Investičný Zoom: Americké akcie pokračujú v raste a trhajú rekordy

Po krátkom novoročnom zaváhaní akciové trhy opäť naskočili na rastovú vlnu, čo podporilo aj zhodnotenie investícií vo fondoch KBC Asset Management. Viaceré akciové indexy prepisovali svoje historické maximá a dlhopisy vykázali skôr zmiešané výsledky. Poďte sa s nami pozrieť, čo všetko sa udialo na finančných trhoch.

prečítané do 5 minút

14.2.2024

Nemáte čas alebo príležitosť pozrieť si video? Prečítajte si zhrnutie.

Americkej ekonomike aj akciám sa darí nad očakávania

 • Po krátkom zaváhaní v prvých dvoch týždňoch nového roka bola výkonnosť akciových trhov opäť nad očakávania dobrá. Americký akciový index S&P 500 v piatok 9. februára po prvýkrát uzatvoril nad hranicou 5000 bodov.

Zdroj údajov: Refinitiv / Graf: KBC AM Slovensko

 • Inflácia trvalo klesá. Centrálne banky sa zhodujú, že ďalšie zvyšovanie sadzieb tak už nebude nutné.
 • Americkej ekonomike sa stále darí dosahovať solídny rast.
 • K rastu akciových trhov prispela aktuálna výsledková sezóna, v rámci ktorej firmy zverejňujú svoje hospodárske výsledky za posledný štvrťrok minulého roka. Priniesla viaceré pozitívne prekvapenia. Po miernom sklamaní z nepresvedčivého výkonu technologických spoločností Microsoft, AMD a Alphabet potešili dobrými finančnými výkazmi Meta, Netflix, Amazon a tiež súčasný obľúbenec trhov nVidia.
 • Americké akcie a zvlášť technologický sektor sa už môžu javiť ako nadhodnotené. Zdá sa, že téma umelej inteligencie má ešte stále potenciál prispievať k ich rastu aj v tomto roku.

Centrálni bankári sa snažia krotiť prílišný optimizmus finančných trhov

 • Klesajúca inflácia a dobrý výkon americkej ekonomiky podporujú očakávania trhov, že centrálne banky začnú rýchlo znižovať úrokové sadzby.
 • Americkí aj európski centrálni bankári však ponechali v januári sadzby bez zmeny na súčasných vysokých úrovniach. Potvrdili, že boj s infláciou ešte nie je úplne na konci. Obe centrálne banky k naštartovaniu obratu v menovej politike chcú vidieť viac presvedčivých údajov o tom, že návrat inflácie k 2 % nie je do budúcna ohrozený.
 • Silný americký trh práce, vysoký spotrebiteľský dopyt aj rastúce geopolitické riziko vo svete môže naďalej prispievať k cenovým šokom.
 • Schladenie očakávaní rýchleho znižovania sadzieb malo vplyv na pokles cien dlhopisov, najmä tých s kratšou splatnosťou.

Investičnú stratégiu ladíme neutrálne

AKCIE

DLHOPISY

HOTOVOSŤ

 • Očakávania trhov, že centrálne banky začnú znižovať sadzby už v marci, vnímame ako príliš optimistické.
 • Zastúpenie akcií, dlhopisov aj hotovosti preto v portfóliách našich fondov udržiavame naďalej na bezpečnej neutrálnej úrovni.
 • Pozorne sledujeme riziká, ktoré môžu krátkodobo pôsobiť na výkyvy finančných trhov. Ide najmä o stále príliš silný trh práce, rastúcu spotrebu domácností v USA a pokračujúce vojenské konflikty na Ukrajine a v Izraeli. Teroristické útoky na kontajnerové lode v Červenom mori a problémy s plavbou pre nedostatok vody v Suezskom prieplave spôsobujú oneskorenie dodávok tovarov a pokles produkcie firiem.
 • V akciách:
  • Naďalej uprednostňujeme defenzívne sektory, akými sú výroba produktov dennej spotreby pre domácnosti, potraviny a nápoje. Ďalej zdravotníctvo, ale aj výkonné akcie zo sektora informačných technológií a bankovníctva.
  • Vzhľadom na pokles volatility dlhodobých úrokových sadzieb sme zvýšili váhu realitného sektora na neutrálnu úroveň.
  • Regionálne sme zameraní viac na ázijské, hlavne japonské akcie, menej na americké, ktoré sa zdajú byť nadhodnotené.
 • Pri dlhopisoch:
  • Preferujeme vládne dlhopisy USA a kvalitné firemné dlhopisy spoločností s dobrým ratingom.
  • Zvýšili sme váhu dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín a dlhopisov s vysokým výnosom na neutrálnu úroveň.

Aj v roku 2024 myslite na svoju lepšiu finančnú budúcnosť s finančnou skupinou ČSOB a správcovskou spoločnosťou KBC Asset Management. Čím skôr s investovaním začnete, hoci aj s menšou sumou, tým máte väčšiu šancu dosiahnuť svoje finančné plány. Pravidelne aj jednorazovo viete investovať aj z pohodlia domova cez aplikáciu ČSOB SmartBanking. Môžete tiež navštíviť ktorúkoľvek pobočku ČSOB a využiť bezplatné investičné poradenstvo.

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Najnovšie články