Čo sú podielové fondy a ako fungujú?

Ak rozmýšľate nad investovaním, podielové fondy môžu byť pre vás správnym riešením. Vďaka nim môžete aj s nízkymi sumami dosiahnuť atraktívne výnosy.

prečítané do 5 minút

30.10.2023

Čo sú podielové fondy?

Bežnému človeku chýbajú potrebné znalosti, čas a kapitál, aby investoval na vlastnú päsť. Práve preto vznikli podielové fondy*. Predstavujú najjednoduchší spôsob, ako sa stať investorom. Vďaka nim môžete spolu s ďalšími investormi investovať menšiu sumu peňazí napríklad do portfólia akcií úspešných firiem. To všetko pod dohľadom odborníkov zo správcovskej spoločnosti.

*Zákon o kolektívnom investovaní rozlišuje fondy podľa viacerých kritérií. Jedným z nich je členenie na podielové fondy a investičné fondy. Podielové fondy nemajú právnu subjektivitu, vytvára a spravuje ich správcovská spoločnosť. Investičné fondy naopak majú právnu subjektivitu a sú teda investičnými spoločnosťami. V bežnej komunikácii na Slovensku sa často pod podielovými fondmi myslia nielen podielové, ale aj investičné fondy.

Ako fungujú podielové fondy?

Podielové fondy, na rozdiel od iných investičných produktov, fungujú na základe kolektívneho investovania. Princíp je veľmi jednoduchý. Skupina klientov, ako ste vy, vloží svoje finančné prostriedky do podielového fondu. Ten vytvára a spravuje správcovská spoločnosť. Jej činnosť reguluje zákon o kolektívnom investovaní a kontroluje Národná banka Slovenska a depozitár - banka, ktorá vedie účty pre fond.

Pri zahraničných fondoch plní svoju úlohu obdobná inštitúcia v krajine, kde správcovská spoločnosť získala licenciu a fond je registrovaný (napr. v Belgicku je to FSMA – Úrad pre finančné služby a trhy). Máte tak istotu, že investiční manažéri s vaším majetkom nakladajú pod niekoľkostupňovým dohľadom a podľa vopred stanovených pravidiel.

Za vložené peniaze dostanete svoj podiel (napríklad akcie, dlhopisy, vklady v bankách či alternatívne investície) vo vybranom fonde. Za každú investíciu obdržíte podielový list, ktorý je potvrdením o jej vlastníctve.

Výnosnosť podielových fondov závisí od niekoľkých kľúčových faktorov, ako trhové podmienky alebo podiel dlhopisov a akcií v portfóliu. Hodnota podielov môže na základe týchto faktorov každý deň kolísať. Výkyvy sú však prirodzenou súčasťou trhu. Práve poklesy dávajú príležitosť na nákup podielu za nižšiu cenu, a tým môžete na výkyve v budúcnosti zarobiť. Pri prvom poklese preto nepanikárte, situácia sa môže zmeniť.

TIP: Začínate s investovaním? Poučenie z cudzích chýb je podstatne lacnejšie. Zhrnuli sme pre vás TOP 5 najčastejších chýb pri investovaní.

Základné typy podielových fondov

Predstava ideálnej investície vyzerá takto - vysoký výnos, nízke riziko a ľahká dostupnosť peňažných prostriedkov. Keďže ideálna investícia neexistuje, každý investor si vyberie kompromis medzi požadovaným výnosom, znesiteľným rizikom a potrebnou dostupnosťou, teda likviditou. Na základe toho rozlišujeme tieto podielové fondy:

1. fondy krátkodobých investícií

Investujú do dlhopisov s kratšou dobou splatnosti a krátkodobých nástrojov, ako štátne pokladničné poukážky či vklady v bankách. Vyznačujú sa nízkym rizikom a stabilnejšími výnosmi. Zmenám v úrokoch sa prispôsobia rýchlejšie. Preto sú vhodné pre opatrnejších investorov. Optimálna je kratšia doba investovania 2 roky a viac.

2. fondy peňažného trhu

Investujú do krátkodobých nástrojov, ako štátne pokladničné poukážky a vklady v bankách. V porovnaní s inými fondmi sa vyznačujú nižšou mierou rizika a nižším výnosom. Sú vhodné pre opatrných investorov, ktorí preferujú vyššiu mieru istoty. Ideálna je kratšia doba investovania 1 rok a viac.

3. dlhopisové fondy

Ako už napovedá názov, investujú do dlhopisov. V porovnaní s akciovými fondmi sa vyznačujú nižšou mierou rizika, no vyššou ako fondy peňažného trhu. Preto sú vhodné pre investorov, ktorí preferujú stabilnejší výnos a nižšie riziko. Pri investovaní si môžete vybrať z rôznych podskupín – štátnych, komunálnych, bankových alebo korporátnych. Optimálna je dlhšia doba investovania 3 roky a viac.

4. štruktúrované fondy

Skladajú sa z dvoch zložiek - dlhopisová zložka sa stará o požadovanú úroveň zaistenia, akciová zložka dodáva výnos. Bez ohľadu na vývoj trhov môžete získať naspäť investovanú sumu alebo jej väčšiu časť podľa vopred stanovených pravidiel, ktoré vždy poznáte už pri nákupe fondu. Preto sú vhodné pre opatrnejších investorov, ktorí preferujú vyššiu mieru istoty.

5. zmiešané fondy

Kombinujú niekoľko typov investičných nástrojov, ako akcie, dlhopisy, hotovosť či vklady v bankách v rôznych pomeroch. Vďaka širokej diverzifikácii môžu využívať stabilnejšie výnosy dlhopisov na vyváženie kolísania cien akcií. Preto sú vhodné pre opatrnejších investorov. Odporúčaná doba investovania je viac ako 4 roky.

6. akciové fondy

Pri investovaní do akciových fondov môžete očakávať najvyššie zhodnotenie. Počítajte však s vyššou mierou rizika a veľkými výkyvmi. Akciové fondy sú preto ideálne pre odvážnejších investorov. Odporúčaná doba investovania je 8 a viac rokov.

TIP: Investujte s rozvahou. Nikdy nesiahajte na železnú rezervu v snahe navýšiť zisk.

Výhody podielových fondov

Dostupnosť pre každého

Investovanie do podielových fondov je naozaj pre každého. Môžete investovať aj nižšie sumy a vyťažiť z nich maximum. Vďaka kolektívnemu investovaniu aj s malým kapitálom získate hodnotné akcie, cenné papiere či dlhopisy úspešných firiem aj krajín. Pri investovaní na vlastnú päsť by ste takúto možnosť nemali.

Profesionálna správa

Pri podielových fondoch nemusíte sledovať jednotlivé investície ani mať hlboké znalosti z oblasti investovania. O vaše investície sa starajú odborníci zo správcovskej spoločnosti, ktorí sledujú vývoj na finančných trhoch a hľadajú príležitosti na ďalšie dokúpenie alebo odpredaj cenných papierov. Stačí zrealizovať investíciu a potom už len pokojne sledovať, ako sa vašim peniazom darí.

Potenciál dlhodobého rastu

Keď investujete do podielového fondu, vaše investície majú potenciál rásť dlhodobo. Môže vám to pomôcť zabezpečiť si dostatok prostriedkov na dôchodok, vzdelávanie detí, neočakávané situácie alebo dosiahnutie dlhodobých cieľov, ako kúpa auta, rekonštrukcia bytu či vysnívaná dovolenka.

Peniaze vždy po ruke

Podielové fondy môžete vďaka vysokej likvidite ľahko premeniť opäť na hotovosť, kedykoľvek o to požiadate. Správcovská spoločnosť vám prostriedky pripíše zvyčajne do niekoľkých dní vzhľadom na typ fondu.

Spoľahlivá ochrana úspor pred infláciou

Vďaka investovaniu ochránite svoje úspory pred znehodnotením infláciou. Môžete dosiahnuť vyšší výnos, ako keby ste ich nechali len na sporiacom účte.

Nižšie riziko vďaka diverzifikácii

Pri investovaní do podielových fondov sa vaša investícia rozloží medzi rôzne triedy aktív, geografické oblasti a ekonomické odvetvia. Znížite tak riziko neúspechu.

Investujte s ČSOB v 3 krokoch

Vďaka ČSOB môže investovať do fondov naozaj každý od 15 EUR pravidelne alebo od 150 EUR jednorazovo. Máme pre vás 12 fondov pod kontrolou skúsených manažérov z KBC Asset Management. Stačí si vybrať podľa vašich preferencií. S mobilnou aplikáciou ČSOB SmartBanking sa stanete investorom na 3 kroky.

Chcem investovať do fondov

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky ČSOB, u subdistribútorov a na www.csob.sk v časti Fondy / v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad Fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.