Poistenie bytových domov

 • iba v ČSOB Poisťovni získate naviac eko bonus
 • nonstop asistenčné služby
 • automaticky zahrnutá zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z výkonu správy

Komplexná a variabilná ochrana vášho bytového domu

Poistenie bytového domu je finančným zabezpečením pre rôzne nečakané situácie:

 • komplexné poistenie majetku
 • zabezpečenie bytového domu pre rôzne riziká
 • možnosť pripoistenia motorových vozidiel zaparkovaných v poistených garážach a enviro architektúry (okrasné porasty, skalky, jazierka, zelená strecha a i.) pre prípad živelných rizík
 • možnosť uzavrieť aj poistenie zodpovednosti, ktoré kryje škody spôsobené tretím osobám
 • preplatenie opravy, prípadne znovunadobudnutie majetku v nových, aktuálnych cenách
 • úhrada rôznych nákladov po poistnej udalosti
 • likvidácia poistných udalostí do 500 € bez nutnosti obhliadky

 

S Eko bonusom získate naviac preplatenie nákladov:

 • na obnovu budovy použitím ekologickej architektúry a materiálov ohľaduplných k životnému prostrediu,
 • na ekologicky šetrné alebo energeticky efektívnejšie zariadenia (napr. solárne panely, recyklácia dažďovej vody),
 • na energetickú certifikáciu budov v prípade totálnej škody alebo významnej obnove po poistnej udalosti,
 • na architekta spojené s vypracovaním projektu ekologickej architektúry.

Úhrada nákladov až do 10 000 € ročne.

Najčastejšie otázky

Poistenie zodpovednosti za škodu

Dôležitou možnosťou je aj voliteľné pripoistenie zodpovednosti, ktoré kryje škody spôsobené tretím osobám. Okrem finančnej náhrady je veľkou pomocou aj to, že o riešenie záležitosti s poškodenou stranou sa postará poisťovňa.

Poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa:

 • Zodpovednosť za škodu vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov spôsobená iným osobám.
 • Zodpovednosť za škodu, ktorú si spôsobia jednotliví vlastníci navzájom tzv. „Krížová zodpovednosť“.
 • Zodpovednosť z bežného občianskeho života.
 • Zodpovednosť za škodu pri výkone drobných svojpomocných stavebných prác v jednotlivých bytoch, nebytových priestoroch alebo spoločných častiach domu.
 • Náklady na právne zastúpenie v súvislosti s poistnou udalosťou.
 • Náhrada regresov Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v prospech iných osôb.

 

Získate aj automaticky zahrnutý BENEFIT: Zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z výkonu správy poisteného bytového domu:

 • Náhrada regresov Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, za ktorú poistený zodpovedá svojim zamestnancom.
 • Zodpovednosť za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach.
 • Zodpovednosť za čistú finančnú škodu.
 • Zodpovednosť za čistú finančnú škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom funkcie štatutárneho orgánu správcu bytového domu.
 • Zodpovednosť za škodu v dôsledku vykonávania deratizácie, dezinsekcie a úniku média.
 • Náhrada škôd až do 5 000 € ročne.

 

Poistenie poskytuje Asistenčné služby v rozsahu technickej a právnej asistencie bez nutnosti pripoistenia.

Technická asistencia až do 500 € ročne

 • Odstránenie havarijnej situácie vrátane materiálu na opravu,
 • Náklady na deratizáciu a dezinsekciu,
 • Oprava elektrických zariadení a elektrospotrebičov.

Právna asistencia až do 300 € ročne

 • Náklady na právneho zástupcu v prípade žaloby
 • Náklady na znalca pri spornej výške škody
 • Sprostredkovanie právnej pomoci.

Nonstop na tel. čísle: +421 2 444 500 50

Príbehy našich klientov

Únik vody

Následkom roztrhnutia prívodnej flexi hadice k WC došlo k úniku vody z vodovodného zariadenia. Zatečených 5 bytov, maľby, omietky, podlahy, nábytok, zariadenie a iné hnuteľné veci. Výška poistného plnenia 10 000 €.

Porucha výťahu

Následkom prepätia došlo k poškodeniu elektroniky výťahu. Výška poistného plnenia 3 000 €. Poistenie technologického vybavenie budovy chráni majetok aj proti skratu alebo prepätiu.

Požiar

Následkom skratu elektroinštalácie v jednom z bytov bytového domu došlo k vzniku požiaru. Vplyvom požiaru došlo k zadymeniu 10 bytov a spoločných priestorov bytového domu. Okrem uvedenej škody došlo ku škodám na výťahu poškodením jeho elektronických súčastí. Okrem strojnej škody šlo o rozsiahlu kontamináciu všetkých bytových jednotiek, ich zariadenia, ale i spoločných priestorov, ako sú chodby a pivnice. Výška poistného plnenia predstavovala viac ako 50 000 €.

Hodnotenia klientov

Výborné

Hodnotenie / 5 z hodnotení našich klientov

 

Klientov s poistením

%

Je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti

%

Klientov by odporučilo naše služby známym

x

Top trend najúspešnejšia poisťovňa roka

 

V prípade otázok a záujmu o poistenie kontaktujte Infolinku ČSOB Poisťovne

0850 111 303
poistovna@csob.sk