Investičný Zoom: Hroziaci požiar v bankovom sektore sa podarilo uhasiť už v zárodku

Zatiaľ, čo sa akciové trhy sa vezú na jarnej zelenej vlne optimizmu, vysoká inflácia stále nedáva centrálnym bankárom priestor na oddych.

prečítané do 5 minút

2.6.2023

Centrálne banky sú proti vysokej inflácii naďalej v ofenzíve

  • Európska centrálna banka začiatkom mája zvýšila siedmykrát základné úrokové sadzby, tentokrát o štvrť percenta, na 3,75 % a je odhodlaná naďalej rázne pokračovať v boji s vysokou infláciou.
  • Americká centrálna banka, známa ako FED, rovnako pridala k základnej úrokovej sadzbe 0,25 % a tým ju zvýšila na úroveň 5,00 – 5,25 %. No zároveň naznačila možnosť cyklus sprísňovania menovej politiky ukončiť.

Ako sa darilo spoločnostiam?

Poveľkonočné zverejňovanie firemných výsledkov sa nieslo v pozitívnom duchu. Videli sme prevažne dobré výsledky a to najmä z technologického sektora. Niektoré veľké mená naopak sklamali. Napriek nervozite na trhoch väčšina svetových indexov od začiatku roka narástla aj viac ako o 10 %, japonské akcie sa blížia k 30-ročným maximám. Náznaky možnej recesie v USA a očakávaný nízky rast v EÚ, ale krotia príliš optimistické vyhliadky na nasledujúce obdobie.

Ako teda máme nastavenú investičnú stratégiu v ČSOB?

  • Podiel akcií v zmiešaných portfóliách sme mierne znížili pod neutrálnu úroveň v prospech hotovosti. To znamená, že aktuálne majú akcie v našich zmiešaných fondoch o trochu menšie zastúpenie, než je ich zastúpenie v indexoch, ktoré sú naším benchmarkom, teda referenčnou hodnotou, s ktorou naše fondy porovnávame napríklad z hľadiska dosahovanej výkonnosti.
  • Preferujeme defenzívne zamerané sektory, to sú tie, ktoré menej citlivo reagujú na vývoj hospodárskeho cyklu a vďaka tomu sú odolnejšie v obdobiach, keď sa hospodárstvu darí menej, ako je zdravotníctvo a farmaceutický priemysel. Naďalej sme však zameraní aj na technológie.
  • Regionálne sme orientovaní na juhovýchodnú Áziu (hlavne kvôli otvoreniu čínskej ekonomiky po zrušení pandemických obmedzení) a Japonsko. Naďalej majú najväčšie zastúpenie USA a vyspelé ekonomiky, znížili sme však ich váhu pod neutrálnu úroveň.

Pohľad analytika

„Očakávame, že FED nateraz v sprísňovaní menovej politiky nebude pokračovať, čo mení aj pohľad na dlhopisové investície. Dlhopisy s dlhšou splatnosťou sa tak opäť pomaly vracajú do hry. V portfóliách uprednostňujeme dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín denominované v USD. Štátne dlhopisy krajín eurozóny zatiaľ nepreferujeme, zo strany ECB očakávame ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb, keďže jadrová inflácia je stále na vysokých úrovniach.“ Rastislav Kráľ, analytik

Zaistené fondy – vstupná brána do sveta investovania

Aktuálna doba praje zaisteným fondom. Investorom, ktorí doteraz nemali s investovaním do fondov skúsenosti alebo fondy pokladajú za príliš rizikové, prinášajú zaistené fondy vhodnú možnosť na zoznámenie sa s princípmi a výhodami investovania.

Vďaka nastaveniu parametrov zaistené fondy ponúkajú možnosť investovania na konkrétnu dobu, ale s vopred danými parametrami a zaistením vstupnej investície pri splatnosti. To znamená, že ich cieľom je v prvom rade zabezpečiť, že investorovi sa na konci vráti suma, ktorú na začiatku investoval bez ohľadu na aktuálny vývoj na finančných trhoch.

Prehľad všetkých fondov, vrátane zaistených, nájdete na Vývoj podielových a investičných fondov.

Na záver si pripomeňme „Zlaté pravidlá dobrého investora“.

  • Dodržiavať svoj investičný cieľ
  • Nepodliehať strachu a emóciám pri náhlom poklese trhov – nezbavovať sa svojej investície v čase poklesu a dodržať svoj investičný horizont
  • Investovať pravidelne a využívať kolísanie trhov na „dokúpenie“ svojej investície za nižšie ceny pri ich poklese
  • Nepokúšať sa „časovať trh“ a teda vypredávať v čase nárastu a kupovať späť pri poklese. Hrozí riziko, že nastúpenie na rastový trend sa nepodarí včas a k odpredaju dôjde práve na dne.

Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.