Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút súťaže „Prepočítaj si PZP a vyhraj 2023“

Organizátor súťaže

Motivačnú súťaž „Prepočítaj si PZP a vyhraj 2023“ organizuje ČSOB Poisťovňa, a.s. so sídlom Žižkova 11, 811 02, Bratislava, IČO: 31 325 416, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 444/B, (ďalej len „ČSOB Poisťovňa“ alebo „organizátor súťaže“). Súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá motivačnej súťaže (ďalej len „súťaž“).

Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre fyzické osoby (ďalej len „účastníci súťaže“), ktoré počas súťaže súčasne splnia podmienky stanovené týmto štatútom. Súťaž sa týka produktu Povinné zmluvné poistenie, predávaného prostredníctvom web stránky www.csob.sk alebo aplikácie ČSOB SmartBanking.

(ďalej len „súťažný produkt“)

Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 23.10.2023 a končí 15.12.2023.

Pravidlá súťaže

Výhercovia súťaže budú určení na základe žrebovania, pričom účastníci súťaže budú do žrebovania zaradení na základe splnenia podmienok účasti v súťaži ako aj stanovených pravidiel pre zaradenie účastníkov do súťaže. Pravidlá pre zaradenie účastníkov do súťaže:

  • do súťaže sa zaradí každý účastník, ktorý počas kalkulácie poistenia PZP uvedie na seba telefonický kontakt a zároveň udelí organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel spotrebiteľských súťaží
  • a súčasne platí, že každý účastník sa môže zapojiť do súťaže iba raz.

Vyhodnotenie prebehne podľa časti Vyhodnotenie a odovzdanie cien tohto štatútu.

Výhry v súťaži

Výhrou v súťaži sú palivové karty v hodnote 40 Eur od spoločnosti OMV. Celkový počet výhercov je 162.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaži nie je možné súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadne škody v súvislosti s užívaním výhier.

Dane

V prípade fyzických osôb, výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 € sú oslobodené od dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Výhra zo súťaže vyššia ako 350 € predstavuje pre výhercu ostatný príjem v zmysle ZDP, pričom do základu dane sa zahrnie príjem presahujúci sumu 350 €. Daňovú povinnosť súvisiacu s výhrou podľa tohto Štatútu je výherca povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor dozvie, že mu výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže.

Spracúvanie osobných údajov účastníka sa spravuje ustanoveniami osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účel vyhodnotenia a určenia výhercov v spotrebiteľskej súťaži v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. a) a čl. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke Právne informácie - ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie cien

Žrebovanie výhercov prebehne v nasledujúcich v dvoch termínoch: 24.11. a 20.12.2023. V každom kole sa bude žrebovať zo všetkých súťažiacich, ktorí splnia podmienky a pravidlá súťaže počas trvania súťaže. Za každé kolo sa vyžrebuje 81 výhercov a 81 náhradníkov.

Výherca súťaže bude o výhre informovaný individuálne telefonicky. V prípade, ak nebude ani po opakovanom telefonickom kontaktovaní výherca dostupný (výherca bude kontaktovaný min. 3-krát) resp. nepodarí sa s výhercom organizátorovi súťaže spojiť, tak túto výhru organizátor posunie náhradníkovi, čím nekontaktný výherca stráca možnosť výhru získať. V prípade, ak sa nepodarí skontaktovať výhercov, ani náhradníkov, tak sa uskutoční dodatočné jedno kolo žrebovania v náhradnom termíne, pričom ak sa aj napriek dodatočnému kolu žrebovania nepodarí skontaktovať s niektorým z výhercov/náhradníkov, tak príslušná výhra prepadne v prospech organizátora.

Odovzdanie výhry prebehne zaslaním palivovej karty poštou na adresu, ktorú uvedie výherca počas telefonátu s operátorom organizátora súťaže. Výhry ČSOB Poisťovňa zašle najneskôr do 31.1.2024.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 23.10.2023