Investičný Zoom: Čo priniesol rok 2023 na finančných trhoch a aké sú očakávania v roku 2024?

Rok 2023 mimoriadne prial akciovým trhom a výrazne sa darilo aj našim fondom. Aký vývoj môžeme očakávať v aktuálnom roku?

prečítané do 5 minút

11.1.2024

Nemáte čas alebo príležitosť pozrieť si video? Prečítajte si zhrnutie.

Aký bol rok 2023?

Predchádzajúci rok bol pre akciové trhy mimoriadne priaznivý a po sérii negatívnych udalostí a poklesov v roku 2022 tak rok 2023 potešil investorov aj dvojcifernými výnosmi. Trhy sa viezli na veľkej vlne nadšenia okolo témy umelej inteligencie. Inflácia postupne klesala a blíži sa k 2 % cieľu centrálnych bánk, ktoré tak už nemajú dôvod na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.

Akciové trhy na dosah historických maxím

  • Pre akciové trhy bol rok 2023 štedrý a prekonal aj tie najoptimistickejšie očakávania. Väčšina hlavných indexov na konci decembra skončila blízko svojich maxím. Americký index Dow Jones Industrial Average dokonca dosiahol svoju najvyššiu historickú hodnotu.
  • Na začiatku minulého roka bola väčšina investorov opatrná voči rizikovejším aktívam, ako sú akcie, keďže z dôvodu rýchleho sprísňovania menovej politiky zo strany centrálnych bánk prevládali obavy z možnej recesie hlavne americkej ekonomiky.
  • Ekonomika USA však postupne s poklesom inflácie namiesto recesie smerovala len k jemnému dosadnutiu, ktoré sa pretavilo aj do stabilizácie a následného poklesu trhových úrokových sadzieb v závere roka.
  • Spolu s nadšením okolo témy umelej inteligencie a očakávaním znižovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami to znamenalo výrazný prílev investícií najmä do akcií veľkých technologických firiem, ktoré majú zastúpenie aj vo fondoch KBC Asset Management. Trhová kapitalizácia tzv. Magickej sedmičky, čiže spoločností Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, nVidia, Tesla a Apple, sa zdvojnásobila na rekordných približne 30 % trhovej kapitalizácie indexu S&P 500. Týchto sedem spoločností zároveň prispelo viac ako dvoma tretinami k viac ako 24 % rastu tohto amerického akciového indexu.

Z vývoja na trhoch ťažili aj investície vo fondoch KBC Asset Management

Po dlhom období nulových až záporných výnosov sa dlhopisy opäť stávajú dôležitou a stabilizačnou zložkou v portfóliách zmiešaných fondov. Na jednej strane prinášajú zaujímavé pravidelné kupónové platby, na druhej strane očakávaný pokles trhových úrokových sadzieb v tomto roku má pozitívny efekt na rast ich cien. Spolu s dobrou výkonnosťou akciovej zložky v uplynulom roku sa to už pozitívne prejavilo aj na zhodnotení investícií v zmiešaných fondoch KBC Asset Management.

  • Fond ČSOB Rastový o.p.f. za minulý rok priniesol zhodnotenie viac ako 10 %, ČSOB Vyvážený o.p.f. zhodnotil takmer o 8 %.
  • Fondom zodpovedného investovania sa v uplynulom roku darilo ešte o niečo lepšie. Hodnota podielu vo fonde ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. vzrástla o 11 %, v ČSOB Fér Vyváženom Responsible Investing o.p.f. o vyše 8 %.

Aký vývoj na finančných trhoch očakávame v roku 2024?

Kým uplynulý rok sa niesol v znamení vysokej inflácie a boja centrálnych bánk s rastom cien takým spôsobom, že zvýšili úrokové sadzby na dlhoročné maximá, tento rok začnú úrokové sadzby klesať. Je zložité predpovedať, aký priestor na rast ešte budú mať akcie v tomto roku, keďže „haló efekt“ okolo umelej inteligencie môže postupne upadať. Okrem už spomínaných veľkých technologických firiem je tiež otázne, ktoré iné spoločnosti môžu prispievať k udržaniu tak vysokého rastu akciových indexov.

Očakávania trhov na zvyšovanie firemných ziskov, rýchle znižovanie úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk a následnú podporu rastu ekonomiky sú možno až príliš optimisticky nastavené. To môže vyústiť do sklamania a korekcie trhov v prípade zhoršenia vývoja. Kolísanie a krátkodobé poklesy sú ale prirodzenou súčasťou života finančných trhov a pokles cien je pre investorov vždy dobrou príležitosťou na doinvestovanie za nižšie ceny. Do úvahy pritom treba brať aj geopolitické riziko a prebiehajúce konflikty vo svete. Ich vyostrenie by mohlo mať vplyv na výkyvy finančných trhov a kolísanie cien komodít, hlavne ropy.

Ako máme nastavenú investičnú stratégiu v KBC Asset Management?

AKCIE

DLHOPISY

HOTOVOSŤ

Našu investičnú stratégiu máme aktuálne nastavenú neutrálne.

V akciovej časti portfólia sme naďalej zameraní na defenzívne sektory, ako tovary dennej spotreby a zdravotníctvo, ale aj sektor informačných technológií a bankovníctvo. Regionálne sme zameraní viac na ázijské, hlavne japonské akcie, pred americkými.

V dlhopisovej časti portfólia preferujeme vládne dlhopisy USA a kvalitné firemné dlhopisy spoločností s dobrým ratingom.

Aj v roku 2024 myslite na svoju lepšiu finančnú budúcnosť s finančnou skupinou ČSOB a správcovskou spoločnosťou KBC Asset Management. Čím skôr s investovaním začnete, hoci aj s menšou sumou, tým máte väčšiu šancu dosiahnuť svoje finančné plány. Pravidelne aj jednorazovo viete investovať aj z pohodlia domova cez ČSOB SmartBanking. Môžete tiež navštíviť ktorúkoľvek pobočku ČSOB a využiť bezplatné investičné poradenstvo.

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

S investíciou do fondu je spojené aj riziko.Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Najnovšie články

Viac článkov