Investícia do zdravia

  • Defenzívny sektor so stabilnými príjmami
  • Svetová populácia starne, náklady na zdravotníctvo rastú
  • Inovatívne postupy a technológie

prečítané do 5 minút

3.7.2020

Zdravotníctvo – defenzívny sektor so stabilnými príjmami

Zdravotnícky sektor zahŕňa spoločnosti, ktoré poskytujú zdravotnícke služby a starostlivosť, výrobcov zdravotníckych pomôcok a zariadení či dodávateľov liekov a rôznych pomôcok. Patria sem aj farmaceutické a biotechnologické spoločnosti.

Ide o tzv. defenzívny sektor – čo znamená, že je menej závislý od vývoja ekonomického cyklu. V prípade nepriaznivej ekonomickej situácie je dopad na tento sektor nižší, než na iné odvetvia. Zdravie je skrátka prioritou každého človeka, aj keď sa naša finančná situácia zhorší, odpustíme si skôr nové auto, výmenu nábytku, dovolenku alebo nové oblečenie, na liekoch alebo potrebnom vyšetrení nešetríme. Preto spotreba liekov či zdravotníckeho materiálu počas nepriaznivej ekonomickej situácie klesá len mierne.

V roku 2018 bola takmer jedna pätina obyvateľov EÚ vo vekovej skupine 65 a viac rokov. Podiel osôb vo veku 80 alebo viac rokov by sa mal do roku 2100 viac než zdvojnásobiť a dosiahnuť 14,6 % celkového počtu obyvateľov.

Zdroj: Eurostat

Budú rásť výdavky na zdravotníctvo aj v budúcnosti?

Tlak na zvyšovanie výdavkov na zdravotníctvo bude pokračovať aj v budúcnosti. Hlavnými faktormi tohto zvýšenia sú:

  • Starnúce obyvateľstvo
  • Rastúce príjmy a očakávania, pokiaľ ide o kvalitu zdravotnej starostlivosti
  • Technologický pokrok

Svetová populácia starne, čo je dôsledkom rastúcej priemernej dĺžky života a klesajúcej pôrodnosti. Nárast podielu staršej populácie jednoznačne znamená dlhodobé zvyšovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť. Starší ľudia sú viac náchylní na chronické choroby, čo vedie k vyššiemu dopytu po zdravotnej starostlivosti. Mnohé lieky sa častokrát užívajú denne, napríklad lieky na cholesterol alebo srdce. Ich spotreba je teda veľká, hoci rastúca dostupnosť generických liekov (čo sú spoľahlivé a lacnejšie alternatívy k originálnym liekom) a ich lacná výroba obmedzujú marže. Na druhej strane sme však svedkami ich rastúcej spotreby, čo firmám generuje stabilné tržby a zisky.

Životná úroveň sa zvyšuje, viac ľudí sa presunie do strednej triedy v rozvíjajúcich sa krajinách – čo znamená väčší dopyt po kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Analýzy ukazujú, že spolu s rastom HDP na obyvateľa sa zvyšujú aj výdavky na zdravotnú starostlivosť na obyvateľa. Bohatšia Čína spolu s ostatnými rozvíjajúcimi sa ekonomikami zvýši dopyt po zdravotníckych službách.

Technologický pokrok je významnou súčasťou zdravotníctva ako takého a nasledujúce roky tieto trendy ešte prehĺbia. Výskum a vývoj priniesol využívanie nových biomedicínskych a zdravotníckych postupov a technológií, či rôznych aplikácií. Poznáme inovatívne biotechnológie, liečivá, diagnostické a terapeutické postupy, prostriedky zdravotníckej techniky či informačné a komunikačné technológie v zdravotníctve.

Zdravotníctvo budúcnosti – najvýznamnejšie trendy

Očakávame, že budeme svedkami ďalších inovácií v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré výrazne zlepšia dlhodobé výsledky tohto odvetvia. Aké sú najvýznamnejšie trendy?

Umelá inteligencia – používa sa napríklad na analýzu genetických informácii, ktoré následne slúžia na nastavenie správnej liečby. Existujú spoločnosti, ktoré ju využívajú na analýzu zložitých markerov na identifikáciu prítomnosti rakoviny. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pomáha v rozhodovacích procesoch. Farmaceutické spoločnosti si zasa sľubujú od využitia umelej inteligencie skrátenie času a zníženie nákladov potrebných na výskum a vývoj nových liekov.

Robotika – ktorá sa týka trhu s lekárskou technikou. Zdravotnícke nástroje a implantáty sa zmenšujú, čo má za následok menej invazívne zákroky s kratšou traumou a rýchlejším časom potrebným na zotavenie. Znižuje sa možnosť komplikácií a s tým súvisiace náklady. Vznikli nositeľné zariadenia, ktoré počas dňa umožňujú kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta a následne jeho lepšiu diagnostiku. Ďalším využitím robotov v zdravotníctve je odbremenenie nemocničného personálu od opakujúcich sa či fyzicky náročných úloh.

Biologická liečba – je jednou z najväčších inovácií v súčasnej medicíne. Biologické lieky pochádzajú zo živých organizmov, ako sú živé bunky, ktoré boli upravené pomocou biotechnológie. To umožňuje týmto živým organizmom alebo bunkám vytvoriť účinnú látku. Následne sa táto účinná látka z buniek získa. Príkladom biologického lieku, ktorý niečo hovorí aj širšej verejnosti, môžu byť rôzne očkovacie látky, humánny inzulín alebo rastový hormón. Biologické lieky sa vyvíjajú pre rôzne ochorenia (napr. aj na liečbu autoimunitných a nádorových ochorení či génovú terapiu).

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti – v tom zmysle, ako komunikujú lekári medzi sebou a so svojimi pacientami – presun do on-line sveta. Pandémia koronavírusu urýchli zavádzanie ďalších inovatívnych prístupov tak, aby zdravotná starostlivosť bola dostupná v každom čase a zároveň bola aj efektívna.

Investícia do zdravia

Predpokladáme, že dopyt po zdravotníckej starostlivosti a službách spojený s rastom výdavkov – či už súkromných, alebo verejných – bude v nasledujúcich rokoch rásť. Podpíše sa pod to starnutie obyvateľstva, zvyšovanie životnej úrovne, zdravý životný štýl či rozvoj inovatívnych technológií. To by malo zabezpečiť stabilný rast príjmov a ziskov spoločností z tohto sektora. Zdravotnícky priemysel tak môže nielen zlepšiť zdravie miliónov ľudí na celom svete, ale môže byť aj vhodnou investičnou príležitosťou, ktorá zlepší stav vašich financií.