Kombi ponuka

Sporenie, investovanie alebo poistenie? Rozhodnite sa pre kombináciu, ktorá spája výhody až troch finančných riešení do jedného. Využite terminovaný vklad s garantovaným úrokom 4 % ročne a súčasne aj perspektívu na vyššie zhodnotenie vďaka investičnému životnému poisteniu s istým výnosom minimálne 7 % za celé obdobie.

Výhody Kombi ponuky

Nemusíte byť bohatý

Garantovaná úroková sadzba 4 % ročne na termínovanom vklade

 

Nemusíte byť expertom

Tretina vkladu aj s úrokom k dispozícií už po prvom roku

 

Limitovaná investičná príležitosť Perspektív so 100% zaistením a bonusom poistenia

 

Nemusíte byť bohatý

Jednoduché zriadenie v ktorejkoľvek pobočke ČSOB 

 

Nakombinujte si bezpečné zhodnotenie 

Investujte s poistením a súčasne sporte s garantovaným úrokom 4 % ročne na termínovanom vklade. 

 

Tretinu budete zhodnocovať na 12-mesačnom termínovanom vklade s úrokom 4 % ročne.

Dve tretiny budete zhodnocovať investovaním, navyše aj s bonusom poistenia.

Viac o podmienkach Kombi ponuky

Kombinácia k vyššiemu zhodnoteniu 

 

Termínovaný vklad

  • 12-mesačná viazanosť 
  • výška úrokovej sadzby počas celej doby sporenia je 4 % ročne
  • účet termínovaného vkladu je v mene EUR 
  • minimálna výška pre vklad v rámci Kombi ponuky je 1 000 EUR 

Investičné životné poistenie Perspektiv Plus

  • splatnosť produktu o 6 rokov 
  • zaistenie investície pri splatnosti na úrovni 100 %
  • možnosť investovať do koša akcií 30 spoločností z celého sveta pôsobiacich v rôznych odvetviach 
  • aj v prípade nepriaznivého vývoja na trhoch je istota výnosu minimálne 7 % (1,12 % p.a.) pri splatnosti, pred odpočítaním alokačného poplatku a zdanením 
  • poistenie pre prípad smrti a smrti následkom dopravnej nehody s trojnásobným plnením
  • minimálna výška investície je 2 000 EUR
Viac o životnom investičnom poistení Perspektiv Plus
 

 

Nechce sa vám do banky?

Sporenie s garantovaným úrokom do 2,75 % ročne svojim úsporám vybavíte na pár klikov. Zriaďte si Termínovaný vklad online. Usporte okrem peňazí aj svoj čas.

Online termínovaný vklad

 

Často kladené otázky

Pre aktuálnu Kombi ponuku je minimálna suma 3 000 EUR (v pomere 1 000 EUR na Termínovaný vklad a 2 000 EUR do investičného produktu Perspektiv Plus). 

Navýšenie nie je možné ani na Termínovaný vklad ani do produktu Perspektiv Plus - ak by ste mali záujem zvýšiť svoj vklad a investíciu, je potrebné zriadiť ďalší Termínovaný vklad alebo ďalší Perspektiv Plus, avšak iba počas trvania ponuky, najneskôr do 27.10.2023.  

Zriadenie a vedenie Termínovaného vkladu je bez poplatku. Podobne ako sa pri investovaní do fondov zohľadňuje vstupný poplatok, pri Perspektiv Plus je to alokačný poplatok vo výške 2,5 % z jednorazového poistenia. Ak si ku Kombi ponuke zriadíte investičný program (pravidelné investovanie), môžete získať znížený poplatok vo výške 1,5 % z jednorazového poistenia.  

Kombi ponuka spája riešenie pre krátkodobé a dlhodobé zhodnotenie vašich financií. Termínovaný vklad je splatný už po 1 roku. Investičné životné poistenie Perspektiv Plus ponúka oproti iným produktom aj zaistenie, ktoré platí pri splatnosti o 6 rokov. V priebehu je možný predčasný odpredaj, za aktuálnu cenu podielu a s výstupným poplatkom.   

Perspektiv Plus predstavuje investciu pod poistnou zmluvou, čo výrazne zjednodušuje proces - poistné plnenie nie je súčasťou dedičského konania a je vyplatené osobe/osobám podľa zmluvy. Oprávnenou osobou môže byť ktokoľvek, koho si určíte (napr. manžel/manželka, partner/partnerka, konkrétne dieťa či vnúča).   

ČSOB informuje klienta o blížiacej sa splatnosti - pri Termínovanom vklade po 1 roku, pri investičnom životnom poistení Perspektiv Plus po 6 rokoch. Následne sa môžete rozhodnúť, ako ďalej investíciu spolu s výnosom využijete.   

 

 

 

Nárok na zvýhodnenú úrokovú sadzbu vzniká majiteľovi účtu ČSOB Termínovaný vklad s 12-mesačnou viazanosťou (ďalej len „ČSOB TV 12M“), ktorý si v termíne od 18.9.2023 do 27.10.2023 súčasne so zriadením ČSOB TV 12M zriadi investičné životné poistenie Perspektiv (ďalej len „ŽP“), pričom celkovú sumu vloženú do ČSOB TV 12M a ŽP rozloží v pomere 1/3 vkladanej sumy (najmenej však 1000 EUR) v prospech ČSOB TV 12M a 2/3 vkladanej sumy (najmenej však 2000 EUR) v prospech poistnej zmluvy ŽP. Za investovanie, ktoré je v zmysle zmluvy na ČSOB TV 12M podmienkou úročenia ČSOB TV 12 M zvýhodnenou úrokovou sadzbou, sa považuje zriadenie ŽP podľa podmienok tejto časti prehľadu úrokových sadzieb, s vkladom sumy minimálne vo výške 2000 EUR. Majiteľ účtu ČSOB TV 12M, ktorý splní uvedené podmienky zvýhodneného úročenia, bude mať nárok na úročenie vkladu na ČSOB TV 12M zvýhodnenou úrokovou sadzbou vo výške 4 % p.a. za prvé obdobie viazanosti vkladu, a to ku dňu založenia vkladu. Úročenie zvýhodnenou úrokovou sadzbou platí zároveň za predpokladu, že majiteľ Účtu nezruší poistnú zmluvu ŽP do dňa začiatku poistenia. V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok zvýhodneného úročenia je úroková sadzba ČSOB TV 12M vo výške 0,01 % p.a., a to odo dňa kedy Banka zistí porušenie uvedených podmienok zvýhodneného úročenia majiteľom účtu. Zmluvu na ČSOB TV 12M je možné uzatvoriť aj samostatne s úrokovou sadzbou 0,01% p.a. Zriadiť si investičné životné poistenie Perspektiv je možné aj samostatne, pričom príslušné informácie (najmä informácie o nákladoch a poplatkoch príslušného fondu PERSPEKTIV PLUS 1 - Svetový výber) nájdete na www.csob.sk/zivotne-poistenie.


Upozornenie: S investíciou do produktu Perspektiv Plus je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu Perspektiv Plus nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu Perspektiv Plus. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.