začínate investovať?

Vhodnou formou pre začínajúcich investorov môže byť pravidelné investovanie v menších sumách.