Investičný Zoom: Finančné trhy potrápilo mierne aprílové počasie

Po úspešnom prvom štvrťroku, kedy akciové trhy prepisovali nové historické rekordy, bol apríl pre akcie menej priaznivý. Geopolitické riziko, vyššia inflácia v USA a posun začiatku znižovania úrokových sadzieb na neskôr priniesli na trhy ústup od rizikovejších aktív, akými sú akcie, a tlačili na nárast výnosov dlhopisov.

prečítané do 5 minút

20.5.2024

Nemáte čas alebo príležitosť pozrieť si video? Prečítajte si zhrnutie.

Centrálne banky sa v znižovaní úrokových sadzieb časovo rozchádzajú

Americká centrálna banka Fed na svojom zasadnutí v máji úrokové sadzby ponechala bez zmeny na dlhoročných maximách. Snaží sa tak ďalej bojovať s vyššou infláciou, spomaliť ekonomický rast a ochladiť silný trh práce. Aprílová inflácia a slabšie dáta z americkej ekonomiky ale naznačujú, že účinok vysokých úrokových sadzieb sa začína prejavovať a zamestnanosť aj rast miezd spomalili. Trhy tak očakávajú dve zníženia sadzieb – v septembri a decembri.

Napriek tomu je americká centrálna banka naďalej opatrná a odhodlaná udržiavať vysoké úrokové sadzby tak dlho, ako to bude potrebné. Bude sa rozhodovať na základe prichádzajúcich údajov o vývoji inflácie, zamestnanosti a raste miezd.

V eurozóne je situácia prehľadnejšia. Inflácia sa blíži k 2 %, štatistické dáta naznačujú odraz ekonomiky od dna a obnovenie hospodárskeho rastu v druhej polovici roka. Európska centrálna banka nezmenila svoj výhľad a prvé zníženie úrokových sadzieb očakávame už na júnovom zasadnutí. Oproti USA sa tak v Európe dočkáme skoršieho a výraznejšieho zníženia úrokových sadzieb.

Akciové trhy v apríli prešli konsolidáciou, ale naďalej zostávajú v rastovom trende

  • Po rekordnom prvom štvrťroku, keď akciové trhy rástli po celom svete, hlavné indexy v apríli mierne zaváhali. Infláciu v USA sa centrálnej banke nedarí znížiť k cieľovej hranici 2 % a znižovanie úrokových sadzieb sa tak opäť oddialilo.
  • Trhy nepotešili ani horšie výsledky technologických gigantov Meta a Apple, čo negatívne ovplyvnilo výsledky celého technologického sektora.
  • Krátkodobé výkyvy trhov sú ale súčasťou normálneho investičného cyklu. Ani finančné trhy nemôžu neprestajne rásť a z času na čas poklesnú. Bez kolísavosti cien by totiž neboli možné ani obdobia rastu. Ako investori musíte byť pripravení aj na to, že hodnota investície bude počas trvania investičného horizontu rásť a niekedy klesať.
  • História však potvrdzuje, že finančné trhy sa vždy z každej negatívnej situácie dostali. Niekedy im to trvalo dlhšie, inokedy kratšie. Napriek poklesom v apríli akcie za posledný rok naďalej prinášajú nadpriemerné dvojciferné výnosy.

Ako máme aktuálne nastavenú investičnú stratégiu?

Začiatok mája sa niesol v znamení zasadnutia americkej centrálnej banky, údajov z trhu práce a doznievajúcej firemnej výsledkovej sezóny. Aj keď Fed sadzby teraz neznížil, naďalej udržiava výhľad na minimálne jedno zníženie do konca roka. Úvahy o prípadnom raste sadzieb označil za nepravdepodobné. Spolu s horšími makro údajmi z USA, náznakmi oživenia ekonomického rastu v Európe a dobrými firemnými výsledkami spoločností Microsoft, Amazon a Alphabet (materská spoločnosť Google), to boli pre trhy pozitívne správy.

AKCIE

DLHOPISY

HOTOVOSŤ

  • Akcie sa v máji znovu nadýchli, rast výnosov dlhopisov sa zastavil a ich ceny klesli.
  • V rámci aktívnej správy zmiešaných portfólií sme tak voľnú hotovosť využili na navýšenie podielu dlhopisov s dlhšími splatnosťami. Naďalej ale preferujeme kvalitné a bezpečné vládne dlhopisy USA a firemné dlhopisy s dobrým ratingom, dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín a dlhopisy s vysokými výnosmi. Aktuálne vysoké výnosy dlhopisov a očakávané znižovanie úrokových sadzieb v druhej polovici roka, ktoré sa pozitívne premietne do nárastu cien dlhopisov, tak prináša pre naše zmiešané fondy zaujímavé možnosti na lepšie zhodnotenie.
  • Očakávané oživenie ekonomického rastu v Európe sme premietli do zmien v našom akciovom portfóliu. Mierne sme zvýšili váhu akcií výrobcov zdravotníckej techniky, producentov základných materiálov a európskych spoločností s menšou trhovou kapitalizáciou.
  • Naďalej máme aj akcie spoločností z defenzívnych sektorov, akými sú zdravotníctvo, výroba produktov dennej potreby pre domácnosti, potraviny a nápoje, európske banky, ale aj akcie veľkých amerických technologických spoločností.
  • Naopak, kvôli odkladu znižovania úrokových sadzieb v USA sme znížili váhy pri akciách spoločností z energetického a realitného sektora.
  • Regionálne sme naďalej zameraní viac na ázijské, hlavne japonské akcie, a zvýšili sme výhľad na európsky región.

Čo očakávať v najbližšom období?

Prebiehajúce vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe či napätie medzi USA a Čínou stále predstavujú značné geopolitické riziko. Prípadná eskalácia môže mať negatívny dopad na svetové finančné trhy a nárast inflácie. Možnosť udržania vyšších úrokových sadzieb na dlhší čas, ktoré by spomaľovalo oživenie ekonomického rastu a rast firemných ziskov by tak zvyšovalo pravdepodobnosť výraznejšej korekcie cien hlavne amerických akcií.

Prekvapivo dobré výsledky firiem za prvý štvrťrok prispeli začiatkom mája k zlepšeniu sentimentu na akciových trhoch a dlhopisy ponúkajú po dlhých rokoch nulových sadzieb veľmi atraktívne výnosy. To aktuálne prináša zaujímavú investičnú možnosť v podobe zmiešaných fondov pod správou KBC AM. Navštívte najbližšiu pobočku ČSOB banky a využite možnosť bezplatného poradenstva. Alebo investujte aj cez smartfón s aplikáciou ČSOB SmartBanking, kde môžete investovať jednorazovo či zriadiť si investičný program a jednoducho investovať pravidelne.

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

S investíciou do fondu je spojené aj riziko.Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.