Investičný Zoom: November potešil výsledkami, zarmútil odchodom veľkého investora

Obdobie Dušičiek zvyčajne prináša priestor pre smútok, zamyslenie a návraty do minulosti. Tohtoročný november však zároveň priniesol pozitívne výsledky pre investorov do akcií.

prečítané do 5 minút

12.12.2023

Nemáte čas alebo príležitosť pozrieť si video? Prečítajte si zhrnutie.

Spomienka na Charlieho Mungera

28. novembra 2023 zomrel vo veku 99 rokov Charlie Munger. Svet investovania tak prišiel o legendárneho investora a významnú osobnosť. Hoci nebol tak mediálne známy ako jeho obchodný spoločník Warren Buffett, práve Munger presvedčil Buffetta, že vhodnou investičnou stratégiou je kvalita pred kvantitou, teda zameriavať sa na kúpu a dlhodobé držanie akcií kvalitných spoločností s dobrým obchodným modelom. Práve preto bol prínos Mungera k vybudovaniu ich spoločnej firmy Berkshire Hathaway rozhodujúci.

Ako sa v novembri darilo trhom

  • Novembrová inflácia v eurozóne klesla na 2,4 % a na dohľad je už 2 % inflačný cieľ Európskej centrálnej banky.
  • Tempo rastu cien citeľne spomalilo aj v našej domácej ekonomike. Inflácia v novembri sa dostala už pod 8 %.
  • Od európskej a americkej centrálnej banky tak trhy už ďalšie zvyšovanie sadzieb neočakávajú. Vo vyhliadkach sa skôr zameriavajú na cyklus ich znižovania. Ohľadom skorého začiatku uvoľňovania menovej politiky sme ale opatrnejší a očakávame, že centrálne banky by sadzby mali znižovať najskôr začiatkom druhého polroka 2024.
  • Akciové trhy v novembri opäť nabrali dych po októbrovej korekcii. Prerušili sériu predchádzajúcich poklesov a priniesli investorom jeden z najlepších výsledkov v tomto roku, čo sa pozitívne prejavilo aj na zhodnotení investícií investorov v akciových a zmiešaných fondoch KBC Asset Management.
  • Novembrová dobrá nálada na akciových trhoch sa preniesla aj do začiatku adventného obdobia. Široký americký akciový index S&P500 siaha na svoje tohtoročné maximá. S blížiacim sa Silvestrom investori majú tendenciu akcie dokupovať a do nového roku tak vstúpiť s pocitom nižšieho rizika. To býva dôvodom vzniku tzv. „Santa Claus Rally“ na akciových trhoch (tendencia akciového trhu stúpať o 1 % až 2 % v posledných piatich obchodných dňoch roka a prvých dvoch obchodných dňoch nového roka), ku ktorej by mohlo dôjsť aj teraz.

Naša aktuálna investičná stratégia

AKCIE

Akcie držíme na neutrálnej úrovni. Uprednostňujeme defenzívne sektory, ako napríklad tovary dennej spotreby a zdravotníctvo. Silné zastúpenie v našich akciových portfóliách má naďalej sektor informačných technológií. Zaujímavý je aj energetický sektor, ktorý ponúka dobrý pomer ceny a hodnoty.

Regionálne sme zameraní viac na ázijské akcie pred americkými.

Červenú má u nás naďalej ťažký priemysel a ťažba surovín, realitný sektor a Čína.

DLHOPISY

Aktívne pracujeme s duráciou dlhopisov a prispôsobujeme ju meniacim sa trhovým podmienkam. Stabilizácia výnosov a pokles dlhodobých sadzieb sa tak pozitívne prejavuje na dobrej výkonnosti dlhopisovej časti nášho portfólia.

Preferujeme vládne dlhopisy USA a kvalitné firemné dlhopisy spoločností s dobrým ratingom. Uprednostňujeme ich pred vládnymi dlhopismi eurozóny, firemnými dlhopismi z rozvíjajúcich sa krajín a rizikovejšími „high yield“ dlhopismi.

HOTOVOSŤ

Časť nášho portfólia držíme aj v hotovosti a krátkodobých nástrojoch peňažného trhu, keďže aktuálne výnosy sú stále pomerne zaujímavé.

Aký vývoj na finančných trhoch očakávame v KBC Asset Management do konca tohto roka

  • Výsledková sezóna za tretí štvrťrok bola v USA lepšia, ako sa očakávalo. Európa vzhľadom na ekonomický vývoj neprekvapila.
  • Nálada trhov sa s poklesom inflácie a vyhliadkou rýchleho znižovania sadzieb zmenila na pozitívnu, čo sa prejavilo na raste výkonnosti akcií aj dlhopisov.
  • V USA očakávame spomalenie ekonomického rastu. Európa zrejme narazila na dno a vidieť mierne náznaky oživenia ekonomického rastu, ktorý ale bude nízky. Náznaky oživenia vidieť už aj v Číne, no na dvojciferné tempo rastu, ako tomu bolo v minulosti, sa nedostane.
  • Výhľady trhov na začiatok roka 2024 sú tak pod vplyvom aktuálnej eufórie možno až príliš optimistické, preto máme našu investičnú stratégiu nastavenú neutrálne.
  • Prebiehajúci konflikt na Blízkom východe sa zatiaľ podarilo udržať v rámci hraníc Izraela, na čo ceny ropy reagovali stabilizáciou okolo úrovne 80 USD za barel. Globálne geopolitické riziko je naďalej prítomné a môže mať vplyv na kolísanie ceny ropy a finančných trhov.

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

S investíciou do fondu je spojené aj riziko.Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Najnovšie články

Viac článkov