Investičný Zoom: Centrálne banky sú naďalej vo vojne s vysokou infláciou

Súboje centrálnych bankárov s vysokou infláciou tak, zdá sa, budú ešte náročné a zdĺhavé.

prečítané do 5 minút

30.6.2023

  • Európska centrálna banka (ECB) na júnovom zasadnutí už ôsmykrát zvýšila úrokové sadzby, opäť o štvrť percenta na 4,00 % a v boji s vysokou infláciou je odhodlaná rozhodne pokračovať až do splnenia svojho 2 % inflačného cieľa, no dosiahnutie tejto méty neočakáva skôr, než v roku 2026.
  • Americká centrálna banka (FED) si v júni vybrala krátky oddychový čas, keď sadzby ponechala bez zmeny (5,00 – 5,25 %), ale zároveň „zatrúbila“ do útoku, keď v komentároch naznačila ďalšie dve možné zvýšenia sadzieb ešte v tomto roku, pretože jadrová inflácia neklesá podľa očakávaní.

Ako na túto situáciu zareagovali akciové trhy?

Rally na akciových trhoch, ktorá odštartovala na začiatku tohto roka, pokračuje ďalej vo vysokom tempe. Indexy ťahá nahor technologický sektor, ktorému dostatok paliva na rast dodáva aktuálny „boom“ témy umelej inteligencie (AI). Technologický index NASDAQ od začiatku roka narástol o 30 %, širší index S&P 500 si pripísal takmer 15 %.

1 Rally je výraz používaný pre rýchly a výrazný rast napríklad cien akcií počas relatívne krátkeho obdobia.

Ako sme na túto situáciu zareagovali v KBC Asset Management?

Pri spravovaní fondov, ktoré investorom ponúka ČSOB, pozorne sledujeme aktuálne trendy a promptne na vývoj trhov reagujeme.

V akciovej zložke sme sektorovo zameraní na komunikačné technológie a softvér, aj naďalej máme výrazné pozície v zdravotníctve a sektore tovarov dennej spotreby.

Regionálne sme zameraní na juhovýchodnú Áziu a Japonsko, naďalej majú najväčšie zastúpenie akciové tituly z rozvinutých ekonomík Európy a Severnej Ameriky. Aj keď otvorenie čínskej ekonomiky po pandemických reštrikciách malo na globálny rast menší vplyv, než sme očakávali, vyššia spotreba čínskych domácností, podporená možnými vládnymi stimulmi, by mala podporiť ekonomický rast.

Vo fondoch zodpovedného investovania sme rovnako reagovali na trend rastu umelej inteligencie, technologické spoločnosti majú v portfóliách našich fondov zodpovedného investovania výrazné zastúpenie s výhľadom ich ďalšieho rastu do budúcna.

V dlhopisových investíciách sme zameraní na kvalitné korporátne dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a dlhopisy rozvíjajúcich sa ekonomík, denominovaných v USD.

Pohľad analytika

„Zatiaľ čo obe centrálne banky (ECB aj FED) na svojich júnových zasadnutiach postupovali pri nastavení menovej politiky v súlade s našimi očakávaniami, americký FED, hoci sadzby tentokrát nezmenil, prekvapil svojou následnou jastrabou rétorikou, podľa predsedu FEDu Jeroma Powella je znižovanie sadzieb do konca roka nepravdepodobné. Naopak, ďalšie zvyšovanie sadzieb je na pláne tak v eurozóne, ako aj v USA. Zdá sa, že centrálne banky sú presvedčené o oprávnenosti vysokých sadzieb, aj keď makroekonomické dáta potvrdzujú, že ekonomický rast je veľmi slabý, dokonca podľa posledných údajov sa ekonomika eurozóny dostala do miernej recesie. Ďalší vývoj tak závisí od štatistických údajov o vývoji ekonomík v Európe a zámorí, ktoré budú postupne prichádzať a ktoré sú pod drobnohľadom centrálnych bankárov.” Rastislav Kráľ, analytik

Zmiešané fondy – alternatíva pre opatrnejších investorov

Podľa výsledkov štvrtej vlny Zisťovania o financiách a spotrebe domácností na Slovensku, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska, v roku 2021 len 6 % slovenských domácností investovalo do finančných aktív, ako sú podielové fondy, akcie alebo dlhopisy. Až 76 % finančných aktív tvorili konzervatívne produkty, napr. vklady v bankách.

Pre opatrnejších investorov tak vhodnou formou investovania môžu byť zmiešané podielové fondy, ktoré investujú súčasne do akcií a dlhopisov, prípadne aj do nástrojov peňažného trhu. Tým, že investície v zmiešaných fondoch sú široko diverzifikované, môžu tak využívať stabilné výnosy dlhopisov na vyvažovanie kolísania cien akcií.

Zmiešané podielové fondy tak môžu byť povestnou „strednou cestou“ medzi kolísavými akciovými fondmi a konzervatívnejšími dlhopisovými fondmi.

Prehľad našich podielových fondov nájdete na Vývoj podielových a investičných fondov

Pripomeňme si výhody investovania do zmiešaných fondov:

  • Nemusím byť expertom na investovanie a vyznať sa vo vývoji na svetových finančných trhoch, aktívna správa fondov to robí za mňa a promptne reaguje na zmeny na trhoch.
  • Nemusím sa rozhodovať sám, v akom pomere rozložiť moju investíciu medzi akcie, dlhopisy, alebo nástroje peňažného trhu.
  • Kolísavosť trhov v čase nemusí byť iba strašiakom, naopak, pri dlhodobom pravidelnom investovaní pracuje v náš prospech.
  • Svoju investíciu sa nesnažím „časovať“ – váhaním alebo nesprávne načasovaným rozhodnutím sa môžem pripraviť o príležitosti, ktoré v časoch kolísavosti trhov prichádzajú.

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktuje vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje.

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky ČSOB, u subdistribútorov a na www.csob.sk v časti Fondy / v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad Fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Najnovšie články

Viac článkov