Rozšírené krytie cestovného poistenia v čase koronavírusu

Neustále meniace sa opatrenia a podmienky súvisiace s návštevou zahraničia, vyvolávajú v radoch dovolenkárov mnoho otázok. Tie sa týkajú aj cestovného poistenia, ktoré je, obzvlášť v čase pandémie, pre cestovateľa mimoriadnym prínosom. Rozhodli sme sa preto prijať zmeny, ktoré zvýhodnia klientov ČSOB Poisťovne kdekoľvek vo svete.

Poistné plnenie nad rámec Všeobecných podmienok

V ČSOB Poisťovni sme vydali Verejný prísľub s platnosťou od 1. 1. 2023, ktorým sa zaväzujeme, že v prípade vzniku poistnej udalosti v súvislosti s ochorením COVID-19, poskytujeme poistné plnenie nad rámec všeobecných poistných podmienok.

Tento záväzok je platný aj pre krajiny 3. stupňa cestovného odporúčania podľa MZV SR – tj. pre krajiny, do ktorých je odporúčané necestovať z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie. K platnému cestovnému poisteniu a cestovnému poisteniu k platobnej karte vám teraz uhradíme:

  • Liečebné náklady za ambulantné ošetrenie, hospitalizáciu, lekárom predpísané lieky,
  • organizovanú prepravu do zdravotníckeho zariadenia, prevoz zdravotníckym transportom do vlasti - podľa rozhodnutia lekára a asistenčnej služby,
  • repatriáciu v prípade smrti a všetky vyššie uvedené náklady až do výšky 60 000 €,
  • taktiež náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény v mieste pobytu – až do výšky 60 €/deň pre poisteného klienta,
  • cestovné náklady do výšky 50 % (maximálne až 1 500 €) na návrat do vlasti, po ukončení nariadenej karantény v zahraničí, ak k ochoreniu došlo počas doby trvania poistenia v zahraničí.

Ak je súčasťou vášho poistenia aj krytie storno poplatkov, rovnako hradíme viaceré náklady spojené so zrušením vopred objednaných zahraničných cestovných služieb, ktoré budú riadne preukázateľné, resp. dokladované. Viac k storno poplatkom sa môžete dočítať v celom znení Verejného prísľubu.

Poistenie liečebných nákladov vám bude bezplatne predĺžené na dobu trvania úradne nariadenej karantény, ktorej existenciu ste povinný hodnoverne preukázať. V krajinách, ktoré nie sú označené MZV SR ako bezpečné z iného dôvodu, než ochorenie COVID-19, nie je cestovné poistenie v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami platné.

Spoľahnite sa na naše kvalitné cestovné poistenie a v prípade poistnej udalosti v zahraničí kontaktujte našu asistenčnú službu na čísle +421 2 4445 0050. O vašich zvýhodneniach v cestovnom poistení sa môžete v kompletnom znení dočítať vo Verejnom prísľube ČSOB Poisťovne alebo kliknutím na tlačidlo nižšie.

Všetky informácie