Investičný Zoom: Ako letné mesiace ovplyvnili finančné trhy a investičnú stratégiu ČSOB?

Dovolenkové obdobie sa pomaly, ale isto končí, finančné trhy si však svoj oddychový čas nevybrali. Najväčšie riziko naďalej predstavuje inflácia. Čo sa udialo a aký vývoj v KBC Asset Management a ČSOB očakávame v najbližšom období?

prečítané do 5 minút

14.9.2023

Nemáte čas alebo príležitosť pozrieť si video? Prečítajte si zhrnutie.

Umelá inteligencia ťahá technologický sektor nahor

Firemná výsledková sezóna za 2. štvrťrok nepriniesla výraznejšie prekvapenia. Výnimkou bola spoločnosť NVIDIA, ktorá prekonala už aj tak optimistické očakávania analytikov. Kým prednedávnom sa ešte viedla debata, či je téma umelej inteligencie len bublinou, NVIDIA sa zaradila medzi hodnotové akcie a potvrdila, že AI je téma, ktorá ťahá nahor celý technologický sektor.

Ako sme na to reagovali v KBC Asset Management?: Neutrálny výhľad udržiavame aj na sektor komunikačných služieb a IT. Očakávania finančných výsledkov spoločností v podsektore médií rastú, výnosy z reklamy rástli a technologické spoločnosti sa vezú na vlne okolo umelej inteligencie. Preto sme zlepšili výhľad na sektor výroby polovodičov z mierne negatívneho na neutrálny. Ďalší podsektor, telekomunikácie, je rovnako atraktívny pre svoj defenzívny charakter.

Inflácia na Slovensku v júli klesla

Prichádzajúce štatistické údaje potvrdzujú, že inflácia už dosiahla svoj vrchol a v súčasnosti naďalej klesá. V júli miera inflácie v Spojených štátoch klesla na 3,2 %, v eurozóne bola o čosi vyššia s hodnotou 5,3 %. Na Slovensku ceny narástli v júli medziročne o 9,7 %, čo je najmenej od februára 2022. O pokles sa postarali najmä nízke ceny energií.

Jadrová inflácia však zostáva stále na vysokej úrovni

A ovplyvňuje tým politiku centrálnych bánk aj hospodársky rast. Finančné trhy však nestrácajú optimizmus a vrchol cyklu zvyšovania úrokových sadzieb zo strany americkej a európskej centrálnej banky očakávajú na jeseň tohto roka. Či to tak naozaj bude a kedy sa sadzby začnú znižovať, však zostáva neisté a vedie k výkyvom vo výnosoch dlhopisov.

Ekonomike USA sa darí dobre, rast v Európe a Číne je sklamaním

V krajinách zameraných na priemysel, akými sú aj Nemecko a Čína, vidíme pokles priemyselnej aktivity aj spomalenie hospodárskeho rastu. K poklesu podnikateľskej dôvery v priemysle sa pridal aj sektor služieb a ekonomika Nemecka je tak blízko recesie.

Ako sme na to reagovali v KBC Asset Management?: Vzhľadom na pokles podnikateľskej dôvery v sektoroch priemyslu a služieb máme neutrálny výhľad na spoločnosti v rámci priemyslu, aj sektoru ťažby surovín a základných materiálov.

Očakávané oživenie čínskej ekonomiky po opätovnom otvorení hospodárstva po Covide a jeho vplyv na globálny rast nenastalo. Pridali sa k tomu ešte problémy v realitnom sektore a deflácia.

Ekonomike USA sa darí lepšie a to vďaka nižším cenám energií a pokračujúcemu rastu zamestnanosti. Je zrejmé, že ich ekonomika sa vysporiadala s prostredím vysokej inflácie najlepšie. Predpokladaný scenár miernej recesie v dôsledku sprísnenia menovej politiky sa tak nenaplnil a nahradilo ho očakávanie „mäkkého pristátia“ v budúcom roku.

Ako sme na to reagovali v KBC Asset Management?: Ázia a Japonsko patria naďalej medzi preferované regióny. Z dôvodu slabej výkonnosti čínskej ekonomiky sa zameriavame na presmerovanie investícií z Číny do iných krajín v rámci ázijského regiónu. Mierne sa zlepšil náš výhľad na región Severnej Ameriky.

Aké ďalšie strategické kroky v investíciách sme podnikli?

Akciová zložka

  • Hoci sa ekonomike darí lepšie, než boli očakávania, trhy sa zdajú byť až príliš optimistické ohľadom ďalšieho vývoja, čo prináša riziká. Preto máme naše portfólio aj naďalej nastavené defenzívne a akciovú zložku držíme pod neutrálnou úrovňou.
  • Na základe dobrých údajov zo sektora tovarov dlhodobej spotreby sme zmenili náš výhľad na tento sektor z mierne podváženého na neutrálny.
  • Na sektor financií udržiavame neutrálny výhľad, rovnako neutrálny výhľad máme na energetický sektor.
  • Z dôvodu defenzívneho nastavenia našich portfólií tiež preferujeme necyklické sektory ako sú tovary dennej spotreby a zdravotníctvo.
  • V tematickom investovaní sme tému PRE BUDÚCNOSŤ posunuli nadol z neutrálu do mierneho podváženia a tému PRE RADOSŤ zasa nahor z mierneho podváženia do neutrálu.

Dlhopisová zložka

Dlhopisy vzhľadom na rast úrokových sadzieb a očakávanie ukončenia cyklu ich zvyšovania aktuálne ponúkajú zaujímavé výnosy. Preto sme postupne upravovali duráciu, teda dobu splatnosti dlhopisového portfólia, k dlhším splatnostiam a investície do dlhopisovej zložky sme mierne navýšili nad neutrálnu úroveň. Naďalej výrazne podvažujeme štátne dlhopisy krajín eurozóny, preferujeme vládne dlhopisy USA. Atraktívnejšie výnosy ponúkajú podnikové dlhopisy, kde vyberáme len zo spoločností s lepším ratingom (v investičnom pásme) a dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín denominovaných v USD.

Aké riziká pre najbližšie obdobie vidíme v KBC Asset Management?

Najväčšie riziko naďalej predstavuje inflácia. Tá jadrová zostáva nad inflačnými cieľmi centrálnych bánk, a to ako v Európe, tak aj v USA. To bude mať vplyv na nastavenie politiky centrálnych bánk a následne aj hospodársky rast. Po spomalení rastu vo výrobnom sektore došlo k poklesu aj v sektore služieb, a to v Európe aj Číne. Čínska vláda navyše musí čeliť problémom na realitnom trhu a deflácii. Očakávané vládne podporné programy zatiaľ zostávajú len na úrovni politických vyjadrení.

S ČSOB a správcovskou spoločnosťou KBC Asset Management sa investorom môže stať každý. Čím skôr s investovaním začnete, hoci aj s menšou sumou, tým máte väčšiu šancu dosiahnuť svoje finančné plány. Pravidelne aj jednorazovo investovať viete aj z pohodlia domova cez ČSOB SmartBanking alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB a využite bezplatné investičné poradenstvo.

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

S investíciou do fondu je spojené aj riziko.Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Najnovšie články