Investičný Zoom: Aká je jesenná ponuka? Vysoké sadzby a akcie v zľave

Americký akciový index S&P500 klesol z júlových maxím takmer o 10 % a dostal sa do fázy korekcie. Americké akcie si tak pripísali tretí stratový mesiac za sebou, čo sa naposledy stalo počas covidového obdobia. Ako tento pokles trhov vnímať a mali by ste mať obavy o svoje investície?

prečítané do 5 minút

22.11.2023

Nemáte čas alebo príležitosť pozrieť si video? Prečítajte si zhrnutie.

Inflácia v klesajúcom trende, úrokové sadzby na vrchole

  • Septembrová inflácia v eurozóne klesla pod 3 %, čo je najnižšia úroveň od júla 2021. ECB predpokladá, že sa na 2 % inflačný cieľ dostane v roku 2025. Na Slovensku dosiahla 8,2 %, no klesajúci trend je jasný.
  • Európska centrálna banka ani americký Fed na posledných zasadnutiach menovú politiku nezmenili. Trhy to vyhodnotili ako koniec cyklu zvyšovania úrokových sadzieb. V USA však nemôžeme úplne vylúčiť ešte jedno zvýšenie do konca roka. Bude závisieť od vývoja na tamojšom trhu práce a spotreby domácností, no podľa viacerých indikátorov už vidieť mierne spomaľovanie americkej ekonomiky.

Firemná výsledková sezóna za 3. štvrťrok sa vyvíja lepšie, no ceny akcií klesajú

  • Počas októbra na akciových trhoch prevládala neistota. Akcie strácali napriek prekvapivo dobrým firemným výsledkom, hlavne v USA. Na výkonnosť akcií nepriaznivo vplýval prebiehajúci konflikt na Blízkom východe, vysoké úrokové sadzby a rast dlhopisových výnosov, pre ktoré investori uprednostňovali dlhopisy pred rizikovejšími akciami.
  • Korekcia, teda pokles trhov o 10 percent a viac, je ale bežnou súčasťou vývoja na finančných trhoch. Výrazné zisky akcií v prvom polroku predstihli reálny vývoj ekonomiky, k čomu výrazne prispela eufória okolo témy umelej inteligencie.
  • Z pohľadu dlhodobého investovania krátkodobý pokles trhov vytvára vhodnú príležitosť na dokúpenie akcií za výhodnejšie ceny alebo navýšenie sumy pravidelných investícií.

Ako sme reagovali na jesennú korekciu akciových trhov v našej aktuálnej investičnej stratégii?

AKCIE

Upravili sme výhľad na akcie na neutrálnu úroveň. Zároveň sme využili pokles ich cien na dokúpenie za hotovosť. Vhodnou kombináciou technologických akcií s necyklickými akciami a akciami zo sektorov, ako je napríklad zdravotníctvo alebo výroba potravín a nápojov, sa nám v akciovom portfóliu podarilo aj pri poklese trhov udržať zaujímavú výkonnosť. Aj vaše investície v podielových fondoch ČSOB sa tak zhodnocujú na základe dobrých finančných výsledkov veľkých technologických firiem, ako Microsoft alebo NVIDIA, či silných hráčov zo sektora zdravotníctva – NovoNordisk a AstraZeneca alebo výrobcu potravín Nestlé, ktoré majú výrazné zastúpenie v našich akciových portfóliách.

Zo svetových regiónov pozornosť smerujeme viac na Áziu a Japonsko na úkor Severnej Ameriky a Európy. Červenú má u nás aktuálne ťažký priemysel a ťažba surovín, realitný sektor a Čína.

DLHOPISY

V dlhopisovej časti nášho portfólia sa postupne zameriavame na dlhopisy s dlhšou splatnosťou. Inflácia klesá, úrokové sadzby sú zrejme na vrchole a s očakávaním ich postupného klesania sa dlhopisy stávajú opäť dôležitou a stabilizujúcou zložkou investičných portfólií, keďže okrem zaujímavých kupónových platieb bude mať pokles trhových úrokových sadzieb pozitívny efekt na rast cien dlhopisov.

V rámci rôznych dlhopisových segmentov aktuálne uprednostňujeme americké vládne dlhopisy a kvalitné firemné dlhopisy pred vládnymi dlhopismi eurozóny, firemnými dlhopismi z rozvíjajúcich sa krajín a rizikovejšími „high yield“ dlhopismi.

HOTOVOSŤ

Vzhľadom na pomerne zaujímavé výnosy malú časť nášho portfólia držíme aj v hotovosti a krátkodobých nástrojoch peňažného trhu.

Aký vývoj na finančných trhoch očakávame v KBC Asset Management do konca tohto roka?

Napriek októbrovej korekcii sa akciám v prvom novembrovom týždni opäť dobre darilo. Prispelo k tomu najmä presvedčenie, že úrokové sadzby viac neporastú. Výnosy amerických dlhopisov poklesli z ich maxím. V prípade ďalšieho poklesu akcií v tomto roku je vhodné uvažovať o ich dokupovaní. Pri dlhopisoch očakávame do konca roka postupnú stabilizáciu ich výnosov. Riziká, najmä pre ceny ropy a komodít, naďalej prináša geopolitické napätie medzi Čínou a Taiwanom, prebiehajúci konflikt na Blízkom východe a ruská agresia na Ukrajine.

S finančnou skupinou ČSOB a správcovskou spoločnosťou KBC Asset Management sa investorom môže stať každý. Čím skôr s investovaním začnete, hoci aj s menšou sumou, tým máte väčšiu šancu dosiahnuť svoje finančné plány. Pravidelne aj jednorazovo viete investovať aj z pohodlia domova cez ČSOB SmartBanking. Môžete taktiež navštíviť ktorúkoľvek pobočku ČSOB a využiť bezplatné investičné poradenstvo.

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

S investíciou do fondu je spojené aj riziko.Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Najnovšie články