September akciovým trhom nepraje

 

Začiatok septembra je spojený s koncom letných dovoleniek a zahájením školského roka. Tak ako medzi školákmi, ktorí sa po 2 mesačnej pauze musia opäť vrátiť do školských lavíc, tento mesiac nepatrí medzi najobľúbenejšie ani medzi investormi.

Podľa štúdie spoločnosti Yardeni Research, ktorý priniesla CNN, totiž akcie dosahujú v septembri najhoršie výsledky v roku.

Počas sledovaného obdobia od roku 1928 do roku 2022 akciový index S&P 500 celkovo zaznamenal 61 rastových rokov a 30 rokov, v ktorých jeho výkonnosť klesla. Výkonnosť indexu sledovaná v mesačných intervaloch ale ukazuje, že najmenej sa akciám darilo vždy v septembri – len počas 42 mesiacov trhy rástli, naopak, klesali až 52 krát.

Najlepším mesiacom v roku pre akcie je podľa tejto štatistiky december, trhy rástli až 69 krát a poklesli len 29 krát.

Tento efekt si možno vysvetliť útlmom ekonomickej aktivity a nižším objemom obchodovania na akciových trhoch počas letných mesiacov, keďže v auguste investori zvyčajne odchádzajú na dovolenky. Po návrate z letných dovoleniek v septembri tak obchodníci vyberajú zisky zo svojich pozícií a uzatvárajú stratové pozície pred koncom roka kvôli daňovým povinnostiam. Mnohí drobní individuálni investori v septembri predávajú svoje ziskové portfóliá, aby tak kompenzovali zvýšené náklady na školskú dochádzku svojich detí.

Ďalšia teória berie do úvahy psychologický efekt mesiaca september. Keďže investori už očakávajú, že nastane septembrový pokles trhov, preventívne uzatvárajú svoje pozície a sentiment trhu sa tak mení na negatívny.

Pri pohľade na prvú polovicu septembra 2023 máme dôvody domnievať sa, že tento rok tomu nebude inak. Od začiatku mesiaca index S&P 500 zatiaľ stratil 1,3%. Zatiaľ čo ekonomika USA sa s vysokou infláciou a prísnou menovou politikou centrálnej banky dokázala vysporiadať a pravdepodobne sa vyhne recesii, ekonomický rast v eurozóne a najmä v Číne je sklamaním. Ceny ropy rastú a dosahujú najvyššiu úroveň za posledných deväť mesiacov po tom, ako najväčší svetoví vývozcovia ropy Saudská Arábia a Rusko vyhlásili, že predĺžia zníženie ťažby minimálne do konca roka. Zvýšené ceny energií by sa tak mohli premietnuť do rastu inflácie v oblasti služieb, ako napríklad doprava. Inflácia na vyšších úrovniach môže sťažiť snahy centrálnych bánk o jej zníženie, ktoré tak budú nútené udržiavať súčasné vysoké sadzby počas dlhšieho obdobia a očakávané uvoľňovanie menovej politiky tak nastane neskôr.

Poklesy a nárasty patria k normálnemu vývoju na trhoch a zvyčajne prichádzajú vo vlnách. Investori by mali s nimi počítať a zachovať si chladnú hlavu. Ak investujete pravidelne, využívajte „zľavy", ktoré trh ponúka. V prípade, že to vaša finančná situácia dovoľuje, zvážte zvýšenie sumy pravidelných investícií.

V ČSOB môžete jednoducho investovať pravidelne ale aj jednorazovo cez aplikáciu ČSOB SmartBanking.

Autor: Rastislav Kráľ, investičný analytik KBC Asset Management Slovensko

 

Upozornenie: Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktuje vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje.

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky ČSOB, u subdistribútorov a na www.csob.sk v časti Fondy / v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad Fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.