Investičný Zoom: Aká je jeseň na finančných trhoch?

September nám priniesol príjemné, takmer letné počasie. Pre akciové trhy však deviaty mesiac v roku býva historicky najmenej priaznivým mesiacom, čo sa potvrdilo aj teraz. Poďme sa bližšie pozrieť na dianie na finančných trhoch a výhľady KBC Asset Management na ďalšie obdobie.

prečítané do 5 minút

13.10.2023

Nemáte čas alebo príležitosť pozrieť si video? Prečítajte si zhrnutie.

Inflácia naďalej klesá a cyklus zvyšovania úrokových sadzieb je zrejme na konci

Ročná inflácia v eurozóne klesla v septembri na 4,3 %. Slovensko je na tom z členov eurozóny najhoršie. Ceny u nás rástli medziročne o 8,9 %. Postupne sa však dočkáme nižšej inflácie aj u nás.

Snaha centrálnych bánk bojovať proti inflácii zvyšovaním úrokových sadzieb pravdepodobne prináša výsledky a súčasné sadzby sú zrejme na vrchole. Očakávať však skoré znižovanie nie je veľmi na mieste. Európska aj americká centrálna banka naznačili, že sadzby na takto vysokých úrovniach budú udržiavať dlhšie obdobie, kým inflácia neklesne bližšie k ich 2 % cieľu.

(Nielen) európska ekonomika rastie pomaly

Rast európskej ekonomiky sa zastavil. V druhom štvrťroku dosiahol len symbolických 0,1 % a očakávania na ďalšie obdobie sú nastavené tiež nízko. Dôvodom je slabý výkon najväčšej európskej ekonomiky – Nemecka.

Nedarí sa ani druhej najväčšej ekonomike sveta – Číne. Vládne podporné programy na oživenie rastu zatiaľ neboli účinné.

Akciové trhy v septembri prežili ťažšie chvíle. Ako sa im bude dariť do konca roka?

Na finančných trhoch prevláda neistota. Pre európske aj americké akciové trhy bol september najhorším mesiacom v roku, keď stratili od 2 do 6 %.

Pre dlhodobé investovanie je ale krátkodobý pokles akcií dobrou príležitosťou na navýšenie pravidelných investícií alebo mimoriadne jednorazové investície. Máme možnosť nakúpiť akcie takpovediac „v zľave”.

Napriek zlému septembru akcie dokázali priniesť investorom od začiatku roka zhodnotenie v priemere takmer 7,5 %. Takú dobrú výkonnosť, akú dosahovali akcie v prvom polroku, do konca tohto roka a ani v budúcom roku neočakávame.

Z neistoty na finančných trhoch tak ťažia dlhopisy, ktorých výnosy dosahujú 15-ročné maximá.

Ako sme reagovali na tento vývoj v našej aktuálnej investičnej stratégii?

Akcie

Akciovú časť nášho portfólia držíme mierne pod neutrálnou úrovňou. Investovali sme do akcií spoločností, ktoré majú defenzívny charakter, ako napríklad producenti potravín a nápojov, energetické spoločnosti a spoločnosti z finančného sektora. Týmto spoločnostiam sa darí aj v čase slabého ekonomického rastu.

V portfóliu máme aj zastúpenie technologických firiem a výrobcov čipov, ktoré sú naďalej podporované témou umelej inteligencie. Po korekcii cien akcií sme za výhodnejšie nižšie ceny nakúpili akcie výrobcov oblečenia a luxusných doplnkov.

Zo svetových regiónov sa zameriavame na Áziu a Japonsko. Zvýšili sme zastúpenie spoločností z USA a zlepšil sa aj náš výhľad na krajiny eurozóny z mierne negatívnej na neutrálnu úroveň.

Dlhopisy

V dlhopisovej časti nášho portfólia sme navýšili podiel dlhopisov s dlhšou splatnosťou. Väčší dôraz kladieme na vládne dlhopisy USA a kvalitné firemné dlhopisy spoločností z rozvíjajúcich sa krajín.

Hotovosť

Aktuálne sadzby na peňažných trhoch prinášajú pomerne zaujímavé zhodnotenie. Časť nášho portfólia preto tvorí aj hotovosť.

Aké riziká v najbližšom období vidíme v KBC Asset Management?

Najväčšie riziko prinášajú ceny zemného plynu, ktoré v Európe pred začiatkom zimnej vykurovacej sezóny narástli vplyvom štrajkov v Austrálii. Ďalším rizikom sú rastúce ceny ropy kvôli obmedzovaniu produkcie v Saudskej Arábii a Rusku a zvyšovaniu dopytu v USA. Neistotu na finančné trhy bude naďalej prinášať aj situácia v Číne.

Rovnako pozorne sledujeme aj situáciu na Blízkom východe, ktorá vyústila do otvoreného násilného konfliktu medzi Izraelom a Hamasom a priniesla zvýšené napätie aj na finančné trhy. Zatiaľ to na ich vývoj nemalo výraznejší vplyv. Zhoršenie však môže nastať, ak sa boje začnú šíriť regiónom alebo by sa do vojny zapojili aj ďalšie štáty.

S ČSOB a správcovskou spoločnosťou KBC Asset Management sa investorom môže stať každý. Čím skôr s investovaním začnete, hoci aj s menšou sumou, tým máte väčšiu šancu dosiahnuť svoje finančné plány. Pravidelne aj jednorazovo investovať viete aj z pohodlia domova cez ČSOB SmartBanking. Môžete navštíviť aj ktorúkoľvek pobočku ČSOB a využiť bezplatné investičné poradenstvo.

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

S investíciou do fondu je spojené aj riziko.Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Najnovšie články

Viac článkov