Banková záruka

  • eliminácia obchodného rizika

  • možnosť záruky pre dodávateľa i odberateľa


Parametre produktu

  • záruka pri neschopnosti platiť, nedodaní alebo nesplnení podmienok zmluvy,
  • finančné prostriedky na účte nie su viazané,
  • istota vyplatenia.

Druhy záruk

Záruka za ponuku

Je vystavená na žiadosť účastníka verejnej súťaže v prospech obstarávateľa ako odškodnenie v prípade, že úspešný účastník odstúpi od svojej ponuky počas doby viazanosti ponuky alebo odmietne uzatvoriť kontrakt.

Záruka za vrátenie platby vopred

Je vystavená na základe žiadosti dodávateľa v prospech odberateľa ako zaistenie v prípade nedodania tovaru alebo služieb dodávateľom, ktorému kupujúci uhradil vopred určitú sumu kontraktu.

Záruka za dobré prevedenie kontraktu

Je vystavená na základe žiadosti dodávateľa v prospech odberateľa ako zaistenie v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté zmluvné podmienky (napr. tovar by nebol dodaný v dohodnutej kvalite) alebo podmienky uvedené v bankovej záruke.

Záruka za zádržné

Je vystavená na základe žiadosti dodávateľa v prospech odberateľa ako zaistenie v prípade, že si dodávateľ nesplní svoje povinnosti počas záručnej doby (napr. na dodatočné odstránenie zistených závad).

Platobná záruka

Je vystavená na základe žiadosti odberateľa v prospech dodávateľa ako zaistenie v prípade, že si odberateľ nesplní svoje platobné povinnosti (napr. uhradiť nájomné, faktúru za dodaný tovar a pod.).

Colná záruka

Je vystavená na základe žiadosti colného dlžníka v prospech colného úradu ako zabezpečenie platby colného dlhu.

Záruka za spotrebnú daň

Je vystavená na základe žiadosti colného dlžníka (vývozcu, dovozcu, špeditéra) v prospech colného úradu ako zabezpečenie v prípade nezaplatenia spotrebnej dane z liehu, vína, piva, minerálnych olejov a tabaku.

Záruka v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania

Je vystavená na žiadosť obce alebo mesta alebo spoločenstva vlastníkov bytov ako zaistenie splácania poskytnutého úveru.


Mám záujem


* Polia označené hviezdičkou sú povinné.