Čo je to spoločensky zodpovedné investovanie?

 

Seriál o spoločensky zodpovednom investovaní – 1. časť

Ak sa bežného investora spýtame, prečo investuje, tak obvyklá odpoveď bude, že chce zarobiť, dosiahnuť zisk a zvýšiť hodnotu svojho majetku. Pri rozhodovaní o tom, ktorú investíciu si vyberie, sa bude pozerať na finančné ukazovatele ako je ziskovosť, zadlženosť či dlhodobá perspektíva odvetvia či regiónu.

Okrem finančných kritérií však existujú aj kritéria nefinančné. Investor môže brať do úvahy, ako sa firma správa v spoločnosti – či znečisťuje životné prostredie, vyrába zbrane, zneužíva detskú prácu, nedodržiava ľudské práva alebo naopak stará sa o znižovanie spotreby energií a vody, znižovanie produkcie odpadu a jeho triedenie, poskytuje dobré pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, podporuje projekty zamerané na rozvoj miestnych komunít. Záleží mu na tom, aby investícia do tej-ktorej firmy spĺňala spoločenské a ekonomické potreby dnešného sveta bez toho, aby poškodzovala budúce generácie.

Dvakrát tri písmená – ESG alebo SRI

Vtedy hovoríme, že investor vyhľadáva tzv. spoločensky zodpovedné investovanie – také, ktoré má pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie a svet. Môžete sa stretnúť so skratkou SRI, z anglického Socially Responsible Investing alebo skratkou ESG. Pod skratkou ESG sa skrývajú 3 ďalšie kritériá, ktoré trvalo udržateľné investovanie berie do úvahy okrem klasickej finančnej analýzy:

  • (E) – Environmental – súvisia so životným prostredím,
  • (S) – Social – sociálne aspekty,
  • (G) Corporate Governance – spôsob, akým sú podniky riadené.

Rozšírený prehľad aspoň niektorých z nich ponúka nasledovná tabuľka:

Životné prostredie Sociálne aspekty Riadenie podnikov
Spotreba energie Ľudské práva Kvalita riadenia
Znečistenie Zákaz detskej a nútenej práce Nezávislosť predstavenstva
Klimatické zmeny Komunitné angažovanie sa Konflikt záujmov
Produkcia odpadu Zdravie a bezpečnosť Kompenzácie exekutívy
Ochrana prírodných zdrojov Vzťahy s akcionármi Transparentnosť
Dobré podmienky pre zvieratá Vzťahy so zamestnancami Práva akcionárov

Viac o téme spoločensky zodpovedného investovania:

Ako sa meria spoločenská zodpovednosť?

Popularita a výhodnosť spoločensky zodpovedného investovania

Za zodpovedným investovaním hľadajte príbehy konkrétnych firiem