Investičné pohľady: komentár k dianiu na finančných trhoch - február 2023

prečítané do 5 minút

20.2.2023

Vydarený štart roka 2023

Rok 2022 - rok, na ktorý je najlepšie zabudnúť

Kombinácia vplyvu geopolitických udalostí, pretrvávajúcich následkov pandémie a ostražitosti centrálnych bánk spôsobila, že analytici v uplynulom roku neustále revidovali prognózy inflácie smerom nahor a prognózy rastu hospodárstva smerom nadol.

Dirk Thiels, investičný stratég, KBC Asset Management

„Rok 2022 bol rokom, na ktorý je najlepšie čo najrýchlejšie zabudnúť. Oživenie akciových trhov a rastúce výnosy dlhopisov by mohli z roku 2023 urobiť dobrý investičný rok. Pretrvávajúca vysoká inflácia a ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb by sa však v krátkodobom horizonte mohli prejaviť v oveľa slabšej ekonomike a oveľa nižších ziskoch podnikov. Preto zostávame opatrní, naďalej pozorne sledujeme vývoj, aby sme boli pripravení zmeniť kurz.“

Centrálne banky si udržujú prísny pohľad

Klesajúce ceny energií poskytujú Európe určitý priestor na vydýchnutie, v dôsledku čoho je hospodársky rast lepší, než sa očakávalo. Globálny hospodársky rast môže podporiť aj opätovné otvorenie čínskej ekonomiky po tom, ako opustila politiku nulovej tolerancie voči covidu.

Na druhej strane, situácia v USA je menej priaznivá, najmä v priemysle a na trhu s bývaním. To by mohlo v krátkodobom horizonte viesť k spomaleniu rastu ekonomiky. Keďže sa však trh práce drží dobre, v súčasnosti očakávame len mierne spomalenie rastu.

Bez ohľadu na lepšie údaje o inflácii centrálne banky držia situáciu na uzde. Úrokové sadzby boli začiatkom februára opäť zvýšené a v nasledujúcich mesiacoch možno očakávať ich ďalšie zvyšovanie. Cieľ sa nemení, je ním zníženie tempa rastu cien tovarov a služieb.

Sľubný začiatok roka 2023 na akciových trhoch ... ale výzvy nezmizli

Uvoľnenie čínskej politiky nulovej tolerancie voči covidu, zlepšujúci sa hospodársky výhľad v Európe aj vďaka nižším cenám plynu a rýchlejší než očakávaný pokles v tempe inflácie povzbudzujú investorov, čo má za následok silný začiatok roka 2023 na európskych a ázijských akciových trhoch. Niektoré štrukturálne výzvy, ako je napríklad vojna na Ukrajine, však nezmizli.

Investori budú pravdepodobne ešte nejaký čas čeliť vyšším úrokovým sadzbám. Americký Fed aj Európska centrálna banka len zriedkavo zvyšujú úrokové sadzby takým rýchlym tempom. Budeme si musieť počkať, ako to v konečnom dôsledku ovplyvní výdavky spotrebiteľov a podnikov. Ekonomické účinky týchto zvýšení pravdepodobne pocítime v nasledujúcich štvrťrokoch.

Nateraz ceny akcií nezohľadňujú vplyv spomalenia ekonomického rastu na zisky podnikov. Prognózy analytikov pre podnikové zisky v roku 2023 sú zatiaľ pozitívne, no v priebehu roka môžu byť revidované smerom nadol.

Nastúpiť na palubu v správnom čase

Stále ešte čakáme na najvhodnejší čas na výraznejší vstup do akcií. Sme pripravení upraviť náš kurz, ak sa ekonomická situácia zlepší. Sme však pripravení rovnako rýchlo zmeniť kurz, ak by trh vykazoval negatívnu reakciu na ťažkosti v ekonomike.

Siegfried Top, investičný stratég, KBC Asset Management

"Akciové trhy začali rok 2023 dobre vďaka poklesu cien plynu v Európe, rýchlejšiemu než očakávanému poklesu inflácie a opätovnému otvoreniu čínskej ekonomiky. Investori očakávajú, že centrálne banky znížia úrokové sadzby, tieto očakávania však môžu byť predčasné. Mierne sme zvýšili riziko v portfóliách, ale ešte je príliš skoro na to, aby sme sa naplno pustili do akcií."

Pohľad do našej kuchyne

Od začiatku roka sme v našej investičnej stratégii uskutočnili niekoľko úprav.

Zvýšili sme zastúpenie európskych bánk z dôvodu ich nízkeho ocenenia a pozitívneho vplyvu rastu úrokových sadzieb na ich ziskovosť.

Sme pozitívnejšie naladení na sektor základných materiálov, a to aj na chemický priemysel (znovuotvorenie hospodárstva v Číne, nižšie ceny plynu a lepšie ukazovatele dôvery v Európe) aj ťažobný priemysel (znovuotvorenie hospodárstva v Číne, nízke zásoby, slabý USD).

Ubrali sme plyn pri farmaceutických spoločnostiach (dôvodom sú vysoké ceny akcií farmaceutických spoločností a v USA aj dopad zákona o znížení inflácie), ale stále zostávame v tomto sektore nadvážení.

Navýšili sme investície do firemných dlhopisov, dlhopisov s vysokým výnosom a dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov, ktoré sme mali predtým podvážené. Do hry ich vrátili rast výnosov do splatnosti a zlepšenie vybraných ukazovateľov.

Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií.

Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktuje vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.

Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje.