Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Banková záruka

Banková záruka

  • eliminácia obchodného rizika

  • možnosť záruky pre dodávateľa i odberateľa

  • O produkte

Parametre

  • záruka pri neschopnosti platiť, nedodaní alebo nesplnení podmienok zmluvy,
  • finančné prostriedky na účte nie su viazané,
  • istota vyplatenia.

Druhy záruk

Záruka za ponuku

Je vystavená na žiadosť účastníka verejnej súťaže v prospech obstarávateľa ako odškodnenie v prípade, že úspešný účastník odstúpi od svojej ponuky počas doby viazanosti ponuky alebo odmietne uzatvoriť kontrakt.

Záruka za vrátenie platby vopred

Je vystavená na základe žiadosti dodávateľa v prospech odberateľa ako zaistenie v prípade nedodania tovaru alebo služieb dodávateľom, ktorému kupujúci uhradil vopred určitú sumu kontraktu.

Záruka za dobré prevedenie kontraktu

Je vystavená na základe žiadosti dodávateľa v prospech odberateľa ako zaistenie v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté zmluvné podmienky (napr. tovar by nebol dodaný v dohodnutej kvalite) alebo podmienky uvedené v bankovej záruke.

Záruka za zádržné

Je vystavená na základe žiadosti dodávateľa v prospech odberateľa ako zaistenie v prípade, že si dodávateľ nesplní svoje povinnosti počas záručnej doby (napr. na dodatočné odstránenie zistených závad).

Platobná záruka

Je vystavená na základe žiadosti odberateľa v prospech dodávateľa ako zaistenie v prípade, že si odberateľ nesplní svoje platobné povinnosti (napr. uhradiť nájomné, faktúru za dodaný tovar a pod.).

Colná záruka

Je vystavená na základe žiadosti colného dlžníka v prospech colného úradu ako zabezpečenie platby colného dlhu.

Záruka za spotrebnú daň

Je vystavená na základe žiadosti colného dlžníka (vývozcu, dovozcu, špeditéra) v prospech colného úradu ako zabezpečenie v prípade nezaplatenia spotrebnej dane z liehu, vína, piva, minerálnych olejov a tabaku.

Záruka v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania

Je vystavená na žiadosť obce alebo mesta alebo spoločenstva vlastníkov bytov ako zaistenie splácania poskytnutého úveru.


 

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777