Ako sa meria spoločenská zodpovednosť?

 

Seriál o spoločensky zodpovednom investovaní – 2. časť

Treba povedať, že neexistuje jednotná definícia ani jednotná metodika posudzovania spoločensky zodpovedných (SRI) investícií. Prvým odrazovým mostíkom môže byť dodržiavanie 10 princípov iniciatívy Global Impact od Organizácie spojených národov. Týkajú sa ľudských práv, práce, životného prostredia a antikorupčného prostredia. A čo všetko by podniky mali robiť?

  1. Podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne uznávaných ľudských práv.
  2. Zaistiť, že neporušujú ľudské práva.
  3. Dodržiavať slobodu združovania sa a uznať právo na spoločné vyjednávanie.
  4. Podporovať odstránenie všetkých foriem násilnej a nútenej práce.
  5. Podporovať účinné odstránenie detskej práce.
  6. Podporovať odstránenie diskriminácie týkajúcej sa zamestnania a povolania.
  7. Podporovať preventívny postoj k zmenám životného prostredia.
  8. Prevziať iniciatívu na podporu väčšej zodpovednosti voči životnému prostrediu.
  9. Podporiť rozvoj a šírenie ekologicky nezávadných technológií.
  10. Bojovať proti všetkým formám korupcie, vrátanie vydierania a podplácania.

Rozšírené metódy hodnotenia si jednotlivé spoločnosti, správcovia aktív či zostavovatelia indexov stanovujú sami. Existuje niekoľko národných iniciatív o zjednotenie kritérií. Jednou z nich je iniciatíva Towards Sustainability (Smerom k udržateľnosti), ktorá je zastrešená Febelfinom, belgickou asociáciou pre finančný sektor. Signatárom tejto iniciatívy je aj KBC. V rámci skupiny KBC pri rozhodovaní o tom, či podniky v našich fondoch spĺňajú alebo nespĺňajú SRI kritériá, používame kombináciu negatívneho a pozitívneho skríningu.

Udržateľné a zodpovedné investovanie stojí a padá na dôvere. Preto našu politiku a kritériá v oblasti udržateľnosti monitoru SRI Poradná rada, ktorá je plne nezávislá od KBC. Členmi tejto rady sú uznávaní odborníci z viacerých univerzít, ktorí sú expertmi v oblastiach ako sú ľudské práva, podnikateľská etika, biológia a ekológia. Rozhodujú o tom, akú metodológiu skríningu by sme mali použiť a nastavujú kritériá pre hodnotenie spoločností. Dohliadajú tiež na to, aby bol skríning kompletný, dôkladný a presný. Negatívny skríning znamená, že podniky, ktorých činnosti alebo spôsob, akým tieto činnosti vykonávajú, sú vo vážnom rozpore so zásadami udržateľnosti, sa automaticky vylúčia. Ako pomôcka nám slúžia už spomínané zásady OSN. Pozitívny skríning sa zameriava na tri oblasti: (1) najlepší vo svojej triede – „Best in class“, (2) tému a (3) investovanie so spoločenským presahom.

Najlepší vo svojej triede (BiC)

Filozofiou tohto hodnotenia je, že nevylučujeme žiadne odvetvie vopred, ale investujeme iba do podnikov, ktoré dosahujú najvyššie hodnotenie podľa kritérií udržateľnosti ESG v rámci porovnateľnej skupiny. Po dokončení tohto skríningu si ponecháme 40 % podnikov s najlepším hodnotením. O niečo prísnejší meter máme na energetický sektor, v ktorom si ponechávame iba 20 % najvýkonnejších firiem. Následne určíme, ktoré podniky majú zlé hodnotenie v rámci jednotlivých pilierov a potom vylúčime 10 % podnikov s najhorším hodnotením. Tak sa môžeme vyhnúť situácii, že podnik môže veľmi zlé hodnotenie napríklad pri sociálnych aspektoch vyrovnať vysokým hodnotením pri ostatných kritériách.

Zameranie sa na tému – tematické fondy

Aby mohol byť podnik zohľadnený pre fondy zamerané na určitú tému, musí trvalo udržateľným spôsobom prispievať k riešeniu problému v danej oblasti. Hľadáme podniky, v ktorých aspoň 50 % ich činnosti sa týka danej témy, alebo ktoré sú lídrami na trhu v príslušnej oblasti. Zameriavame sa na tri tematické okruhy: vodu, alternatívne energie a klimatické zmeny.

Investovanie so spoločenským presahom

Táto oblasť zahŕňa podniky, ktoré majú prostredníctvom svojich výrobkov alebo služieb pozitívny vplyv na spoločnosť alebo životné prostredie. Zatiaľ čo v prípade BiC sa pozeráme na to, ako sa niečo vyrába, pri investovaní so spoločenským presahom sa dôraz kladie na to, čo sa vyrába.

Tento rozdiel môžeme ilustrovať pohľadom na výrobcov automobilov. Tradičný výrobca automobilov môže byť zaradený do BiC fondu, ak patrí k 40 % najvýkonnejších podnikov vo svojom odvetví, pokiaľ ide o sociálne zodpovedné podnikanie. V prípade investovania so spoločenským presahom to však už neplatí. Tradiční výrobcovia automobilov vyrábajú hlavne vozidlá so spaľovacími motormi, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a preto nemôžu byť prijatí do priestoru investovania so spoločenským presahom. Naproti tomu výrobca elektrických automobilov by sa mohol kvalifikovať, pretože stimuluje vývoj smerom k trvalo udržateľnej mobilite. Pri hodnotení pozitívneho vplyvu sa zameriavame na hospodársky a sociálny pokrok a ochranu životného prostredia.