Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Fondy - Podnikatelia a firmy

Podielové fondy

Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v % 
Cena
Mena
Dátum
Zrušiť výber
Perspective Global 95 USD 1
1000,00
USD
28.05.2021
KBC Eco Fund Water
0,24
1971,75
EUR
07.05.2021
Sivek Global Low Div
0,05
164,11
EUR
07.05.2021
Horizon 2030
0,13
111,82
EUR
07.05.2021
Horizon 2035
0,16
112,78
EUR
07.05.2021
Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced
0,06
998,63
EUR
07.05.2021
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced
0,15
1071,90
EUR
07.05.2021
Horizon Flexible Plan
0,07
59,22
EUR
07.05.2021
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,12
0,044251
EUR
07.05.2021
ČSOB Rastový o.p.f.
0,25
0,049275
EUR
07.05.2021
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
0,39
0,081579
EUR
07.05.2021
KBC Equity Fund World
0,30
591,30
EUR
07.05.2021
KBC Equity Fund High Dividend
0,38
1815,13
EUR
07.05.2021
KBC Equity Fund New Asia
0,20
1029,20
EUR
07.05.2021
KBC Equity Fund Pharma
0,08
2030,89
EUR
07.05.2021
KBC Equity Fund Communication Services
0,05
604,36
EUR
07.05.2021
Zobraziť všetky fondy

Výkonnosti pri konkrétnych fondoch nezohľadňujú vstupné poplatky a prípadnú zrážkovú daň.
Stupeň rizika (SRRI) a Stupeň rizika (Produktové skóre) sú podrobne špecifikované vo zverejnenom dokumente Rizikové kategórie fondov.

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Začínate investovať?

Vhodnou formou pre začínajúcich investorov môže byť pravidelné investovanie v menších sumách.