Každá kvapka sa počíta: investujte do ochrany pitnej vody

Na prísun čistej pitnej vody stačí len pohnúť prstom. Zásoby vody sa však znečisťujú a míňajú rýchlejšie, ako sa stíhajú obnovovať. Existujú riešenia, ktorých aktérmi môžete byť aj vy.

prečítané do 5 minút

21.3.2023

Stenčujúce sa zásoby

Počet ľudí na Zemi sa v priebehu posledných 50 rokov takmer zdvojnásobil. Spoločne s rastom osobných nárokov na vodu začala dosahovať nebezpečne vysokú úroveň aj naša spotreba. O alarmujúcom nedostatku pitnej vody v regióne Blízkeho východu informovala minulý rok stanica CNN. Extrémne vysoké teploty v regióne spôsobujú dlhodobé suchá. Nedostatok vody ale neohrozuje len nám vzdialené krajiny ako Irán či Sýriu. Núdzové dodávky vody cisternami boli v minulom roku realitou aj na Slovensku, o čom informovala redakcia RTVS.

Príčin nedostatku vody je viacero. V niektorých oblastiach má voda prirodzene nízku dostupnosť, v iných boli zdroje znehodnotené alebo vyčerpané následkami ľudskej činnosti. Za normálnych podmienok dokážu rieky a jazerá obnoviť svoju pôvodnú vodnú hladinu vďaka zrážkam. V súčasnosti sa v dôsledku súch táto doba čoraz viac predlžuje.

Témou sú mikroplasty

Kontaminácia jazier, riek, oceánov a podzemných vôd nastáva najčastejšie prostredníctvom odpadových vôd. Úniky z poľnohospodárskych alebo priemyselných podnikov bývajú výsledkom chyby alebo ignorovania zákonov.

Fakt: Podľa správy UNESCO z roku 2017 sa viac ako 80 % svetových odpadových vôd vracia do životného prostredia bez akéhokoľvek čistenia.

V moriach a oceánoch nájdeme aj ďalšie druhy znečistenia, ktoré majú škodlivé účinky na vodné ekosystémy. Najpočetnejší je plastový odpad. V posledných rokoch sa pozornosť vedcov zamerala na drobné čiastočky plastu, takzvané mikroplasty. Morské živočíchy si ich mýlia s potravou a následne sa ukladajú do ich tkanív. Konzumáciou morských plodov sa dostávajú aj do ľudského tráviaceho systému, kde môžu spôsobovať rad zdravotných problémov.

Následky klimatickej krízy

Dôsledkom globálneho otepľovania nie sú len dlhotrvajúce obdobia bez dažďa a následné suchá. Kvôli vyšším teplotám sa voda odparuje rýchlejšie, čo vedie k intenzívnym zrážkam a záplavám. Výkyvy počasia postihujú aj oblasti, ktoré boli v minulosti mimo nebezpečenstva.

Vyššie teploty urýchľujú aj roztápanie ľadovcov. Žiť v blízkosti pláže je snom mnohých ľudí, no dnes tieto oblasti ohrozujú stúpajúce hladiny morí a oceánov. V porovnaní s rokom 1992 sa priemerný nárast vodnej hladiny zvýšil o 30 % a podľa meraní NASA každoročne predstavuje 3,3 milimetra.

Riešením pre svet môžete byť aj vy

Je vedecky dokázané, že klimatické zmeny, ktorým čelíme, uviedlo do pohybu ľudstvo svojou činnosťou. Zatiaľ sme neprekročili hranicu, spoza ktorej by už nebolo návratu. Riešenia v oblasti znečistenia pitnej vody prináša napríklad akčný plán Európskej únie. Víziou je do roku 2030 znížiť objem plastového odpadu v moriach o 50 %. Prísnejšie zákony a opatrenia dopĺňa podpora podnikov pri prechode na cirkulárnu ekonomiku.

Každý z nás sa môže podieľať na ochrane vodných zdrojov svojim uvedomelým prístupom. Okrem konvenčných metód sa môžete rozhodnúť pre zodpovedné investovanie vašich finančných prostriedkov. V ČSOB ponuke zodpovedných fondov investujte do lepších zajtrajškov našej Zeme. Tematický fond PRE VODU: Eco Fund Water Responsible Investing je ako stvorený pre uvedomelých a dynamických investorov. Spoločnosti vo fonde sa významne angažujú v oblasti vodného hospodárstva. Investíciou do ich akcií sa okrem iného podieľate na rozvoji technológií úprav vody a odvodu odpadových vôd.

Prehľad podielových a investičných fondov

Vyberte si fond podľa svojich cieľov

Fond PRE VODU

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.