Ako fungujú zaistené fondy?

Jednou zo základných zásad investovania je diverzifikácia – teda rozloženie prostriedkov investora medzi viaceré aktíva či fondy. Zaistené fondy, štruktúrované fondy alebo fondy s čiastočnou alebo plnou ochranou vloženej investície – by mali byť doplnkovou súčasťou portfólia klienta. Po veľmi dlhej dobe máme opäť v ponuke zaistený fond – Horizon Start 100 (ďalšie informácie k fondu v Infoliste alebo v Kľúčových informáciách pre investora).

prečítané do 5 minút

16.9.2022

Čo je základom takéhoto typu produktu a v čom sa hlavne líši od klasického podielového fondu?

Zaistené fondy sa skladajú z 2 častí:

 • z dlhopisovej zložky a
 • zo zložky naviazanej na podkladové aktívum, ktorá dodáva výnos ku dňu splatnosti podľa parametrov fondu.

Obe tieto časti ovplyvňujú vývoj hodnoty podielu daného fondu počas jeho existencie – t.j. vývoj hodnoty podielu ovplyvňuje nielen vývoj hodnoty podkladového aktíva (t.j. napríklad akciového indexu alebo koša akcií), ale aj to, ako sa vyvíjajú ceny dlhopisov, ktoré sú závislé okrem iného od vývoja úrokových sadzieb na trhu.

Oproti klasickému podielovému fondu má zaistený fond vopred stanovené parametre:

 • splatnosť,
 • presne stanovené pravidlá výpočtu výnosu,
 • miera participácie na raste výnosu (% akým sa klient podieľa na vývoji ceny podkladového aktíva), ako aj
 • určenú výšku zaistenia, resp. kapitálovej ochrany.

Finálne parametre produktu závisia od dohody správcovskej spoločnosti, ktorá fond riadi, s protistranami, s ktorými uzatvorí transakcie ohľadom podkladového aktíva. Správcovská spoločnosť oslovuje vždy viacero protistrán a z nich vyberá kvôli rozloženiu rizika nie jednu, ale niekoľko najlepších ponúk. Protistrany sú spravidla veľké medzinárodné finančné inštitúcie.

Aké sú najdôležitejšie faktory pri tvorbe zaistených fondov?

Úrokové sadzby

Čím vyššie sú úrokové sadzby, tým lepšie pre zaistené fondy, lebo máme „väčší rozpočet“ na nákup podkladového aktíva (opcií).

Volatilita (kolísavosť)

Čím vyššia je volatilita podkladového aktíva, tým drahšia je opcia (pretože tým vyššie riziko podstupuje ten, kto opciu predáva a toto podstúpenie rizika si nechá náležite zaplatiť).

Dividendový výnos

Ak použijeme ako podkladové aktívum akcie, tu platí, čím vyšší dividendový výnos akcie ponúkajú, tým zaujímavejšie parametre pri zaistenom/štruktúrovanom fonde možno dosiahnuť.

Najväčšiu úlohu hrajú úrokové sadzby

Po úpise zaisteného fondu sa väčšina peňazí použije na nákup širokého spektra dlhopisov (štátnych aj podnikových), ktoré prinášajú aj určitý úrokový výnos. Za úrokový výnos z dlhopisov sa nakúpia opcie (na akcie) prostredníctvom ktorých získa fond expozíciu na podkladové aktíva. Práve opcie môžu ponúknuť očakávaný „nadvýnos“, ktorý prevyšuje výnosy z dlhopisov aj o desiatky percent. Tieto opcie sa využijú v prípade rastu akciového podkladu. V opačnom prípade sa opcia nevyužíva a klientom sa pri splatnosti vracia investovaná suma časť (okrem vstupného poplatku). Podľa typu zaistenia sa klientovi vracia celá suma alebo len časť investovaných prostriedkov.

Opcia je právo kúpiť alebo predať vopred dané podkladové aktívum (akcie, meny alebo komodity) za vopred danú cenu a k vopred určenému dátumu. Rozdiel oproti iným finančným derivátom však spočíva v tom, že opcia dáva len právo, ktoré môžete alebo nemusíte uplatniť.

Pre koho je takýto produkt vhodný?

Produkt je vhodný pre investorov, ktorí hľadajú príležitosť k výnosu kombinovanú s určitým stupňom ochrany.

Aké sú výhody a nevýhody zaistených fondov?

 • Výhodou zaistených fondov je, že umožňujú naviazať výnos investície na dynamickejšie aktívum (ako sú napríklad akcie) a predstavujú tak možnosť zaujímavého výnosu, pričom zároveň poskytujú investorovi väčší pocit istoty vďaka zaisteniu, ktoré chráni pred negatívnym vývojom na finančných trhoch.
 • Ďalšou výhodou je veľmi široká škála podkladových aktív – nemusí to byť len kôš akcií či akciový index, hoci tieto sú najčastejšie - a obrovská variabilita, ktorá umožňuje zostaviť zaistené fondy s rôznymi parametrami.
 • Ako nevýhodu možno vnímať, že ich podiely možno odpredať dvakrát do mesiaca, teda nie každý pracovný deň, ako je to pri iných typoch fondov. Ak klient odpredá zaistený fond pred splatnosťou, tak zaplatí výstupný poplatok vo výške 1 %. Tento poplatok potrebuje fond na to, aby pokryl náklady spojené s úpravou majetku fondu tak, aby zostávajúci podielnici neboli znevýhodnení odpredávaním podielov a stále plati rovnaké „pravidlá hry“ pri splatnosti.
 • Ďalším špecifikom, ktoré možno vnímať ako výhodu aj nevýhodu je, že tieto fondy majú svoje „pravidlá hry“ nastavené hneď na začiatku, čo investorovi dáva jasnejšiu predstavu o tom, ako sa fond môže správať, aký maximálny či minimálny výnos môže dosiahnuť.
 • Na druhej strane tieto pravidlá sa počas existencie už nemôžu meniť, preto zaistené fondy na rozdiel od iných typov fondov, ktoré sú aktívne spravované, nemôžu reagovať na aktuálny vývoj na finančných trhoch (napr. nemôžu meniť podkladové aktívum, termíny pozorovaní, ani pokračovať ďalej keď, nastane termín splatnosti a pod.).

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.