DILEMA č. 4: Spoločensky zodpovedné investovanie. Prečo áno?

 

V poslednej sérii článkov sme predstavili rôzne dilemy, ktoré sú spojené s investovaním. Môže byť pre investora dilemou aj to, či investovať spoločensky zodpovedne alebo nie? Čo to vlastne je spoločensky zodpovedné investovanie (SZI)?

Ľudstvo čelí mnohým výzvam ako je starnutie obyvateľstva, rastúci dopyt po starostlivosti, životné prostredie, mobilita a kvalita vzdelávania. Všetky tieto problémy nás jedného dňa priamo alebo nepriamo ovplyvnia. Ak by sme mali vybrať definíciu spoločensky zodpovedného investovania, boli by to určite nasledovné charakteristiky:

 • má pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie a svet,
 • napĺňa spoločenské a ekonomické potreby s ohľadom na budúce generácie.

Čo je opakom spoločensky zodpovedného podnikania? Napríklad výroba a predaj návykových látok (alkohol či tabak).

Spoločensky zodpovedné podnikanie je téma, ktorej veľkú pozornosť venuje aj Európska únia (napr. Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014) a Organizácia spojených národov (napr. Agenda OSN 2030 pre udržateľný rozvoj).

V ČSOB/KBC kladieme na spoločenskú zodpovednosť veľký dôraz. Aj preto v rámci našej spoločnosti neinvestujeme do činností, ktoré zahŕňajú nasledovné oblasti:

 • kontroverzné odvetvie výroby zbraní (napríklad kazetové bomby, protipechotné míny, chemické a jadrové zbrane),
 • spoločnosti, ktoré vážne porušujú zásady UN Global Compact (ľudské práva, korupcia, životné prostredie atď.),
 • investície do poľnohospodárstva alebo chovu hospodárskych zvierat, keďže KBC nechce byť zapojená do špekulácií s cenami potravín,
 • kontroverzné krajiny.

Spoločensky zodpovedné investovanie sa čoraz viac dostáva do popredia. Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch bolo považované za „možné riešenie“, v súčasnosti sa stáva čoraz viac štandardom. Investori neberú do úvahy len čisto finančné kritériá. Dôležitým argumentom je pre nich aj existencia dlhodobej vízie a spoločensky zodpovedný charakter investície.

So SZI sa často spájajú aj obavy, že nedosahuje takú výkonnosť ako investovanie do firiem, ktoré spomínané zásady nespĺňajú. Netreba sa však nechať ovplyvňovať predsudkami. Cieľom spoločensky zodpovedných investícií je takisto prinášať zisky. Spoločenská zodpovednosť je kritérium kvality ako také. Spoločnosti a krajiny, ktoré si cenia spoločensky zodpovedný rozvoj, majú dlhodobú víziu a robia premyslené strategické rozhodnutia. Čo je tiež v prospech investora. Interné a externé štúdie ukazujú, že v dlhodobom horizonte je spoločensky zodpovedné investovanie rovnako výnosné ako ostatné investície. Spoločensky zodpovedný výkon a rozvoj nie sú nezlučiteľné, práve naopak. Takáto investícia umožňuje dosiahnuť dvojaký cieľ: zaujímavú finančnú návratnosť a prispieť k zlepšeniu spoločnosti.

Spoločensky zodpovedné investície možno uskutočniť priamo cez investovanie do akcií spoločností, ktoré spĺňajú spomínané kritériá. Ďalšou možnosťou je investícia do tematicky zameraných fondov. Tie napríklad investujú do spoločností, ktoré pracujú na riešení problémov, akými sú zmena klímy, nedostatok pitnej vody (zásobovanie vodou) alebo rozvoj alternatívnych zdrojov energie (obnoviteľná energia).

Poďme si tieto tri sľubné ekologické témy predstaviť:

Zmena klímy

V posledných rokoch sme svedkami toho, že padajú teplotné rekordy a historické tabuľky sa prepisujú takmer každý rok. Emisie skleníkových plynov (najmä CO2) spôsobujú rozsiahle otepľovanie. Ľudia a aj politici na celom svete chápu, že je najvyšší čas konať. Existujú mnohé spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na hľadanie riešenia problému klimatických zmien.

Patria sem napríklad firmy, ktoré sa špecializujú na:

 • recykláciu a spracovanie odpadu,
 • zachytávanie a úpravu CO2,
 • energetickú efektívnosť.

Zásobovanie vodou

Je voda obyčajný a nevyčerpateľný tovar? Určite nie. Pitná voda je vzácny zdroj. Nárast svetovej populácie a túžba ľudí mať čo najvyššiu kvalitu života ohrozujú jej dostupnosť. Svetlá budúcnosť čaká spoločnosti, ktoré sa nejakým spôsobom špecializujú na výrobu a dodávky pitnej vody.

Ide napríklad o:

 • komunitné služby aktívne v oblasti spracovania a distribúcie vody,
 • spoločnosti, ktoré vyrábajú rúry, čerpadlá a ventily,
 • firmy a organizácie kontrolujúce kvalitu vody.

Obnoviteľné energie

Na splnenie budúceho dopytu po elektrickej energii vo svete chudobnom na CO2 bude potrebné implementovať všetky možné technológie. Sektor obnoviteľnej energie už nie je v plienkach a je stále menej závislý od dotácií. Má obrovský potenciál rastu.

Patria sem:

 • spoločnosti špecializujúce sa na veternú alebo slnečnú energiu alebo biopalivá,
 • vodné elektrárne.

Ďalšou možnosťou je investovanie do spoločností, ktorých hlavné aktivity majú pozitívny dopad na spoločnosť alebo životné prostredie. Medzi takéto aktivity patrí: energetická dostatočnosť, udržateľná mobilita, zdravá strava, prístup k pitnej vode, zlepšovanie kvality života, prístup k finančným službám, efektívne využitie surovín, zlepšovanie vzdelávania či prístup k zdravotnej starostlivosti a liekom.

Prečo sa rozhodnúť pre spoločensky zodpovedné investície?

 • Chcete, aby vaše peniaze smerovali do aktivít, ktoré zaobchádzajú so spoločnosťou a životným prostredím s úctou.
 • Veríte spoločnostiam, ktoré myslia na zajtrajšok.
 • Chcete, aby bol náš svet obývateľný aj pre naše deti.
 • Spoločensky zodpovedné investície sú v súlade s hodnotami, ktoré považujete za dôležité.